Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sotsiaalmajutusteenus

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Sotsiaalmajutusteenus

Üldinfo

Sotsiaalmajutusteenuse eesmärk on võimaldada teenuse saajale elukoht.  Nõustamise, juhendamise ning tugiteenuste osutamisega tagada isiku  või perekonna võimalikult iseseisev toimetulek, et suudaks edaspidi iseseisvalt oma igapäevaelu korraldada.

Teenust osutatakse isikule või perele, kelle elukoht  rahvastikuregistris on Tartu linn, kellel puudub eluruumi kasutamise võimalus ja kes vajab  igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel individuaalset nõustamist, juhendamist ning tugiteenuseid. 

Sotsiaalmajutusteenus üksikisikule
Teenuse saajale võimaldatakse elukoht eluruumi osa kasutusse andmisega (voodikoht toas), koos abiruumide ja esemete kasutamise õigusega.
Tasu eluruumi osa kasutamise eest ühes kuus on 30% riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiirist (alates 01.06.2022. a 200 eurot).

Teenust osutab Tartu linna asutus Varjupaik aadressil  Peetri tn 16c  II korrus, Tartu Linnavalitsuse 01.12.2020. a  määruse nr 63 „Tartu linna asutuse Varjupaik põhimäärusalusel.
Tartu linna asutuse Varjupaik sotsiaalmajutusteenuse kodukord

Sotsiaalmajutusteenus perekonnale
Teenuse saajale, kelle perekonnaliikmete hulka kuulub vähemalt üks alla 18-aastane laps, võimaldatakse elukoht eluruumi kasutusse andmisega (eraldiseisev eluruum).  Teenuseosutaja sõlmib taotlejaga lepingu, teenusel olija tasub eluruumiga seotud kõrvalkulud.

Teenust osutab Tartu Laste Turvakodu  aadressil Rahu tn 8 (II korrus),  Tartu linnavalitsuse 07.01.2020. a määruse nr 1 „Tartu Laste Turvakodu põhimäärus” alusel.

Teenuse kasutamiseks sõlmitakse teenuse saajaga leping. Isik peab täitma talle koostatud tegevusplaani, milles määratletakse isiku toimetuleku parandamiseks vajalikud eesmärgid ja tegevused ning nende täitmise tähtaeg. Teenuse saaja peab tasuma eluruumiga seotud kõrvalkulud.


Teenusele suunamise otsustab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaalhoolekandekomisjon Tartu linnavolikogu 23. jaanuari 2020. a määruse nr 86 „Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord” alusel.

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks tuleb esitada

Sotsiaalmajutusteenuse taotlus peredele (teenuse osutamine Rahu tn 8)
Sotsiaalmajutusteenuse taotlus (teenuse osutamine Peetri  tn 16c)

sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöö spetsialistile (kontaktid leiad siit).

Piirkonnakeskuse aadressi ja spetsialistide telefoninumbrid leiab siit.

Teenuse taotlemisel peab taotleja esitama sotsiaaltöö spetsialistile kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud teenuse saamise õiguse väljaselgitamiseks (sotsiaalseadustiku üldosa seadus § 21).

Sotsiaaltöö spetsialist hindab isiku teenusevajadust ning selgitab talle teenuse saamise tingimusi ja korda.

Teenusele suunamise otsustab Tartu linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna sotsiaalhoolekandekomisjon kuni 10 tööpäeva jooksul arvestades nõuetekohase taotluse esitamist. Teenusele suunamisest teavitab komisjon taotlejat ühe nädala jooksul pärast komisjoni otsuse tegemist.

Taotleja peab teenusele asuma hiljemalt viie tööpäeva jooksul arvates suunamisotsuses märgitud tähtajast. Tähtaja möödumisel ei ole taotlejal mõjuva põhjuseta õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada.

Õigusaktid

Lisateave


sotsiaaltööteenistuse peaspetsialist
Raekoja plats 3, ruum 104
Tel 736 1309 ja 5918 1125
E 15–18

K 8–12

 

Asutuse Varjupaik sotsiaaltöötaja
tel 736 1524 ja 736 1523
5191 7227
[email protected].

Tartu Laste Turvakodu  sotsiaalpedagoog
tel 5302 2719
[email protected]


 

Viimati muudetud 15.02.2023