Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sotsiaaleluasemeteenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Sotsiaaleluasemeteenus

Üldinfo

Sotsiaaleluasemeteenuse eesmärk on kindlustada eluruumi kasutamise võimalus isikule, kes ei suuda enda (ja oma perekonna) vajadustele vastavat eluruumi tagada.

Teenust osutatakse isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tartu linnas ning kes ei ole ebapiisavate füüsiliste võimete või psüühiliste erivajaduste ja/või materiaalse seisundi tõttu võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust.

Teenuse vajajana arvele võtmise, eluruumi kasutusse andmise ning üürilepingu sõlmimise otsustab Tartu linnavalitsuse eluasemekomisjon. Otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

Teenuse määramisel antakse isiku kasutusse eluruum Tartu linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 „Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord” ja Tartu linnavalitsuse 29. detsembri 2008. a määruse nr 20 „Sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele võtmise näitajate, toimingute tähtaegade ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu kinnitamine” alusel.

Eluruumi kasutusse andmise otsustamisel arvestatakse:

  • isiku arvelevõtmise põhjuseid,

  • isiku eluasemevajaduse tõsidust,
  • isiku arveloleku aega.

Kui eluruumi kasutatakse sotsiaalüürilepingu alusel, tuleb üürnikul tasuda ainult eluruumiga seotud kõrvalkulud (kütte-, veevarustuse, elektrienergia-, gaasi-, maamaksu-, hoonekindlustuse, olmejäätmete veo, korterelamu haldamise jmt kulud). Sotsiaalüürileping sõlmitakse kuni viieks aastaks.   

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus (pdf) (kinnitatud Tartu linnavalitsuse 22. detsembri 2008. a korraldusega nr 1372) sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltööspetsialistile (kontaktid leiad siit).

Piirkonnakeskuse aadressi ja telefoninumbrid leiad siit.

Taotlusele peavad alla kirjutama kõik taotlejaga ühist eluruumi taotlevad täisealised perekonnaliikmed või nende seaduslikud esindajad (eestkostet tõendav dokument või volitus). Teenuse taotlemisel tuleb sotsiaaltööspetsialistile esitada kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud teenuse saamise õiguse väljaselgitamiseks (sotsiaalseadustiku üldosa seadus § 21). Sotsiaaltööspetsialist koostab taotleja abivajaduse kohta põhjaliku kirjaliku hinnangu ja esitab isiku arvelevõtmiseks eluasemekomisjonile motiveeritud ettepaneku.

Eluasemekomisjon otsustab kuni ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist, kas võtta taotleja sotsiaaleluasemeteenuse vajajana arvele. Otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

Teenusevajaja isikuandmete uuendamine

Kui taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmed muutuvad, tuleb arvele võetud isikul andmeid uuendada. Arvelevõtmise aluseks olnud andmete muutumisel tuleb sotsiaaltööspetsialistile esitada uus vormikohane taotlus ühe kuu jooksul muutuse toimumisest. Kui 12 kuu möödumisel arvelevõtmisest või viimasest andmete uuendamisest ei ole taotlejale eluruumi eraldatud, tuleb esitada uus taotlus.

Õigusaktid

Lisateave

Marika Paris
Sotsiaaltööteenistuse peaspetsialist
Raekoja plats 3, ruum 104
Tel: 736 1309 ja 5918 1125
E-post: Marika.Paris@raad.tartu.ee
E 15–18
K 8–12

Viimati muudetud 07.12.2020