Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Järelevalveteenistus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238
 

Tutvustus
Ehitusjärelevalve piirkonnad
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Omavoliliste ehitustegevuste ja omavoliliselt ehitatud ehitiste avastamine ja kontrollimine.
 • Ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine.
 • Kasutusloata või -teatiseta ehitiste ning kasutatavate ehitiste mitte sihipärase kasutamise avastamine ja kontrollimine.
 • Ajutiste ehitiste kasutuslubade või -teatiste tähtaegade kontrollimine, sh määratud tähtajaks ehitise lammutamise või muul viisil likvideerimise kontrollimine.
 • Ehitusloa saanud või ehitusteatisega ehitistel ehitustööde vastavuse kontrollimine ehitusprojektile, detailplaneeringule ja projekteerimistingimustele.
 • Ehitamise ajal ehitusdokumentide, sh põhiprojekti, tööprojekti ja ehitustööde organiseerimise kava olemasolu kontrollimine.
 • Kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitiste ehitustööde planeeringutele vastavuse kontrollimine.
 • Ehitamise alustamise teatiste kontrollimine ja andmete kandmine ehitisregistrisse. 
 • Ehitise täieliku lammutamise teatiste kontrollimine ja andmete kandmine ehitisregistrisse, sh lammutatud ehitiste ülevaatuste teostamine.
 • Kasutusloa taotluste menetlemine, sh andmete kandmine ehitisregistrisse ning teistesse andmebaasidesse, esitatud dokumentatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine, puudutatud isikute kaasamine menetlusse, ehitise ülevaatuse korraldamine, ehitise ülevaatuse akti koostamine ning ettepaneku tegemine kasutusloa andmise või andmisest keeldumise kohta, linnavalitsuse õigusakti eelnõu koostamine, esitatud dokumentatsiooni arhiveerimine, kõrvaltingimuste ja märkuste täitmise kontrollimine.
 • Kasutusteatiste menetlemine, sh andmete kandmine ehitisregistrisse ning teistesse andmebaasidesse, esitatud dokumentatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimine, puudutatud isikute kaasamine menetlusse, esitatud dokumentatsiooni arhiveerimine, kõrvaltingimuste ja märkuste täitmise kontrollimine.
 • Ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üleriikliku järelevalve ettekirjutuste tegemine ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse kohaste hoiatuste tegemine ja sunniraha rakendamine, sh andmete kandmine ehitisregistrisse.
 • Ehitusseadustikust tulenevate väärtegude avastamisest teavitamine Tartu Linnavalitsuse järelevalveosakonda.
 • Ehitiste nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiisi tellimise korraldamine.
 • Ehitistega toimunud avariide põhjuste uurimistes osalemine.

Viimati muudetud 03.02.2023

Ehitusjärelevalve piirkonnad

Riiklikku järelevalvet teevad arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse töötajad. Allolevast ehitusjärelevalve kaardirakendusest on aadressipõhiselt näha, kes antud piirkonda järelevalveteenistuse töötajatest teenindab. Selleks sisestage kaardiaknas aadressiotsingu reale oma hoone aadress ning vajutage Otsi nuppu (luubikujuline märk). 

Otsing annab ka vastava töötaja kontaktandmed.

Viimati muudetud 25.11.2021

Järelevalveteenistus

Andres Aint - juhataja

Ehitusjärelevalve alase töö juhtimine ja korraldamine. Ehitusprojektide läbivaatamine.

736 1324

508 0594

Küüni 5, II k, ruum 227

vajalik eelregistreerimine tel 736 1324

Kenno Kaldoja - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine raudtee, Riia tänava, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja linna põhjapiiri vahelisel alal. Hoonete kasutuslubade väljastamine.

736 1278

529 3562

Küüni 5, II k, ruum 225

vajalik eelregistreerimine tel 736 1278

Tarmo Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Riia tänava, Emajõe paremkalda, Petseri-Tartu raudtee ja linna lõunapiiri vahelisel alal.

736 1318

527 1815

Küüni 5, II k, ruum 225

vajalik eelregistreerimine tel 736 1318

Rein Rikas - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja linna läänepiiri vahelisel alal ning Kardla, Tähtvere ja Vorbuse külas.

736 1251

503 9836

Küüni 5, II k, ruum 226

vajalik eelregistreerimine tel 736 1251

Erki Tamm - ehitusjärelevalve vanemspetsialist

Ehitiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine (v.a transpordirajatiste ning torujuhtmete, side- ja elektriliinide kasutamise otstarvetega rajatistel). Ehitusseadustiku alusel riikliku järelevalve teostamine emajõe vasakkalda, Narva mnt, Raatuse tänava, Puiestee tänava, Kasarmu tänava, Jänese tänava, Roosi tänava ja Tartu linna idapiiri vahelisel alal ning Haage, Ilmatsalu, Kandikülas, Pihva, Rahinge, Rõhu, Tüki külades ning Ilmatsalu ja Märja alevikes.

736 1277

-

Küüni 5, II k, ruum 226

-