Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Energiakulude hüvitamine

Osakonna ülesandeks on korraldada sotsiaalhoolekannet ja tervishoidu Tartu linnas.  Osakonna hallata on viis linna hoolekandeasutust: Tartu Laste Turvakodu, Tartu Hooldekodu, Päevakeskus Tähtvere, Päevakeskus Kalda ja Varjupaik.

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1300
 

Riigi meetmed energiahinna tõusu leevendamiseks

Energiatoetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud.

Kõrge energiahind on Eesti kodudes sel talvel paraku sage kaaslane. Selle tasandamiseks pakub riik mitmeid energiahinna tõusu leevendamise meetmeid aprillikuuni. Energiatoetus aitab kuni keskmise sissetulekuga peredel keerulise aja kergemaks teha. Tutvu meetmetega:

1. Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele 

Hüvitusperiood: september 2021 kuni aprill 2022 (k.a)

Taotlusi oli võimalik esitada kuni 13.06.2022.

Kuni keskmise sissetulekuga peredele hüvitatakse elektri-, gaasi- ja küttearvete põhjal konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses. Toetust makstakse üksikisikutele ja peredele, kelle netosissetulek jääb alla mediaani, mis on leibkonna esimese liikme kohta 1126 eurot kuus.

Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, millele iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta lisandub 563 eurot (koefitsient 0,5) ja alla 14-aastase lapse kohta 337,8 eurot (koefitsient 0,3). 

Toetusetaotlusi menetlevad kohalikud omavalitsused. 

2. Elektri- ja gaasiarvete hinnapiir kodutarbijatele

Hüvitusperiood: jaanuar kuni märts 2022 (k.a)

Taotlusi oli võimalik esitada kuni 13.06.2022

Elektri- ja gaasiarvetele on kehtestatud hinnapiir, millest ülejääva osa kompenseerib riik eratarbijale automaatselt:

 • elektri hinnalagi kodutarbijatele on 12 senti/kWh elektritarbimisele kuni 650 kW/h kuus. See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikseeritud hinnaga paketis ületab 12 senti/kW/h, maksab selle osa elektriarvest kinni riik.
 • gaasi hinnapiir kodutarbijatele on 65 €/MWh gaasitarbimisele kuni 2,75 MWh kuus. Riik kompenseerib hinnapiiri ületava osa.  

Eratarbija ei pea ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema, energiamüüjalt laekub arve, millelt on hinnapiiri ületav osa eelnevalt maha arvestatud.

Olenemata vahepeal kehtestatud uutest meetmetest (elektri ja gaasi hinnapiir) jätkub peredele jaanuari kuni märtsi energiaarvete hüvitamine samamoodi kui seni. Arved, mille alusel taotletakse, on küll elektri ja gaasi puhul mõnevõrra väiksemad, kuna sealt on uue meetme jagu automaatselt maha arvatud, ent siiski võib ülejäänud koguselt hüvitisena tagasi saada arvestatava kuluosa. 

3. Elektri võrgutasu hüvitamine

Hüvitusperiood: oktoober 2021 kuni märts 2022 (k.a)

Kõigile elektritarbijatele hüvitatakse elektri võrgutasu 50% ulatuses, mis kajastub automaatselt elektriarvetel võrguteenuse poole väiksema maksumusena. Alates jaanuarist 2022 kuni märtsini 2022 kompenseeritakse asutustele ja ettevõtetele elektri võrgutasu 100% ulatuses. 

4. Gaasi võrgutasu hüvitamine

Hüvitusperiood: detsember 2021 kuni märts 2022 (k.a)

Taotlusi oli võimalik esitada kuni 13.06.2022

Kõigile tarbijatele kompenseeritakse gaasi võrguteenuse tasu 100%. Tarbijad ei pea selleks midagi tegema – gaasiarvetel võrgutasu ei kajastu, selle maksab riik.

5. Kaugkütte hüvitamine kodutarbijale

Hüvitusperiood: veebruar kuni märts 2022

Taotlusi oli võimalik esitada kuni 13.06.2022

Riik hüvitab kodutarbijale 2022. a veebruaris ja märtsis automaatselt 65% kaugküttearve 2021. a oktoobri ühikuhinna taset ületavast osast.
Tarbija ise kompensatsiooni saamiseks midagi tegema ei pea, energiamüüjalt laekub arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Rohkem infot leiad Vabariigi Valitsuse infovoldikust

Energiatoetuse taotluste vastuvõtt Tartus

Energiatoetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud. Avaldusi sai esitada 13. juunini.

Taotluseid saab esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes (Anne 44, Rahu 15, Vaksali 14) E 15-18; T 13-16; K 8-12,R 9-12.

Lisainfot saab infotelefonilt 1789 või meiliaadressilt [email protected]

Ragnar Vutt
Ragnar Vutt

Toetuse tingimused

Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on:

 • 1 inimese kohta alla 1126 euro
 • 1 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 1464 eurot
 • 2 täiskasvanuga pere (sh üle 14-aastased lapsed) – 1689 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 1 lapsega pere (alla 14-aastane) – 2027 eurot
 • 3 täiskasvanuga pere kohta (sh üle 14-aastased lapsed) – 2252 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (alla 14-aastased)- 2365 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (1 alla 14-aastane ja 1 üle 14-aastane) – 2590 eurot
 • 2 täiskasvanu ja 2 lapsega pere (üle 14-aastased)- 2815 eurot

Sissetulekute hulka kuuluvad:

• palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu
• ettevõtlustulu
• kasu vara võõrandamisest
• renditulu ja litsentsitasud
• intressid ja dividendid
• pensionid, stipendiumid, toetused (näiteks töövõimetoetus, lapsetoetus, peretoetus jt), preemiad ja hasartmänguvõidud
• kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist
• madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu
• saadud elatisraha (makstud elatisraha arvatakse sissetulekust maha)

Tartu linnas on energiatoetust võimalik taotleda ainult Tartu linna registreeritud isikutel (vähemasti 1 pereliige peab olema Tartu linna registreeritud). Kui taotlejate tegelik ja peamine elukoht on Tartu linnas, kuid nende registreeritud elukoht on teises kohalikus omavalitsuses, siis peavad nad toetuse saamiseks pöördume omavalitsusse, kus on nende registreeritud elukoht. Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Kui taotleja avastab, et tema tegelik elukoht ei vasta rahvastikuregistris olevale elukohale, siis tuleks andmed korrastada. Elukoha registreerimise kohta leiab infot siit: www.tartu.ee/registreerutartlaseks.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Näiteks: oktoobris tarbitud elektrienergia kogumaksumus oli 100 eurot, tarbimine oktoobris oli 600 kWh, ühikuhind on seega 16,67 s/kWh (100/600), ülekulu on järelikult 4,67s/kWh (16,67-12) ja toetust makstakse 80% ülekulust ehk 3,736 s/kWh x 600kWh=22,42€.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator 

Vabariigi Valitsuse põhimõttelisega otsusega on energiakulude hüvitamine laienemas ka keskmise sissetulekuga peredele. Info meetme üksikasjade kohta on veel täpsustumas.

Ketlin Lääts
Ketlin Lääts

Toetuse taotlemine

Energiatoetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud.

Taotlusi sai esitada 2022. aasta 13. juunini. Toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt alates 2021. aasta septembri tarbimise järgi koostatud arvete alusel. Soovitatav on taotlus esitada mitme kuu peale kokku, siis on vaja vähem taotlusi esitada. Mitme kuu peale kokku taotluse esitamine ei vähenda teie toetust.

Taotluse saab juba vormistada ka Tartu linnaportaalis. Taotlusi saab esitada esitada sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes (Anne 44, Rahu 15, Vaksali 14) E 15-18; T 13-16; K 8-12, R 9-12.

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 • andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Toetuse taotlemisel pärast 10. kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt;
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte) ;
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt); 
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Arvetel peavad olema tuvastatavad järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Kui taotleja arvel puuduvad eelnimetatud andmed, peab taotleja täiendavalt esitama korteriühistu väljavõtte nõutud andmetega vastava eluruumi kohta või korteriühistu puudumise korral kortermajale esitatud arve ja arvestuse taotleja eluruumi osa kohta.

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Valitsuse info energiakulude hüvitamise kohta leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.

Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsus tehakse 35 tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamisest. Toetus kantakse taotlejale üle 7 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Viimati muudetud 14.06.2022