Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Arengukava avalik väljapanek

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789

Tartu linna arengukava 2018–2025 avalik väljapanek

Tutvu Tartu linna arengukavaga aastateks 2018–2025 ja eelarvestrateegiaga aastateks 2018–2021 ning tee oma ettepanek hiljemalt 10. septembril 2017.

Tartu Linnavolikogu kiitis 28. juuni 2017 istungil heaks Tartu linna arengukava 2018–2025 projekti ja suunas selle avalikule väljapanekule. Tartu linna uue arengukava koostamise aluseks võeti arengustrateegias Tartu 2030 kajastatud visioon ja strateegilised eesmärgid. Esmakordselt on arengukavas eraldi peatükina eelarvestrateegia,  et seostada rahastamisvõimalused paremini arengukavas kavandatuga.

Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada kuni 10. septembrini

Avalikule väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava ja eelarvestrateegia kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Avalik väljapanek toimub 3. juulist 10. septembrini 2017. Arvamused ja ettepanekud palume saata hiljemalt 10. septembriks k.a  e-posti aadressil [email protected] või tavapostiga Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale (Raekoja plats 3, 51003 Tartu).

Arengukava prioriteedid

Hariduse valdkonnas on eeloleva seitsme aasta prioriteetideks munitsipaalharidusasutuste kaasajastamine, nüüdisaegse õpikäsituse juurutamine ja hariduse kättesaadavuse parandamine. Ettevõtluse elavdamisel on prioriteetseteks teemadeks töökohtade loomise soodustamine, talentide meelitamine Tartusse ja ettevõtlusaktiivsuse suurendamine. Turismi  arendamisel on oluline Tartu kui targa linna kuvandi arendamine ja "Teistmoodi Tartu" kontseptsiooni väljatöötamine. Elukeskkonna kujundamisel pööratakse rohkem tähelepanu kesklinna elavdamisele, sidusa rohe- ja puhkealade võrgustiku loomisele ning keskkonnasäästliku ühistranspordi ja sujuva kergliiklusvõrgustiku väljaarendamisele. Suuremat tähelepanu on kavas pööratud ka kliima soojenemisega kaasnevate riskide vähendamisele. Hoolekande ja tervishoiu valdkonnas on prioriteetideks tervist väärtustava eluhoiaku kujundamine, sotsiaalprobleemide ennetamine ning abivajajatele nende elukvaliteeti parandavate teenuste kättesaadavuse tagamine. Kultuuri valdkonnas pingutatakse selle nimel, et saada aastal 2024 Euroopa kultuuripealinnaks.

Eelarvestrateegia prioriteetideks on investeerimine haridusse ja infrastruktuuri

Eelarvestrateegia on lähiaastate finantsplaaniks, kus võtmeküsimuseks on sobiva tasakaalu leidmine linna pakutavate avalike hüviste kvantiteedi ja kvaliteedi ning linna finantsvõimaluste vahel. Eelarvestrateegia alusel jätkab Tartu eelolevatel aastatel rohkete investeerimisplaanidega, panustades sellega oluliselt linna arengusse. Kavas on aastas keskmiselt üle 30 miljoni euro eest investeeringuid, millest põhiosa suunatakse haridusse ja infrastruktuuri. Märkimisväärne osa investeeringutest kavandatakse jätkuvalt ellu viia Euroopa Liidu struktuurifondide toel. Samal ajal on eelarve prognoositava perioodi lõpuks viidud tasakaalu.

Arengukava 2018-2025 koostamine
 

Foto: Kerly Ilves
Foto: Kerly Ilves

Viimati muudetud 07.12.2020