Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Võru tn 65a projekteerimistingimuste avatud menetlus

22. september 2022 / Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Võru tn 65a olemasoleva elamu lammutamiseks ja uue korterelamu püstitamiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse §125 lg 5 võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule jääb Võru tn 65a  kinnistu korterelamumaale ning arhitektuuriasumisse KF3, maa-ala on hoonestatud valdavalt üksikelamute ja väiksemate kuni kolmekorruseliste kortermajadega, hoonestus on mitmel krundil amortiseerunud, nn sadama raudtee äärsel alal on olemas maareserv uushoonestamiseks. Arvestades kesklinna lähedust seab planeering eesmärgiks piirkonna järkjärguliseks hoonestamiseks korterelamutega. Lubatud täisehituseprotsent on kuni 20%.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni 6. oktoobrini 2022. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@tartu.ee 22.09.–6.10.2022 k.a. Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 22.09.2022