Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Teedeteenistus

Osakonna haldusalaks on linna tehnilise infrastruktuuri ja keskkonnakaitse korraldamine. Osakonna haldusalas tegutsevad Tartu linna asutused Tartu Kalmistu ja Tartu Linnatransport.

Linnamajanduse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1270
 

Teedeteenistus
Kontaktid

Teenistuse ülesanded

 • Kohalike teede ja nende koosseisu kuuluvate rajatiste ning sildade ehitamise, rekonstrueerimise ja remontimise korraldamine;
 • Asfalt- ja kruusakattega teede katete jooksevremonttööde korraldamine;
 • Jalg- ja jalgrattateede taristu rajamise korraldamine;
 • Tänavavalgustuse ehitamise, remondi ja arvestuse korraldamine;
 • Planeeringu lähteseisukohtadesse ja ehitiste projekteerimistingimustesse kohalike teede, nende koosseisu kuuluvate rajatiste ja tänavavalgustuse kohta tingimuste esitamine;
 • Kaevelubade väljastamine ja lõpetamine;
 • Kohalike teede üle arvestuse pidamine ja riiklikule teeregistrile andmete esitamine;
 • Ehitusprojektide ja detailplaneeringute läbivaatamisel osalemine;
 • Valdkondlike arengukavade koostamises osalemine ja nende täitmise jälgimine;
 • Teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete korraldamine;
 • Riikliku järelevalve teostamine linnavolikogu ja -valitsuse antud pädevuse piires;
 • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine;
 • Linna liikluskorralduse määramine;
 • Liikluse jälgimine ja selle operatiivne juhtimine, sealhulgas avalike ürituste jms liikluskorraldusskeemide kooskõlastamine;
 • Liiklusuuringute ja liikluskorralduse projektide korraldamine;
 • Avaliku valveta tasulise parkimise korraldamine;
 • Tartu Linnavolikogu parkimistasu kehtestavas määruses sätestatud juhtudel parkimislubade andmine;
 • Avalikule alale pikemaks ajaks pargitud ja sõitmiseks mitte kasutatavate sõidukite menetlemine;
 • Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi andmine;
 • Raske- või suurveose liiklemiseks teel eriloa andmine;
 • Sissesõidulubade väljastamine registrimassi jt piirangutega aladele;
 • Teede ja tänavate sulgemislubade väljastamine ja järelevalve;
 • Teede ja tänavate sulgemise maksu maksuhalduri ülesannete täitmine;
 • Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine;
 • Tartu linna kodulehel teenistuse ülesannetega seotud andmete aktualiseerimise korraldamine;
 • Planeeringu lähteseisukohtadesse ja ehitiste projekteerimistingimustesse liiklusalaste tingimuste esitamine ja kooskõlastamine;
 • Ehitusprojektide läbivaatamisel osalemine;
 • Valdkondlike arengukavade koostamises osalemine ja nende täitmise jälgimine;
 • Teenistuse ülesannete täitmiseks vajalike riigihangete korraldamine ja hankelepingute koostamine;
 • Liiklusnõukogu, politsei ja teiste asjaosaliste organisatsioonidega koostöös liiklusalaste küsimuste lahendamine;
 • Osalemine erinevates sh rahvusvahelistes liikluse valdkonna  koostööprogrammides;
 • Riikliku järelevalve teostamine linnavolikogu ja -valitsuse antud pädevuse piires;
 • Teenistuse ülesannetega seotud linnavolikogu ja -valitsuse õigusaktide eelnõude koostamine.

Viimati muudetud 26.09.2022

Teedeteenistus

Oleg Lužetski - juhataja

Teedeteenistuse töö juhtimine. Järelevalve teostamine tee-ehituse objektidel.

736 1287

512 2794

Raekoja plats 3, II k, ruum 201

E 15–18; K 8–10

Kaimar Juss - ajutise liikluskorralduse peaspetsialist

Tänavate ja teede ajutiste sulgemiste liiklusalaste tingimuste väljatöötamine, sulgemislubade taotluste menetlemine ning sulgemisotsuste vormistamine, ajutise liikluskorralduse järelevalve teostamine. Avalike ürituste taotluste kooskõlastamine ja nende liikluslahenduste väljatöötamine. Tänavate, teerajatiste ja muude liikluskorraldusega seotud projektide kooskõlastamine.

736 1268

528 0307

Raekoja plats 3, II k, ruum 209

E 15-18; T-R 9-10

Karoliis Paluots - alalise liikluskorralduse peaspetsialist

Linna liikluskorralduse määramine, liikluskorralduse andmebaasi pidamine, liiklusohutusprogrammi koostamine, meetmete kavandamine ja rakendamine.

736 1137

514 8900

Raekoja plats 3, II k, ruum 207

E 15-18; K 8-10

Mihkel Vijar - jalg- ja jalgrattateede peaspetsialist

Euroopa Liidu jm abiprogrammidest jalg- ja jalgrattateede planeerimise protsessi juhtimine, projektitegevuste koordineerimine ja aruandluse korraldamine.

736 1281

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 203

E 15-18; K 9-10

Riho Okas - kaevelubade peaspetsialist

Kaevetöödega seotud lubade väljastamine ja lõpetamine, esitatud projektdokumentatsiooni üldkontroll, kaevetöödega seotud kaebuste ja kahjunõuete lahendamine, järelvalvetoimingute tegemine, kaevetööde komisjoni juhatamine ja töö korraldamine.

736 1217

513 8581

Raekoja plats 3, II k, ruum 205

E 15-18; K,R 9-10

Siim Mitt - tee-ehituse peaspetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine.

736 1332

5804 8636

Raekoja plats 3, II k, ruum 204

E 15-18; K 9-10

Andrus Reinmann - tänavavalgustuse peaspetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine.

736 1458

509 3591

Raekoja plats 3, II k, ruum 211

E 15-18; K 9-10

Rain Kesperi - tee-ehituse projektijuht

Tartu linna oluliste suurte tee-ehituse ja rekonstrueerimise projektide elluviimine ning jalg- ja jalgrattateede jooksva remondi teostamine ja planeerimine.

736 1264

-

-

-

Urmas Kõrgvee - liikluskorralduse spetsialist

Soodushinnaga parkimislubade väljastamine tasulise piirkonna elanikele, puudega inimeste sõidukite parkimiskaartide väljastamine, eriveolubade ja piirangutega aladele sissesõidulubade väljastamine, romusõidukite menetlus.

736 1279

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 209

E 15–18; T–R 9–10

Riina Lill - riigihangete spetsialist

Riigihangete korraldamine. Riigihangete ja europrojektide aruandluse koostamine. Töövõtjaga sõlmitavate lepingute vormistamine, teedeteenistuse aruannete koostamine.

736 1265

510 8611

Raekoja plats 3, II k, ruum 202

E 15-18, K 9-10

Piret Ereline - Tee-ehituse spetsialist

Teedeteenistuse investeeringute ja tegevuskulude eelarves olevate objektide ehituse ja remondi korraldamine, tööde juhtimine ning kontrollimine.

736 1037

513 0618

Raekoja plats 3, II k ruum 204

E 15-18; T-R 9-10

Marko Metsma - teehoolduse spetsialist

Linna tänavatel, sildadel, parklates ja muudel rajatistel remonditööde korraldamine. Kruuskattega tänavate hoolduse ja lepingute täitmise järelevalve korraldamine. Tänavate pindamistööde ja remondiga seotud küsimuste lahendamine.

7361 288

-

Raekoja plats 3, II k, ruum 202

E 15-18; K 9-10

Priit Pruus - tänavavalgustuse spetsialist

Linna tänavavalgustuse ja elektripaigaldiste toimivuse tagamine ning arendamine.

7361 285

507 8848

Raekoja plats 3, II k, ruum 211

E 15-18; K 9-10