Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Roheline 16 ja 18 projekteerimistingimuste avatud menetlus

21. juuli 2022 / 04.07.2022. a esitati arhitektuuri ja ehituse osakonnale projekteerimistingimuste taotlus Roheline 16 ja Roheline 18 ärihoone püstitamiseks komplekshoonena.

Alal kehtib Päido kinnistu ja Sossi kruntide maa-ala detailplaneering (16.10.2009). Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringu nõudeid. Tingimuste koostamise aluseks on esitatud eskiis. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt ehitusseadustiku §27 lg 1 võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui: 1) detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, 2) detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või 3) detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Ehitusseadustiku §27 lg 4 p 2 on lubatud täpsustada projekteerimistingimustega asjakohasel juhul hoonestusala tingimusi, sealjuures hoonestusala suurendamist, vähendamist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Projekteerimistingimused täpsustavad detailplaneeringu hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest ning arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi.

Detailplaneeringuga on määratud kruntidele võimalik hoonestusala 4m kaugusele piirist. Maa alla ehitamist käsitletud ei ole. Taotlusega soovitakse rajada kahe krundi peale kokku üks komplekshoone, mis koosneb maapealsetest hoonemahtudest ja ühisest maa-alusest parkimiskorrusest. Hoonestusala muutmine võimaldab maa-aluse parkimiskorruse ja kommunikatsioonisõlmede otstarbekamat rajamist ning maapealsete hoonemahtude paigutamist teineteisele lähemale, et tagada arhitektuurne tervik. Hoonestusala nihutamine on minimaalne ja ei oma negatiivset mõju avalikule ruumile, naaberkinnistute ehitusõigusele jm õigustele.

Vastavalt EhS §31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine EhS §27 alusel korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab kuni 10.08.2022. a esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected].

Projekteerimistingimuste kavand

Hoonestusala skeem

Viimati muudetud 21.07.2022