Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tehnika tn 14 projekteerimistingimuste avatud menetlus

11. september 2023 / Tartu Linnavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Tehnika tn 14 kinnistule äri- ja laohoone püstitamiseks

Alal kehtib "Ropka tn 22 krundi detailplaneering" (kehtestatud Tartu Linnavolikogu 4.10.2001 otsusega nr 427). Vastavalt planeerimisseaduse §124 lg 4 on detailplaneeringu olemasolul detailplaneering ehitusprojekti koostamise aluseks.

Taotleja soovib projekteerimistingimustega täpsustada planeeringuga ette nähtud hoonetevahelist kuja ning ehitusala kaugust põhjapoolsest kinnistu piirist. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 alusel võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui  detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni  26. septembrini  2023. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] 12.09.–26.09.2023. a (k.a). Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees. Arhitektuuri ja ehituse osakond teeb ettepaneku lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 11.09.2023