Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Maamaksust vabastamine

Maakorraldusteenistus

736 1189 (maakorraldus)
736 1257 (maamaks)
[email protected]

Raekoja plats 3, 51003 Tartu
Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8–10

Pensionäride maamaksust vabastamine

Maamaksuseaduse § 11 lg 5 järgi võib kohalik omavalitsus täiendavalt vabastada maamaksust riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isiku, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses olevalt elamumaalt või maatulundusmaa õuemaa kõlvikult kuni 1500 m2 ulatuses ainult tiheasustusega alal. Maamaksuseaduse järgi hajaasustusega alal pensionisaajale täiendavat maksuvabastust anda ei saa.

Maksuvabastuse taotluse vaatab isiku kirjaliku avalduse alusel läbi ja otsustab kohaliku omavalitsuse täitevorgan omavalitsusüksuse volikogu poolt kehtestatud korras.

Eelkõige rakendatakse maamaksuseadusest tulenevat koduomaniku maksuvabastust. Pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isiku maksusoodustus rakendub siis, kui maksuvabastus koduomanikuna ei kata täielikult elamumaa maamaksu.

Tartu Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 5 (muudetud Tartu Linnavolikogu 04.12.2020.a määrusega nr 118) kehtestati maamaksust vabastamise kord. Nimetatud korra järgi saavad maksusoodustust avalduse esitanud Tartu haldusterritooriumil elavad riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajad või isikud, kellel on töövõimetustoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Seega saavad maamaksu soodustust taotleda nii elamu- kui korteriomanikud, kes vastavad eelpool toodud tingimustele. Nimetatud isikud, kes alates 1994. aastast ei ole siiani esitanud maamaksust vabastuse soovi avaldust, saavad 2021. a maamaksust vabastust taotleda kuni 15. jaanuarini 2021. a, esitades Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale vormikohase avalduse (Raekoja plats 3 III korrus ruum 302).

Pärast 15. jaanuari saab maamaksusoodustuse avalduse esitanu soodustust alates järgmisest aastast.

Pensionärid, kes juba on varem maamaksu soodustuseavalduse esitanud, ei pea seda uuesti tegema. Samuti ei pea avaldust esitama pensionärid, kes vastavad koduomaniku maksuvabastuse tingimustele ning saavad seetõttu maksuvabastust koduomanikuna.

Maamaksust vabastamise korra järgi saavad pensionärid või osalise või puuduva töövõimega isikud, kes on esitanud vastava avalduse, maamaksust vabastust kuni 200 m² ühe maksuvabastuse saaja kohta. Vastavalt rahandusministeeriumi selgitustele on kohalikul omavalitsusel võimalik täiendavat maamaksuvabastust represseeritule kohaldada üksnes sellele kinnistule, millel asuvas hoones on maksuvabastuse saaja elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. 

Maksimaalselt on võimalik maksuvabastust anda ühele kinnistule suurusega kuni 1700 m² (kuni 1500m² koduomaniku maksuvabastust + kuni 200 m² pensioni saaja või osalise või puuduva töövõimega isiku maksusoodustust).  Kui kinnistu on üle 1700 m², siis tuleb ülejäänud osas maksuvabastuse taotlejal maamaksu tasuda. Samuti kui taotlejal on mitu kinnistut, tuleb teiste kinnistute eest maamaksu tasuda.

Näide

Pensioni saaja maksuvabastuse summaks on volikogu poolt kehtestatud kuni 200 m²; vabastuse saajale kuuluva kinnistu suurus on 1800 m² ning krunt asub piirkonnas, kus maa väärtuseks on 10,23 eurot/m² ja maksumääraks on 2,5% maksustamishinnast. Vabastuse saaja elukohaks on rahvastikuregistri andmetel registreeritud sellel kinnistul asuv elamu.

Maksuvabastuse saamise arvutamine toimub järgmiselt:

  • aastane maamaks on 460,25 eurot
  • Arvutuskäik: 1800 m² x 10,23 eurot/m² =18 410 eurot, millest võetakse 2,5%

Nimetatud näites saab isik kuni 1500 m² ulatuses maksuvabastust koduomanikuna (383,63 eurot) ning veel täiendavalt maamaksuvabastust pensioni saajana või osalise või puuduva töövõimega isikuna 200 m² ulatuses (51,15 eurot). Kuna maamaks on 460,25 eurot, siis jääb veel tasuda 25,47 eurot (460,25–383,63-51,15).

Vaata lisaks

Pensionäri maamaksust vabastamise taotlus (pdf) (odt) (e-blankett)

Viimati muudetud 09.12.2020