Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Osakonna tutvustus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Küüni 5, 51004 Tartu
736 1238

Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8–10
 

aeo_tunnuspilt.jpg

Arhitektuuriteenistus

Teenistuse ülesandeks on osaleda planeeringute menetlemisel, koostada hoonestuskavu ja ehitiste projekteerimistingimusi, kooskõlastada ehitusprojekte ja kontrollida nende vastavust erinevatele nõuetele.

Vaata lähemalt
aeo_jarelevalve_tunnuspilt.jpg
Järelevalveteenistus

Teenistuse peamisteks ülesanneteks on ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üleriikliku järelevalve tegemine, kasutuslubade taotluste ja kasutusteatiste menetlemine, ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine, kasutusloata või kasutusteatiseta ehitiste ning kasutatavate ehitiste mitte sihipärase kasutamise avastamine ja kontrollimine, kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitiste ehitustööde planeeringutele vastavuse kontrollimine, ehitusloa saanud või ehitusteatisega ehitistel ehitustööde vastavuse kontrollimine jmt.

Vaata lähemalt
aeo_kultuurivaartused_tunnuspilt.jpg
Kultuuriväärtuste teenistus

Teenistuse ülesandeks on täita muinsuskaitsealaseid riiklikke kohustusi, korraldada miljööväärtusega hoonestusalade ja kultuuriväärtuslike linnastruktuuride uurimist, säilitamist ja eksponeerimist, kooskõlastada muinsuskaitseala ja mälestiste ning miljööväärtusega hoonestusalade planeeringuid ja ehitusprojekte, korraldada arheoloogilise miljööpiirkonna alal säilinud ajaloolise väärtusega kultuurkihi kaitset, jagada restaureerimistoetusi, korraldada Tartu linna muinsuskaitse komisjoni tööd, kodanike nõustamine miljööväärtuslike ja muinsuskaitse alustele objektidele kehtivate nõuete ja piirangute osas jmt.

Vaata lähemalt

aeo_lubadeteenistus_tunnuspilt.jpg

Lubade- ja registriteenistus

Teenistuse ülesandeks on võtta vastu ehitusprojekte ning kontrollida nende vastavust nõuetele ja õigusaktidele, korraldada ehitusprojektide läbivaatamist, menetleda ehituslubade taotlusi ja ehitusteatisi ning väljastada ehituslubasid, väljastada rajatiste kasutuslubasid, esitada andmeid riiklikule ehitisregistrile ja väljastada sealt väljavõtteid, osaleda rajatiste projekteerimises ja ehitamises ning teha rajatiste riiklikku järelevalvet jne.

Vaata lähemalt

Viimati muudetud 23.05.2023