Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-2°
-2°

Lapsehoiuteenus puudega lapsele

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Lapsehoiuteenus puudega lapsele

Üldinfo

Lapsehoiuteenus toetab puudega lapse vanema toimetulekut või töötamist ning tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Lapsevanema asemel tegeleb puudega lapsega individuaalselt lapsehoidja väljaõppega isik.

Lapsehoiuteenust osutatakse kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis osutatakse teenust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni või õppeaasta lõpuni.

Teenust on õigus saada puudega lastel, kelle enda ja kelle vanema elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Tartu linn. Lapsehoiuteenust osutatakse Tartu linna haldusterritooriumil.

Teenuse taotlemine

Taotleja saab nõuetekohase avalduse ning lisadokumendid esitada lastekaitse spetsialisti vastuvõtul, saata e-postiga lastekaitse spetsialistile (digiallkirjastatult) või e-posti aadressile sto@tartu.ee (digiallkirjastatult).

Lastekaitse spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse teenusevajaduse.

Alates 2021. aastast rahastab lapsehoiuteenust Tartu linnas Euroopa Sotsiaalfond (ESF) koos Tartu Linnavalitsusega 

Lapsehoiuteenuse taotlus (palun täitke kõik väljad)
Taotlus e-keskkonnas

hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavast dokumendist (esmakordsel taotlemisel);

  • puude raskusastme  määramise otsusest;
  • puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramise tegevuskavast;
  • eestkoste puhul eestkostjaks määramise kohtumäärusest või perekonnas hooldamise lepingust.

Teenusevajaduse tekkimisel saab taotlust esitada aastaringselt.

Lapsehoiuteenuse määrab kuni 200 tunni ulatuses kalendriaastas või jätab määramata lastekaitse spetsialist oma otsusega.

Samuti on võimalik aastaringselt taotleda ka teenuse lisamahtu, juhul kui lapsehoiuvajadus suureneb haiguse, lapsevanema töökoormuse vm põhjuse tõttu. Lapsehoiuteenuse lisamahu taotlemiseks esitab lapsevanem või hooldaja sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale taotluse, milles on märgitud vajalikud teenustunnid ning motiveeritud põhjendus, miks on vaja teenusemahtu suurendada.

Teenuse määramisel lähtutakse puudega lapse erivajadusest, vanema hõivatusest tööga ja teistest lapsele osutatavate teenuste mahust.

Tartu linnavolikogu 20. aprilli 2017. a määrus nr 132
Puudega lapsele sotsiaalteenuste osutamise kord

Sotsiaalhoolekande seadus

Lisateave taotlejale

Lastekaitse spetsialistid (erivajadustega laste teenused)
Vaksali tn 14, Tartu
E 15–18

K 8–12

Tel 746 1700 ja 5308 0215
Tel 736 1443 ja 507 6722

Lisateave teenuseosutajale

Tartu Linnavolikogu 18.02.2021. a määrus nr 131:
Puudega lapse lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajale toetuse maksmise kord 

Lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse osutajaks kvalifitseerimise 
taotlus e-keskkonnas

Lisateave 
Angelika Pärna
lastekaitseteenistuse spetsialist
Tel  736 1308;  5305 0295
E-mail Angelika.Parna@tartu.ee

Kasulikku lugemist

Sotsiaalkindlustusameti vahendatud tugiteenused puudega laste perele

Puudega laste tugiteenuseid saab uuest aastast kohalikust omavalitsusest

Eesti Puuetega Inimeste Koja väljaantud käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele
Käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ (eestikeelne)
Käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“ (venekeelne)


EL SF.jpgEuroopa Sotsiaalfondi 2014-2022 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava  projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ Toetuse andmine „Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku-, lapsehoiu- ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“

Viimati muudetud 20.09.2021