Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu järgmise aasta eelarve on 208 miljonit eurot

Tartu Linnavolikogu

Aare Foto: Meelis Lokk

19. detsember / Volikogu võttis vastu Tartu linna 2020. aasta eelarve, mille suurus on 208 059 095 eurot.

Järgmise aasta eelarve keskmes on haridus, parem elu- ja ettevõtluskeskkond, mitmekesised ja kvaliteetsed sotsiaalteenused ning Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna ettevalmistused. Tõusevad haridus-, sotsiaal- ja kultuuritöötajate palgad ning luuakse uusi sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi.

Tartu põhitegevuse tuludeks (maksud, kaupade ja teenuste müük, toetused ja muud tegevustulud) on järgmisel aastal planeeritud 170,7 miljonit eurot. Tulud ületavad kulusid 10,2 miljoni euro võrra, sellega jätkab Tartu vastutustundlikku eelarvepoliitikat ja täidab seaduse nõuet, et eelarve põhitegevuse tulem peab olema aruandeaasta lõpul null või positiivne.

Linna peamised tulud on üksikisiku tulumaks 91,5 miljonit, toetused riigilt ja muudelt institutsioonidelt 55,8 miljonit, linnaasutuste kaupade ja teenuste müük 19,2 miljonit, maamaks 1,94 miljonit ning kohalikud maksud (parkimistasu, reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks) 1,53 miljonit

Tartu põhitegevuse kulud on 160,5 miljonit eurot, sellest 57 protsenti ehk 91,5 miljonit eurot on hariduskulud. Ühtekokku 4,3 miljonit eurot läheb 2020. aasta eelarvest linna lasteaedade, koolide, kultuuri- ja sotsiaalasutuste ning linnavalitsuse tööjõukulude kasvuks.

Enne eelarve kinnitamist lükkas volikogu 12 poolt- ja 27 vastuhäälega tagasi volikogu liikme Jüri Kõre (valimisliit Tartu Heaks) ettepaneku lõpetada lasteaiatasu seos riikliku palga alammääraga ning viia see 2017. aastal kehtinud tasemele (64,50 eurot kuus). Volikogu enamuse hinnangul tagab seos alampalgaga mingilgi määral linna ja lapsevanemate panuse proportsiooni säilimise alushariduse kulude katmisel.

Tartus on lähtutud põhimõttest, et linnaeelarvest rahastatakse lasteaedade tegevuskulusid ligi 80 ja vanema osaluse arvelt ligi 20 protsendi ulatuses, kuid 2020. aastaks langeb vanemate osalusprotsent alla 17. Tartu lasteaiatasu suurus on 15 protsenti eelneva aasta alampalgast, seega on järgmisel aastal tasu suurus 81 eurot.

Linna investeerimistegevuse tulud (põhivara müük, põhivara soetuse sihtfinantseeringud ja finantstulud) on 11,5 miljonit eurot, kulud 39,8 miljonit. Investeeringud kaetakse 81 protsendi ehk 32,3 miljoni euro ulatuses linna vahenditest ning 19 protsendi ehk 7,4 miljoni ulatuses toetustest.

Haridusvaldkonna investeeringuteks on kavandatud ligi 14 miljonit eurot ehk 35 protsenti kõigist investeerimiskuludest. Suurimad objektid on Annelinna gümnaasiumi ja Pääsupesa lasteaia remont, lisaks remonditakse veel mitme lasteaia rühmaruume ning algab Kroonuaia kooli projekteerimine.

Majanduse valdkonda investeeritakse ligi 13 miljonit eurot. Valmivad mitmed kergliiklusteed, jätkub Vanemuise ja Ülikooli tänava remont, algab Riia tänava viadukti ja tunnelite ehitus ning Mõisavahe änava üheksakorruseliste majade ümbruses luuakse paremad parkimistingimused. Täiendavaid investeeringuid tehakse ühistranspordi ja väga populaarse rattaringlussüsteemi arendamiseks, suuremat tähelepanu saavad linna rohealad ja pargid.

Kultuur, sport ja vaba aeg saab investeeringuid 4,6 miljonit eurot. Peamised eesmärgid on seotud 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlivõidu ja programmi ettevalmistamisega, samuti jätkatakse südalinna kultuurikeskuse projekti ettevalmistamist. Algab Annemõisa jalgpalli sisehalli ehitus, Annelinna rajatakse ka uus mängu- ja spordiväljak, ehitatakse lodjakoda.

Sotsiaalvaldkonna investeeringud on 3,2 miljonit eurot. Tüve tänavale rajatakse välistoetuse abil kaks munitsipaalüürimaja, algab Nõlvaku tänava hooldekodu projekteerimine, kohandatakse puuetega inimeste eluruume.

2020. aastal plaanib linn laenata 18,9 miljonit eurot, millest 7,8 miljonit kulub finantskohustuste refinantseerimiseks ja 11,1 miljonit uute investeeringute rahastamiseks.

Tartu tänavune eelarve oli kinnitamisel 192,1 miljonit eurot, mais võttis volikogu vastu 12,8 ning oktoobris 3,1 miljonilise lisaeelarve.

2020. aasta eelarve kinnitamist toetas 37, vastu oli  2 volikogu liiget.

Lisainfo:
abilinnapea Monica Rand, 736 1163, 521 1464
rahanduskomisjoni esimees Toomas Kapp, 504 3415

Aune Rumm

linnavolikogu kantselei
peaspetsialist

Tel: 736 1202
Mob: 514 9896

Viimati muudetud 19.12.2019