Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Ülikooli tn 1 projekteerimistingimuste avatud menetlus

4. aprill 2024 / Tartu Linnavalitsus algatas Ülikooli tn 1 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Alal kehtib  Tartu Linnavalitsuse 09.07.1998. a korraldusega nr 1965 kehtestatud „Küüni, Vanemuise, Ülikooli ja Vallikraavi tänavatega piirneva kvartali detailplaneering“.

Taotleja soovib Ülikooli tn 1 hoone rekonstrueerida ja muuta kasutusotstarbe osakaalu.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui: 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, 2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või 3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Vastavalt EhS § 27 lg  4 p 1 täpsustatakse projekteerimistingimustega asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud: kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutamisotstarvet aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud.

Vastavalt detailplaneeringule jaotub hoone kasutusotstarve järgnevalt, 30% korruselamumaa ja 70% ärimaa. Käesoleval juhul soovib projekteerimistingimuste taotleja osa kolmanda korruse äriruume ümber ehitada eluruumideks, mis tingib kasutusotstarbe osakaalu muutmise. Kuna täpne suletud netopind selgub projekteerimise käigus, määratakse uued kasutusotstarvete osakaalud järgnevalt, 30–40% eluruumid ja 60–70% äriruumid.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Ehitusseadustiku §-s 27  nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 18.04.2024. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Viimati muudetud 04.04.2024