Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Turu tn 35b projekteerimistingimuste avatud menetlus

28. veebruar 2024 / Tartu Linnavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Tartu linn, Turu tn 35b kinnistule korterelamu püstitamiseks

Alal puudub kehtiv detailplaneering.  

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lg 5 p 1 võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone, kui ehitis sobib mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringuga on määratud Turu tn 35b kinnistu juhtotstarve, milleks on korterelamu maa-ala. Korterelamu maa-ala on kolme ja enama korteriga, ühise sissepääsu ja trepikojaga elamu, ühiselamu, kodusarnase hoolekandeasutuse kuni 10-le isikule püsivamat laadi elamiseks mõeldud hoone ja muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega (piirkonda teenindav kaubandus-, toitlustus-, spordi-, haridus-, kultuuri-, kogunemishoone, garaaži ja puhkerajatiste maa-ala).

Vastavalt üldplaneeringule jääb Turu tn 35b kinnistu Taga-Karlova arhitektuuriasumisse TK3, mille maa-alad on hoonestatud korterelamutega või reserveeritud korterelamutele. Uute hoonete ehitamisel määratakse krundi täisehituse protsent, ehitisealune pind, hoonestusalune pind, hoonestusala asukoht, põhilised arhitektuursed näitajad tulenevalt ümbritsevast keskkonnast, krundi struktuurist jms detailplaneeringu või projekteerimistingimustega.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 04.–18.03.2024. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 28.02.2024