Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Osakonna tutvustus

Osakonnas tegeletakse ehitusliku projekteerimise ja ehitusalase tegevuse koordineerimisega, kultuurimälestiste ja kultuuriväärtustega objektide kaitse ja riikliku järelevalve teostamisega ning riiklikule ehitisregistrile andmete esitamisega.

Arhitektuuri ja ehituse osakond
Raekoja plats 3, 51003 Tartu
736 1238

Vastuvõtuajad: E 15–18, K 8.30–10.30
 

aeo_tunnuspilt.jpg

Arhitektuuriteenistus

Teenistuse ülesandeks on nõustada kodanikke arhitektuurivaldkonna küsimustes, koostada hoonete projekteerimistingimusi ja arhitektuur-ehituslikke suuniseid, kontrollida ehitusprojektide vastavust erinevatele nõuetele, kooskõlastada hoonete eskiisprojekte ning osaleda arhitektuurikonkursside korraldamises.

Vaata lähemalt
aeo_jarelevalve_tunnuspilt.jpg
Järelevalveteenistus

Teenistuse peamisteks ülesanneteks on ehitusseadustikus ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle riikliku järelevalve tegemine, kasutuslubade taotluste ja kasutusteatiste menetlemine, ehitise kasutamise otstarbest tulenevalt selle korrashoiu ja kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimine, kasutusloata või kasutusteatiseta ehitiste ning kasutatavate ehitiste mitte sihipärase kasutamise avastamine ja kontrollimine, kuni 20 m² ehitisealuse pinnaga väikeehitiste ehitustööde planeeringutele vastavuse kontrollimine, ehitusloa saanud või ehitusteatisega ehitistel ehitustööde vastavuse kontrollimine, loa- ja teatisekohustuslike ehitiste menetluste käigus energiatõhususe miinimumnõuetele vastavuse kontrollimine jmt.

Vaata lähemalt
 
aeo_kultuurivaartused_tunnuspilt.jpg
 
Kultuuriväärtuste teenistus

Teenistuse ülesandeks on täita halduslepingiga linnale üle antud muinsuskaitse alaseid riiklikke kohustusi ning korraldada miljööväärtuslike alade, miljööväärtuslike üksikobjektide ja arheoloogilise kultuurkihi uurimist, säilitamist ja eksponeerimist. Teenistus kooskõlastab muinsuskaitseala, mälestiste, miljööväärtuslike alade ja üksikobjektide ning arheoloogilise kultuurkihi ala planeeringuid, ehitusprojekte jt ehitamise dokumente. Teenistus korraldab Tartu linna muinsuskaitse komisjoni tööd, nõustab kodanikke kehtivate nõuete osas ning koostab muinsuskaitseala hoonete ja mälestiste restaureerimiseks ja ümberehitamiseks muinsuskaitse eritingimusi.

Vaata lähemalt
 
LPMKO_geodeesiateenistus_tunnuspilt.jpg
Maakorraldus- ja Geodeesiateenistus

Teenistuse ülesandeks on maakorralduslike toimingutega tegelemine ja teiste piiratud asjaõiguste seadmise korraldamine nii munitsipaal- kui eramaadel. Munitsipaalmaadega seotud küsimuste korraldamine ning maareformi lõpetamine. Maamaksuandmetega tegelemine ja kinnisasja sihtotstarvete määramine ja muutmine. Tartu geomõõdistuste infosüsteemi Geoarhiiv pidamine, lähteandmete- ja materjalide väljastamine, kohanimekorraldus, aadresside ja tänavanimede muutmiseks vajalike toimingute korraldamine.  Tartu linna kohaliku geodeetilise võrguga seotud geodeetiliste tööde korraldamine ja järelevalve. Osakonna geoinfosüsteemide arendamine, administreerimine, ruumianalüüside koostamine, osakonna nõustamine ja toetamine valdkonda puudutavas osas.

Vaata lähemalt
 

aeo_lubadeteenistus_tunnuspilt.jpg

Taristu- ja ehitusteenistus

Teenistuse ülesanneteks on linna tehnilise taristu strateegiline planeerimine, ehituslubade ja ehitusteatiste menetlemine, rajatiste kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine, ehitisregistris andmete töötlemine, rajatiste projekteerimistingimuste koostamine ning riikliku järelevalve teostamine.

Vaata lähemalt
 

Viimati muudetud 29.02.2024