Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Aleksandri tn 31//33 projekteerimistingimuste avatud menetlus

10. august 2022 / Tartu Linnavalitsus algatas Aleksandri tn 31//33 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Alal kehtib „Aida, Aleksandri, Lina ja Kalevi tänavate vahelise ala detailplaneering" (Tartu Linnavalitsuse 08.04.1999.a korraldus nr 1035).

Taotleja soovib Aleksandri tn 31//33  kinnistul lammutada olemasoleva abihoone (garaaži) ja püstitada uue abihoone ning samas muuta detailplaneeringuga määratud hoonestusala tingimusi, laiendades hoonestusala  loode suunas.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada projekteerimistingimustega asjakohasel juhul hoonestusala tingimusi, sealjuures hoonestusala suurendamist, vähendamist või nihutamist, samas ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras. Projekteerimistingimuste eelnõu pannakse koos taotlusega avalikkusele tutvumiseks välja hiljemalt 11. augustil 2022.a Tartu linna veebilehele www.tartu.ee/aeo. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@tartu.ee kuni 25. augustini 2022. a (k.a). Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 10.08.2022