Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

5. juuli / Tartu Linnavolikogu suunas avalikule väljapanekule Kardla küla Kardla baasi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu.

Planeeringuala suurusega ca 25 ha asub Kardla külas hõlmates ka juurdepääsuks vajalikku Lokaatorite teed.  Planeeringuga soovitakse määrata krundi kasutamise sihtotstarbeks 15% ulatuses tootmishoonete maa, 15% riigikaitsemaa ja 70% eriotstarbelise puhke- ja spordirajatise maa/virgestusmaa. Kokku määratakse ehitusõigus kolmele hoonestusalale: asfaltbetoontehasele, lõhkamiskohale ja olemasolevale hoonestusele. Planeeringuga tehakse ettepanek Tähtvere valla üldplaneeringu muutmiseks.

KSH aruande eelnõus on kirjeldatud ja hinnatud detailplaneeringu elluviimisega kaasnevaid mõjusid ja analüüsitud nende mõjude vältimise või leevendamise võimalusi. Kokkuvõtvalt ei ole leevendavate meetmete rakendamisel ette näha olulise negatiivse mõju esinemist ümbritsevale keskkonnale ega inimeste tervisele ja heaolule.

Detailplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 21. juuli kuni 24. august 2021. a Tartu infokeskuses raekojas ning Tartu linna veebilehel.

Planeeringu ja KSH materjalidega saab tutvuda: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/DP-19-012

Viimati muudetud 05.07.2021