Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

KLIIMA- JA ENERGIAKAVA KOOSTAMISE PROTSESS

Linnavarade osakond
Küüni 1 Tartu 51004
736 1292
 

Tartu Energia 2030 koostamise protsess

Sissejuhatus

Tartu energia- ja kliimakava "Tartu Energia 2030+" (SECAP – Sustainable Energy Climate Action Plan) on oluline Tartu arengut suunav arengukava, mille eesmärk on luua tegevuskava Tartu säästva arengu tagamiseks ja hinnata erinevate energiatarbimise- ja tõusvate tehnoloogiatega seotud trende, et suuta hinnata nende mõju mitte ainult keskkonnale ja kliimale, vaid ka Tartu arengule.

Tartu ja tartlastega ühiselt loodud visioon aastaks 2030 on: Tartu on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

Visiooni arvesse võttes on arengukava eesmärk:

  • hinnata uute energia-, transpordi- ja infotehnoloogiate mõju Tartu linna arengule aastani 2030;
  • sõnastada energiatarbimise regulatsioon ja sellekohased standardid;
  • uurida, kuidas uued energia-, transporditehnoloogiad ning infotehnoloogia avaldavad kasvavat mõju Tartu linna arengule;
  • jälgida üleilmset arengut Tartu kontekstis ja püüda hinnata erinevate energiaallikate tarbimist ning nende mõju keskkonnale ja planeedi kliimale;
  • koostada konkreetne tegevuskava, et vähendada CO2 emissiooni Tartus vähemalt 40% aastaks 2030;
  • tagada Tartu säästev, elujõuline ja tark areng.

Võrreldes Tartu varasema säästva energiamajanduskavaga (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) on uus arengukava edasiarendus varasemast, vaadates kaugemale tulevikku ja seades kõrgemad säästmise ning emissiooni vähendamise eesmärgid. Loodav arengukava kasutab ulatuslikult Euroopa Liidu poolt välja töötatud SECAP metoodikat, kohandades seda Eesti ja Tartu oludele, tagades seeläbi muuhulgas tulemuste võrreldavuse teiste SECAPi linnadega.

Stsenaariumid ja visioon

 

Tartu Linnavolikogu 8. novembri 2018. a otsusega nr 111 algatati Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" koostamine.

 

Esimene samm arengukava loomise teel oli ühise visiooni paika panemine. Selle tarbeks toimusid 15. oktoobril 2018 ja 19. novembril 2018 Tartus visioonitöötoad, et teha esimesed ettevalmistused uue arengukava loomiseks.

 

Mõlemad töötoad tõid kokku üle 40 erineva valdkonna ja sektori esindaja. Foresight metoodikat kasutades loodi ja analüüsiti nelja võimalikku tulevikustsenaariumi ning sõnastati üheskoos Tartu visioon ja ambitsioonid aastaks 2030: Tartu 2030 on hea energiaga targalt arenev kogukond ja roheline teerajaja.

 

Töötubasid korraldasid SmartEnCity projektipartnerid Tartu linn, Balti Uuringute Instituut ja Tartu Regionaalne Energiaagentuur.

 

Esimese visioonitöötoa memo

Loodud stsenaariumite kokkuvõtlik tabel

Põhjalikum kokkuvõte esimest töötoast

Teise visioonitöötoa memo

Tartu 2030+ visiooni sõnastus

Töögrupid

Kui ühtne visioon oli sõnastatud, jätkus töö töögruppides, kuhu kogunesid vabatahtlikud eksperdid ja organisatsioonide esindajad, kes soovivad panustada energiakava koostamisse. Töögrupid tegutsesid kuues teemavaldkonnas ja neid juhtisid Tartu Regiooni Energiaagentuuri eksperdid.

Kliimakohanemine
Töögrupi juht: Antti Roose
Kliimariskid, nende hindamine ja nendega kohanemine
Energiamajandus
Töögrupi juht: Ülo Kask
Kohalike energiaallikate kasutamine ja selle mõju; ressursianalüüs; kaugkütte- ja kaugjahutusvõrk ja selle mõju; elektrivõrk ja selle mõju; gaas; veevarustus ja kanalisatsioon
Hooned
Töögrupi juht: Kalle Virkus
Hoonete energiatarve, ehituskvaliteet ja sisekliima tagamine; hoonete mõju; Tartu linnavalitsuse omandis/eelarves olevate energiatarbijate tõhusus ja tarbimise mõju
Andmehaldus
Töögrupi juht: Marten Saareoks
Energiatarbimisadnmete monitoorimine, andmete kogumine ja kaughaldus
Transport
Töögrupi juht: Marek Muiste
Energiakasutus transpordis ja selle mõju
Valitsemine
Töögrupi juht: Neeme Kärbo
Kõrgendatud efektiivsus- ja keskkonnanõuetega hangete läbiviimine; muudatused omavalitsuse töö korralduses; ringmajandus

Strateegia tutvustamine

12. juunil 2019 toimus Tartu Energia 2030 esimeste tulemuste tutvustamine. Töörühmade juhid tutvustasid senise töö tulemusi ning lahendusi energiakava eesmärkide täitmiseks:

 

Sissejuhatus - Martin Kikas

Transport - Marek Muiste

Hooned - Kalle Virkus

Valitsemine - Neeme Kärbo

Kliimakohanemine  - Antti Roose

Energia - Martin Kikas

 

Tegevuskava tutvustamine

Arengukava tegevuskava hõlmab konkreetseid tegevusi ja ettepanekuid kõigis kuues valdkonnas, et saavutada arengukavas toodud strateegilised eesmärgid.

1. oktoobril 2019 toimus Tartu Energia 2030+ tegevuskava esmaesitlus SPARK Demos (Narva mnt 3, I korrus).  Ürituse kokkuvõte

Ettekanded teemade kaupa:

 

Hooned - Kalle Virkus
Energia - Ülo Kask
Transport - Marek Muiste
Kliimakohanemine - Antti Roose
Andmed - Maarten Saareoks
Valitsemine - Neeme Kärbo

Arengukava avalikustamine

Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" avalik väljapanek toimus 21. septembrist 23. oktoobrini 2020. Avalikul väljapanekul esitati ligi 150 ettepanekut 42 isikult või organisatsioonilt.

Diskussioon energiakava üle jätkus 11. novembril kell 17 Delta keskuses, kui toimus arutelu "Kas Tartu on rohepöörane?".  Avalikul arutelul anti ülevaade kliimakava eesmärkidest ja tegevustest ning tutvustati avalikul väljapanekul tehtud ettepanekuid.

Arutelu salvestus

9. veebruaril 2021 võttis Tartu Linnavalitsus seisukohad Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" eelnõu avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekutele.

Linnavalitsuse korraldus
Tehtud ettepanekud ja linnavalitsuse seisukohad

Ettepanekute osas võetud seisukohti tutvustati avalikul arutelul 16. veebruaril 2021. Peamiselt arutleti selle üle, millised on suundumused linna kaugküttes ja energiatarbimises. Leiti, et eesmärgiks peaks olema heitmevabade tehnoloogiate kasutuselevõtt nii soojus- kui ka elektrienergia tootmisel ning ka transpordis. Arutelu käigus toodi esile ka seda, et Tartu linn võiks võtta endale veelgi ambitsioonikamad eesmärgid ja teha aktiivselt erasektoriga koostööd nende eesmärkide saavutamiseks.

Kliimakava vastuvõtmine

Energia- ja kliimakava lõppversioon oli arutlusel Tartu Linnavolikogu 1. aprillil 2021 toimuval istungil, kus dokument ka vastu võeti. Volikogu määrus.

Tartu Energia 2030+ osana koostas Tartu Linnavalitsus koos linnakodanike ja Tartu huvigruppidega  "Tartu jalgrattaliikluse strateegilise tegevuskava" aastateks 2019 kuni 2040

Tartu jalgrattaliikluse strateegiline tegevuskava 2019-2040

Meediakajastused

Tartu kliimakava koostamisse panustajad

Energia- ja kliimakava „Tartu energia 2030“ on koostatud paljude tartlaste ja organisatsioonidega koostöös, selle elluviimist korraldas ja koordineeris Tartu linnavalitsus. Kava elluviimisel on Tartu linnavalitsuse strateegiliseks partneriks Tartu Regiooni Energiaagentuur.

Arengukava koostamises osalesid

logod.jpg

Arengukava väljatöötamist toetas Euroopa Liit:

Sumba logo with BSR.jpg1596-279-max.png
SECLogo_RZ_cmyk.jpgOptiTrans_EU_FLAG.jpg

cyclurban_logo.pngLogo EUKI_ENG_CMYK.jpg

Viimati muudetud 03.11.2021