Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Vinkli tn 17 projekteerimistingimuste avatud menetlus

30. aprill 2024 / Tartu Linnavalitsus algatas Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vinkli tn 17 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Tartu linn, Vinkli tn 17 kinnistule on Tartu Linnavalitsuse 26.05.2020. a korraldusega nr 570 väljastatud projekteerimistingimused laohoonele rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Käesoleval juhul tunnistatakse kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 26.05.2020. a korraldus nr 570, kuna projekteerimise käigus ilmnes vajadus muuta algselt kavandatud laienduse kuju, siis tekkis vajadus muuta planeeritava hoone tinglikku ehitusala. 

Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringu kohaselt asub Vinkli tn 17 kinnistu Veeriku Tööstuse asumis (VT2) ettevõtluse maa-alal, mis on äri- ja tööstushoonestusega piirkond. Piirkonnas kehtivad tulenevalt krundi sihtotstarbest ärihoone või vastavalt tootmishoone maa-ala tingimused. Juhtotstarvet toetavad otstarbed on ärihoonete maa, tootmishoonete maa. Üldplaneering seab eesmärgiks maa-alade hoonestuse üldise tihendamise, intensiivsema maakasutuse, võimalikult rohkeid ja kõrge kvalifikatsiooniga töökohti nõudvate tootmisettevõtete arengu piirkonnas.

Hoonestusala asukoht, põhilised arhitektuursed näitajad määratakse tulenevalt ümbritsevast keskkonnast, krundi struktuurist, sh seatakse nõue, kus tänava-äärne hoonestus peab olema esinduslik ja järgima väljakujunenud ehitusjoont.

Tingimuste koostamise aluseks on esitatud asendiplaani eskiis. Varasemalt  määratud tingimused ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas säilivad.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 13. mai 2024. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 30.04.2024