Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Viimane päev esitada ettepanekuid südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu eskiisi kohta

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

Arhitektuurivõistluse võidutöö Paabel Foto: 3+1 arhitektid ja Kino maastikuarhitektid

22. aprill 2024 / Täna, 22. aprillil lõpeb Vanemuise 1 krundi ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek. Kõik huvilised saavad kuni päeva lõpuni ettepanekuid teha.

 

Detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda nii Tartu kodulehel (www.tartu.ee/kultuurikeskuse-planeering) kui ka raekoja infokeskuses ja kuni 22. aprillini teha ettepanekud.

23. mail kell 17 toimub Tartu Linnaraamatukogu saalis avalik arutelu, kus linnavalitsus tutvustab avaliku väljapaneku ajal esitatud arvamusi ja oma seisukohti ning põhjendab planeeringu koostamisel valitud lahendusi.

Planeeritav ala asub kesklinnas, piirnedes Poe, Küüni ja Uueturu tänava ning Emajõega. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus Vanemuise 1 krundile südalinna kultuurikeskuse ehitamiseks ja kogu planeeringualale inimsõbraliku linnaruumi rajamiseks.

Ehitusõiguse määramisel lähtutakse üldplaneeringu eesmärgist säilitada vähemalt pool pargist rohealana ja luua alale terviklik avalik ruum. Roheala muudetakse mitmerindeliseks elurikkaks koosluseks. Pargialal säilitatakse need puud, mis ei jää südalinna kultuurikeskuse ehitusalale. Eemaldada või asendada on lubatud puud, mis jäävad keskuse ehitusalale või on kehvas seisukorras. Eemaldatavad puud täpsustatakse projekteerimise käigus ja muuhulgas pakutakse välja lahendus kõrghaljastuse asendusistutuseks muul avalikul alal. Laste mänguväljak pargis säilib, kuid saab uue kvaliteedi ja teise asukoha. Ajalooline Kauba tänav taastatakse jalakäijate tänavana.

Vabaduse puiestee kavandatakse planeeringuala ulatuses tänavana, kus on kõnniteed, rattarajad ja kahesuunaline rahustatud liiklusega sõidutee (üks sõidurada kummaski suunas). Rattaparklad on kavandatud võimalikult kultuurikeskuse sissepääsude lähedusse. Autode parkimine on kavandatud hoone maa-alusele korrusele, kuhu juurdepääs on planeeritud Uueturu tänavalt.

Emajõe-äärsel alale on lubatud rajada toitlustus- ja teenindushooned, sh arvestatakse olemasolevate kohvikute säilimisega. Turuhoone juurde on antud võimalus erinevate välitegevuste kavandamiseks, sh ajutiste välimüügikioskite ja -lettide paigaldamiseks. Parkimine turuhoone ümber säilib, kuid parkimiskohtade arv ja paigutus võib tulevikus muutuda, sest detailplaneering annab võimaluse luua Uueturu tänava pikendusena jalakäijatele mugava ja turvalise otsepääsu Emajõe äärde.

Pärast avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu jätkatakse detailplaneeringu täpsustamist ehk põhilahenduse koostamist. Ka detailplaneeringu põhilahendus suunatakse avalikult väljapanekule ja toimub avalik arutelu, mis on plaanis sügisel.

Paralleelselt detailplaneeringu koostamisega on käimas hoone projekteerimine.

Detailplaneeringu info: www.tartu.ee/kultuurikeskuse-planeering

Lisainfo: Tartu abilinnapea Elo Kiivet, tel 5656 9674.

Lilian Lukka

avalike suhete osakond
kommunikatsioonijuht

Tel: 736 1212
Mob: 516 4592

Viimati muudetud 22.04.2024