Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Uuest aastast muutub jäätmete liigiti kogumine kohustuslikuks

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

komposter

29. august 2023 / Linnavalitsus saatis volikogule Tartu linna jäätmehoolduseeskirja muutmise eelnõu. Peamised muudatused, mis 2018. aastal kehtestatud jäätmehoolduseeskirja sisse viiakse, on seotud jäätmeseadusest tulenevate uute nõuetega jäätmete liigiti kogumisel.

„Olulisemad muudatused on seotud biojäätmete kogumisega. Hiljemalt selle aasta lõpuks peab kohalik omavalitsus korraldama biojäätmete eraldi kogumise, juhul, kui neid tekkekohal ei kompostita,“ selgitas linnavalitsuse keskkonnateenistuse juhata Ülle Mauer.

Volikogule saadetud eelnõus täpsustatakse biojäätmete liigiti kogumise nõudeid.  

Alates 1. jaanuarist 2024 peab kinnistutel olema biojäätmete jaoks eraldi kogumismahuti sõltumata korterite arvust (seni kehtis eraldi kogumismahuti nõue kinnistute suhtes, kus on vähemalt 5 korterit või tekib biojäätmeid vähemalt 80 l nädalas). Tekkekohalt biojäätmete äraveoga peavad liituma elanikud, ettevõtted ja asutused. Biojäätmete kogumismahuti asendamist kompostimisega saavad taotleda kuni nelja korteriga kinnistud juhul, kui köögijäätmed kompostitakse samal kinnistul ning linnamajanduse osakonnalt on saadud nõusolek köögijäätmete tekkekohal kompostimiseks. Nõusoleku saamiseks tuleb esitada taotlus koos kasutatava kompostimisnõu (kompostri) fotoga.  

Alates uuest aastast on segaolmejäätmete kogumismahutitesse keelatud panna jäätmeid, mille liigiti kogumine on kohustuslik. Nii ei või neisse panna näiteks toidujäätmeid, paberit jm liigiti kogutavaid jäätmeid. Sellega välditakse erinevate materjalide sattumist segaolmejäätmete hulka, kus nende ringlusesse võtmine on võimatu.

Eelnõus on muudatus, millega võimaldatakse alla 10 korteriga kinnistutelt harvemat segaolmejäätmete mahuti tühjendamist - minimaalselt üks kord 12 nädala jooksul. Harvemat segaolmejäätmete vedu on võimalik lubada seetõttu, et kõikidel kinnistutel kogutakse jäätmed, sh biojäätmeid, liigiti. Kehtima jääb kümne ja enama korteriga kinnistute segaolmejäätmete veosagedus, mis on vähemalt üks kord kahe nädala jooksul.

Biojäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust. Biojäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada vähemalt üks kord nelja nädala jooksul üksikelamu ja kuni nelja korteriga kinnistul; üks kord kahe nädala jooksul viie kuni üheksa korteriga kinnistul; üks kord nädalas kümne ja enama korteriga kinnistul.

Üleriigiliselt jõustub biojäätmete liigiti kogumise kohustus 01.01.2024, mida järgib ka Tartu linna jäätmehoolduseeskiri

 

Viimati muudetud 31.08.2023