Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
-1°
-1°

Programmid ja teenused

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Programmid ja teenused

Perelepitusteenus

Perelepitusteenusega toetatakse lapsevanemaid neutraalse osapoole abil ühiste otsuste tegemisel ja lahenduste leidmisel nii laste hooldusõiguse, elatise kui ka omandi küsimustes.  Perelapitaja aitab lapsevanematel: 

 • lahendada suure osa erimeelsustest lapsevanematel, kes vajavad abi oma lapse elukorralduslikes küsimustes kokkuleppe saavutamiseks,

 • leida lahendid probleemidele kohtuväliselt; kiirendada asjade käiku, säästa kohtukulude arvelt raha ja aega,

 • lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla,

 • parandada suhteid lapse ja hooldusõigust mitteomava vanema vahel,

 • lapsevanematel teha parimad võimalikud kokkulepped nende laste arengulistest vajadustest lähtuvalt,

 • tõhustada osapooltevahelist vastutulelikkust kokkulepete saavutamisel,

 • suurendada mõlema osapoole rahulolu kokkulepete osas,

Teenusele suunab Tartu linna peresid lastekaitse spetsialist, kes hindab koostöös teenusepakkujaga perelepitusteenuse sobivust ning toimumissagedust.

Perelepitusteenust pakub 2021. aastal MTÜ Peretarkuse Keskus

Vanemlusprogramm „Imelised aastad”

„Imelised aastad” on 4-kuuline programm vanematele, kes vajavad tuge ja soovivad õppida, kuidas laste kasvatamisega paremini toime tulla. Programm sobib 2-8 aastaste laste vanematele: 

 • kes soovivad saada vastuseid lapse kasvatamisel tekkinud küsimustele ja õppida, kuidas oma lastega paremini toime tulla;
 • kelle lastel esineb esmased käitumisprobleeme

Oodatud on nii lapsevanemad kui vanavanemad ja teised last kasvatavad täiskasvanud.  Koolitus toimub väikeses grupis (kuni 14 inimest) kord nädalas 2–2,5 tundi. Kokku toimub vanemakoolitus 16 korral 4 kuu vältel tööpäeva õhtuti. Koolitusel vaadatakse videoklippe erinevatest suhtlemisolukordadest, toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste omandamist kahe kogenud koolitaja abiga. Vanelusprogrammi toimumise ajal on organiseeritud ka lastehoid.

Vanemlusprogrammi suunab perekonna lastekaitse spetsialist koostöös programmi läbiviijatega. Programmiga liitumiseks on valik võtta ühendust lastekaitse spetsialistiga, kes suunab pere sobiva teenusepakkuja juurde. 

2021. aastal toimub 4-eestikeelset koolitusgruppi (2- gruppi kevadel ning 2-gruppi sügisel).

Vanelusprogrammi „Imelised aastad” viivad  2021. aastal läbi MTÜ ProVida Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskus ja MTÜ Tartu Laste Tugikeskus.

Pere- ja paariteraapia

Pere- ja paariteraapia abil õpivad osapooled süsteemselt lahendama probleeme omavahelises suhtluses, mõtestama suhete kvaliteeti ja arengukriise ning õpivad kriisidega toime tulema. Pere- ja paariteraapiasse suunab perekonna lastekaitse spetsialist, kes kaardistab koostöös perega vajamineva abi ning valib sobiva terapeudi koostöös teenust pakkuva asutusega. 

Tartu linna elanikule on teenus tasuta.

Tartu linnas pakub individuaalnõustamist, pere- ja paariteraapiat 2021. aastal Tartu Linnavalitsusega sõlmitud hankelepingu alusel  MTÜ Tartu Laste Tugikeskus

Vanemlusprogramm ''Gordoni perekool''

Gordoni perekool on suhtlemiskoolitus lapsevanemale, kellel on tekkinud mõningased mured ja küsimused seoses laste kasvatamise ja peresuhetega. Perekoolis õpitakse praktilise harjutamise, olukordade läbi proovimise, kogemuse jagamise, lühiloengute, rühmatööde ning arutelude abil.

Koolituse läbinud vanem oskab tugevdada ja taastada kontakti oma lapse ning pereliikmetega ning lahendada igapäevaseid suhtlusolukordi suhteid kahjustamata ja võimu kasutamata. Õpitavateks oskusteks on aktiivne kuulamine, kehtestamine, konflikti lahendamine. Gordoni perekool rõhutab karistamise negatiivseid tagajärgi ja ebaefektiivsust ning annab vanemale toimivad alternatiivid.

Gordoni perekool sobib igas vanuses laste vanematele ja ka lastega töötavatele spetsialistidele. Koolitus on Tartu linna peredele tasuta, programmi suunab lastekaitse spetsialist

2021. aastal korraldab koolitust Perekeskus Sina ja Mina.

Leina- ja traumanõustamine

Leina- ja traumanõustamine on tugiteenus Tartu linnas elavatele lastele, nende peredele ja nende lähedastele.  Nõustamine aitab toime tulla lähedase kaotusega (pereliikme, sõbra või lemmiklooma lahkumisega), saada vajalikku tuge ka akuutse traumaga toimetulekul (nt suitsiidikatse) või lähedase kaotusega seonduva traumeeriva olukorraga. 

Leinanõustamisteenus jaguneb vastavalt saajale ja vajadusele järgmiselt:

 • laste ja noorte leinatoetuslaager kuni 45 lapsele/noorele,
 • individuaalne leina- ja traumanõustamine (sh eelkooliealiste lastega peredele),
 • piirkondlikud fokusseeritud toetusgrupid noortele.

Teenusele suunab lastekaitse spetsialist koostöös teenusepakkujaga ja lastekaitse spetsialisti suunamisel on teenus Tartul inna lapsele tasuta.

2021. aastal pakub laste leina- ja traumanõustamist Tartu linnas MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm.

Vanemlusprogramm „Vanemluse ehituskivid”

Vanemlusprogramm “Vanemluse ehituskivide”  on vanemlikke oskuste arendamist toetav koolitus, milles käsitletakse nö vanemluse maja 9 ehituskivi:

 • pühendumine,
 • emotsioonid,
 • konfliktid,
 • intiimsus ja seksuaalsus,
 • sõnad,
 • teod,
 • usaldus,
 • andestus,
 • armastus.

Teemasid aitab lahti mõtestada ning arutelu juhib pereterapeut, kohtumised toimuvad viiel järjestikusel nädalal. 2021. aastal toimub 2 koolitusgruppi (kevadel ja sügisel).

Programmi suunab lastekaitse spetsialist koostöös pere ja teenusepakkujaga, 2021. aastal korraldab koolitust  SA EELK Perekeskus.

Perekülastusteenus

Perekülastusteenus on perede tugiisikuteenus, millega toetatakse lapsevanemate toimetulekut peres kasvava 0-7-aastase, erandina kuni 10-aastase lapsega.  Koos tugiisikuga toimub lapsevanemate juhendamine lapse hooldustoimingute ja eakohaste tegevuste läbiviimisel, kooliks ettevalmistumisel ning lapsele turvalise ja toetava elukeskkonna loomises pere elukohas. Läbi toetuse suureneb lapsevanema teadlikkust oma lapse vajadustest, suurenevad positiivseid vanemlikud oskuse.

Perekülastusteenusele suunab pere lastekaitse spetsialist koos teenusepakkujaga, kelleks 2021. aastal on MTÜ Hea Algus

Noorte nõustamisprogramm ''Noorte ehituskivid''

Programm “Noorte ehituskivid” on programm, mis on nö välja kasvanud vanemlusprogrammist ''Vanemluse ehituskivid'', kuid milles saavad osaleda 14-19. aastased noored.

Programmi näol on tegemist rühmatöid sisalduval koolitusega, milles õpetatakse, kuidas toetada noorte suhtlemisoskusi, õpetada neile tunnetega toimetuleku mehhanisme, turvalisi konflikti lahendamise viise, usalduse, andestamise, pühendumise ja valikute tegemise arendamist. Kõike seda õpitakse läbi suhete maja tööriista, mis koosneb üheksast ehituskivist: igatsus; pühendumine; tunded, emotsioonid; intiimsus ja seksuaalsus; konfliktid; sõnad; teod; usaldus ja andestus; armastus.

Teemasid aitab lahti mõtestada ning arutelu juhib pereterapeut, kohtumised toimuvad viiel järjestikusel nädalal. Ühe kohtumise pikkus on uni 2 tundi. Programmi suunab lastekaitse spetsialist koostöös pere ja teenusepakkujaga.

 2021. aastal toimub 1 koolitusgrupp (kevadel), koolitust korraldab SA EELK Perekeskus.

Psühholoogiline individuaal- ja perenõustamine

Psühholoogiline individuaal- ja perenõustamist on võimalik kasutada kõikidel Tartu linna lastega peredel. Psühholoogilise nõustamise ühe võimalusena saavad pered ning lapsed kasutada ka kriisinõustamist, mille eesmärgiks on toime tulla avaldunud käitumise,- arenguliste- või ka kriisiolukorrast tulenevate probleemidega. 

Psühholoogilisele individuaal- ning perenõustamisele saavad perekonnad isepöörduda, võttes ühendust Tartu Laste Tugikeskusega, kuid sobivale teenusele saab suunata ka lastekaitse spetsialist

Psühholoogilise nõustamisteenuse andmist reguleerib Tartu Linnavolikogu 17. aprilli 2019 määrus nr 58 ''Nõustamisteenuse osutamise kord''

Noorte programm ''Libastumise ennetamine 12-sammu meetodil''

Nõustamisprogramm on suunatud 15-18 aastastele Tartu linna noortele, kelle puhul esineb õigusrikkuv käitumine psühhotroopsete ainete, alkoholi, tubaka või ravimite tuvastatud tarbimise või käitlemisega. Sihtrühma kuuluvatel noortel on olnud 6 kuu vältel enne programmi suunamist vähemalt üks kokkupuude Politsei-ja Piirivalveameti korrakaitse- või kriminaalpolitseiga. Erandkorras saab nõustamisele suunata ka nooremaid Tartu linna lapsi ja noorukeid.

Programmi peavorm on grupiteraapia, mida toetavad koduülesanded ja loovteraapia harjutused. Grupi suurus on 8 noorukit, kellele on määratud mõjutusvahend prokuratuuri ettepanekul või kelle suunab programmi lastekaitse spetsialist. Programmi suunamise aluseks on lapsevanema nõusolek. Enne programmis osalemise kinnitamist toimub iga suunatud noorukiga ka eelvestlus. Lisaks grupinõustamistele toimub ka grupinõustamine lapse lähedastele.

Kohtumised toimuvad 1 x nädalas, ühe grupikohtumise pikkus on 1,5 kuni 3h. Teenus on Tartu linna peredele tasuta juhul kui teenusele suunab lapse lastekaitse spetsialist.

 Nõustamist korraldab 2021. aastal MTÜ Libertas Kliinik.

Programm ''SPIN''

SPIN on spordil (eelkõige jalgpallil) põhinev arenguprogramm noortele vanuses 10-14. Kolm korda nädalas toimuvad vaheldumisi treeningud ja eluoskusi (emotsionaalsed ja sotsiaalsed) käsitlevad sessioonid. Noortel on võimalus kohtuda inspireerivate eeskujudega ning noore jaoks korraldatakse arendavaid väljasõite. SPIN on kogukonda toetav ja kogukonnast hooliv noorteprogramm, kus olulisteks lülideks on ka kool ja kodu. 

SPIN progammi suunab lastekaitse spetsialist, kuid programmi suunaja võib olla ka kooli sotsiaalpedagoog.

Rohkem infot leiab siit: https://www.spinprogramm.ee/

Programm ''Puhas tulevik''

Ennetusprogrammi „Puhas tulevik“ eesmärk on vähendada narkootikumide tarvitamist ja omamist kuni 18-aastaste alaealiste hulgas ning ennetada narkosüütegude toimepanemist.  Programmi suunatakse vaid Tartu linnas elavad ja registreeritud elukoha andmetega noori, kes on toime pannud õigusrikkumise.

Programm kestab noorele, kes on  nõus programmis osalema ja kelle seaduslik esindaja annab samuti nõusoleku noore osalemiseks, kuus kuud. Selle aja jooksul tehakse koostöös lastekaitse spetsialistide ja politseiametnikega alaealiste etteteatamata narkootikumide tarvitamise kiirteste ja kodukülastusi, ning viiakse läbi vestluseid programmi suunatud alaealiste ja nende esindajatega. 

Tegemist on Lõuna Ringkonnaprokuratuuri, Tartu Linnavalitsuse ning Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri vahel sõlmitud koostöökokkuleppega''taastava õiguse'' põhimõtete rakendamiseks. Täpsemat informatsiooni programmi suunamise ja läbiviimise osas jagavad Tartu Linnavalitsuses lastekaitse spetsialistid.

Viimati muudetud 07.05.2021