Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Hajaasustuse programm 2019

Linnavolikogu ja -valitsuse info
Raekoda I k
Tel 1789
 

Hajaasustuse programm 2019

 

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja. Aastal 2019 kiideti heaks 21 taotlust.

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor oli avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.
Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Tartu Linnavalitsusele.

 

Meetme eesmärk:

 • Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.

 • Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Foto: Viljo Allik
Foto: Viljo Allik

Hajaastustusega piirkond

Hajaasustuse piirkonnana on defineeritud piirkonnad, mille hulka ei kuulu linnad asustusüksusena ja alevid, välja arvatud nende koosseisu kuuluvad saared ning rohkem kui 50 elanikuga tiheasustusalad või kompaktse asustusega alad. Seega saab toetust taotleda alevikes ja külades, mis ei ole käsitletavad tiheasustusaladena.

Veevarustussüsteemide puhul jäävad programmi sihtpiirkonnast välja toimiva ühisveevärgiga kaetud alad või ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel ühisveevärgiga kaetavaks alaks määratud alad. Kanalisatsioonisüsteemide puhul ei toetata programmist investeeringuid piirkondades, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel määratud ühisveevärgiga või -kanalisatsiooniga kaetavaks alaks või mis on määratud reoveekogumisalaks. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osas seatud kitsenduste eesmärk on vältida dubleerimist olemasolevate Keskkonnainvesteeringute Keskuse rakendatavate veemajanduse programmi ja veemajandustaristu arendamise meetmega.

Tartu linna kontekstis on silmas peetud endise Tähtvere valla piirkonda.

Tingimused

Tingimustega saab tutvuda riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“. Tutvu ka seletuskirjaga.

 

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetus ja omafinantseering

 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Seejuures võib moodustada riigi toetus maksimaalselt 50% taotlusvoorus antavast toetusest.

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Tartu Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

 

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,

 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,

 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,

 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Dokumendid ja kontaktid

 

Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad siit: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

 

Riigipoolne toetus „Hajaasustuse programmile“ 2019. aastal on 2 200 000 eurot.

 

Kontaktid:

Riigi Tugiteenuste Keskus
Tiina Loorand
663 1888
tiina.loorand@rtk.ee

 

Tartu Linnavalitsus

Välisprojektide teenistus

Marek Treufeldt

525 9832

marek.treufeldt@raad.tartu.ee

Viimati muudetud 02.10.2019