Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kruusamäe tn 37 projekteerimistingimuste avatud menetlus

4. aprill 2024 / Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kruusamäe tn 37 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

PlanS § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringu järgi jääb Kruusamäe tn 37 kinnistu väikeelamumaale ning jääb üldplaneeringuga määratud arhitektuuriasumisse KR1, kus üldplaneering seab eesmärgiks linnaosale iseloomuliku mitmekesise hoonestuslaadi ja -tihedusega hoonestuse säilimise ja arenemise. Hoone suurimaks kõrguseks 8,5 m kuni 10 m arvestatuna hoone ±0.00 kõrgusest. Ehitusala määramisel tuleb järgida väljakujunenud tänavapoolset ehitusjoont ja/või hoonestusstruktuuri, üldjuhul ei planeerita hoonestust (k.a autode varjualused jms) tänavale lähemale kui 5 m. Sokli kõrgus peab järgima tänaval väljakujunenud sokli kõrgusjoont. Maksimaalne korruselisus on kuni 2. 900 m2 ja suuremate kruntide maksimaalne lubatud täisehitus on 20–25%.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni  22. aprillini 2024. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected]  08.–22.04.2024 (k.a). Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees. Arhitektuuri ja ehituse osakond teeb ettepaneku lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 04.04.2024