Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 1416 kuvatakse 100 dokumenti (1 - 100).

 • 15.04.2019 - 15.06.2019 Teatrifestival SAVILIND

  Üleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub XVII korda.
  Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas kui loovust arendavat ja atraktiivset hobi ning mõjusat korrektsioonivahendit. Suurendada erivajadustega laste ja noorte ...

 • 27.03.2019 - 31.07.2019 1.-5. klasside talukülastused (PRIA)

  Õpilased näevad mis koht on „talu“? Saavad teadmised, mis juhtuks, kui talusid enam ei oleks? Tõsta laste teadlikkust põllumajandus- ja toidusektorist.
  Koolikava toetuse eesmärgiks on: Suurendada laste puu- ja köögivilja ning piima ja piimatoodete tarbimist, edendades seeläbi puu- ja köögivilja ...

 • Tartu Hansa Koolis toetub juhtimine kindlale struktuurile: õpetajad jaotuvad erialapõhiselt ainesektsioonidesse, õpikogukondadena kuuluvad kõik õpetajad 7-8 liikmelistesse LP rühmadesse, õpetajate nõustamise ja HEV-õpilastega tegeleb tugimeeskond, lisaks tegutseb koolis tervisemeeskond (õpetajad ja ...

 • Seminaril“Impact+ Exercise SeminarBeneficiaries Training” , mis toimub 27.-28.veebruaril 2019 Budapestis, Ungaris osaleb Tartu KHK turundus-ja kommunikatsioonijuht Kaire Mets, kes on ühtlasi ka Erasmus+ KA2 koostööprojekti IAG4VET (VP-18-0038) projektijuht. Seminari eesmärk on parandada Erasmus+ ...

 • 01.02.2019 - 19.06.2019 Imelised aastad

  Peredel on vaja tuge vanemlike oskuste tõhustamisel ning laste käitumisprobleemide ennetamisel või nendega toime tulemusel. Programmi „Imelised aastad“ (ingl k The Incredible Years) on rakendatud ligikaudu 30 riigis. Tegemist on rahvusvahelise koolituste süsteemiga, mis on aidanud vähendada laste ...

 • Antud projektis uurivad 1.–9. klasside õpilased olümpiamängude ja Eesti maakondade traditsioone ning osalevad kooliolümpiamängudel. Õpilased püüavad mõtestada ja mõista olümpialiikumise ja spordi rolli ühiskonnas läbi aegade. Õpitakse tundma olümpialiikumise ajalugu ja tänapäeva, Eesti ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • 16.11.2018 - 13.12.2018 Maleva mõttetalgud

  Tartumaa ja Lõuna-Eesti malevakorraldajad, rühmajuhid ja malevlased kohtuvad, et ühiselt arutleda maleva tuleviku ja oleviku üle. Selle eesmärk on leida koostöökohti ning arendada malevakorraldust. Lisaks aruteludele toimub ka turunduskoolitus, mille eesmärk on arendada malevakorraldajate oskusi ...

 • Soovime lastes suurendada motivatsiooni omandada uusi teadmisi ja oskusi läbi integreeritud tegevuste erinevates õppevaldkondades. Laiendada laste silmaringi, muuta nende lasteaias viibitud päevad veelgi huvitavamaks ja aktiivsemaks.
  Meie eesmärgiks on tagada, et: * laps mõistab ja märkab ...

 • 01.10.2018 - 24.06.2019 Keskkonnateadlikkuse programm

  Õpilastega osaletakse keskkonnaalastes õppeprogrammides nende keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.
  1) Õpilased väärtustavad rohkem elusloodust ning oskavad käituda igapäevaelus ja erialases töökeskkonnas keskkonnasõbralikumalt. 2) Õpilased oskavad loodusainetes omandatud teadmisi lõimida ...

 • A. Russaku nim Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  Lõuna-Eesti klaveriõppurite taseme tõstmine ja ühtlustamine, võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, mitte vanusele. Õpilaste ja õpetajate silmaringi laiendamine, võimalus tagasisideks oma ala ...

 • Õppekäik Soome annab olulise sisendi kooli juhtimistasandil- kuidas võiksime meie suunata oma kooli arenguid ja tööprotsesse nii juhtkonna kui õppetoolide tasemel selliselt, et nii õpilastel kui õpetajatel oleks koolis võimalikult hea.
  Seminrail osalemise eesmärk on saada ülevaade Soome ...

 • Tartu Kutsehariduskeskuse Koolitus- ja nõustamiskeskus korraldab igal aastal täiskasvanutele erinevates valdkondades üle 300 koolituse, mis on seotud kas erialase täiend- ja ümberõppega, kutseeksamiks ettevalmistustega, võtmepädevuste arendamisega või hobikursustega. Koolitusvaldkondi jagub ...

 • Tartu Linnaraamatukogu XIII vene kirjanduse ja kultuuri nädala korraldamine 24.sept.-29.sept.2018
  Tartu Linnaraamatukogu korraldab kolmeteistkümnendat aastat septembri lõpus (24.sept.-29.sept. 2018) Vene kirjanduse ja kultuuri nädalat, mille eesmärk on nii raamatukogu lugejatele kui ka laiemale ...

 • Programm on vahetult seotud enesereflektsiooni ja nõustamisprotsessiga, kokku toimub vähemalt 8 (akadeemilist) tundi nõustamist.nr
  Õppijad on teadlikud lõimitud õppetunni kavandamise, läbiviimise ja analüüsimise võimalustest ja vajalikkusest.

 • Liblikate ja Lepatriinude rühma lapsed oskavad käituda loodust hoidvalt ning tunnevad rõõmu loovast eneseväljendamisest
  I osa "Sügis", on mõeldud Liblikate rühma 3 - 5 aastastele lastele ja mille eesmärgiks oli lastele õpetaa loodust vaatlema ning kuidas käituda loodust hoidvalt. II osa "Jäljed ...

 • 13.09.2018 - 24.12.2018 Õppevahendite soetamine

  Tartu XI riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 20.02.2019.a
  soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks

 • Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna üheks peamiseks ülesandeks on kogukonna haavatavamate gruppide - eakate, puuetega inimeste ja laste – hoolekande ja tervishoiuteenuste ja -tegevuste planeerimine ja läbiviimine. Selleks, et meie teenuseid pidevalt ajakohastada on tarvis leida ...

 • Projekti raames kohtuvad Tartu Forseliuse Kooli ja Mooste Mõisakooli kollektiivid kahel korral selleks, et omandada teadmised ja oskused sellest kuidas hoida ennast motiveeritu ja vastupidavana muudatustega tegelemisel ja selleks, et kaardistada probleemkohad ja lahendusettepanekud seoses eri ...

 • Projekti põhitegevusena toimub Tartu Forseliuse Koolis praktiline koostööseminar, mille raames saavad osalejad tunde vaadelda; seminari raames ülevaate haridusvaldkonna suundumustest ja uuendustest; töötubade raames praktiliselt erinevaid õppemeetodeid ja harjutusi läbi teha ning aruteluringis ...

 • Aktiivõppeprogrammides osalemine "Metsloomad meie metsades" RMK Elistvere, Tartu Loodusemaja õppeprogrammid"Koduloomad talus", " Lemmikloomaprogramm"
  Tartu Lasteaed Sipsiku lastele võimaldada osaleda erinevates aktiivõppeprogrammides. Suurendada laste huvi looduse, selle hoidmise/kaitsmise ja ...

 • Lapsed omandavad õpitut kõige paremini vahetus looduskeskkonnas
  Lapsed saavad mitmekesiseid kogemusi erinevates keskkondades, läbi mille rikastub nende maailmapilt ja suureneb hoolivus ümbritseva vastu

 • Kavandatavad õppeprogrammid annavad õpilastele võimaluse mõista ja kogeda elusloodust ja selle komponente. Õppida õppekäikudel täitma uurimuslikke ülesandeid ning kasutama õpitud teadmisi igapäeva elus.
  Projekti eesmärk on kujundada õpilastest aktiivsed, vastutustundlikud ja loodussäästlikud ...

 • Õpilased omandavad õppekava järgi koolitunnis teoreetilised teadmised, õppekäikudel osalemine toetab noortel seoste tekkimist teooria ja praktika vahel. Tänapäeval sageli linnalapsed ei satu väga tihti loodusesse, et näha ja seostada kogu koolitunnis omandatud materjali reaalse ümbritseva eluga. ...

 • 5. ja 6. rühma lapsed (40 last) osalevad SA Luke mõisa ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu aktiivõppeprogrammides
  Lapsed omandavad teadmisi loodusest selle loomulikus keskkonnas ning õpivad tundma aastaaegade märke erinevate meelte ning tegevuste/mängude kaudu.

 • Projekti käigus osalevad 4-6 aastased lapsed Luke mõisa, Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Võrtsjärve õppekeskuse ja VVV Sihtasutuse õppeprogrammides
  Lapsed tutvuvad õunamahla valmistamise protsessiga ning teevad protsessi oma käega läbi. Lapsed tutvuvad eestlaste elu ja hoonetega 100 aastat ...

 • Korraldame täiendava eesti keele õppe valdavalt vene keelt emakeelena kõnelevatele õppijatele, mis hõlmab endas auditoorset õpet, muuseumite külastusi ja ekskursiooni. Täiendava võõrkeele õppe raames korraldame erialakeelelaagri Helsingis. Osalejateks on TKHK-s teeninduserialadel soome keelt ...

 • 27.08.2018 - 30.09.2018 Helika ja Sass nutikalt tegutsema

  Vajadus rikastada õpetajate teadmisi digimaailma uuenduste ja võimalustega ning aidata luua seoseid nende kasutamiseks teistes ainevaldkondades.
  Õpetaja omab tänapäevaseid digipädevusi ja oskab kasutada erinevaid IKT vahendeid õppetöö mitmekesistamiseks ja huvi loomiseks. Jätkub järjepidev ...

 • Keskkonnateadlikkuse projekt lastele
  Laps mõistab ja tunnetab maailma terviklikult. Tunneb taimi, teab kuidas toimib toiduahel, märkab nähtusi mis toimuvad looduses. Õpime mesilaste vajalikkust looduses, nende käitumist, erinevaid tegevusi, eluviisi ja elupaiku. Laps käitub loodust hoidvalt, ...

 • 01.08.2018 - 31.12.2018 DeVa

  Projekti lühinimi: DeVa Projekti pealkiri: Valimiseks valmis! Tartu Linna Noortevolikogu demokraatlike valimiste eeltöö Projekti "Valimiseks valmis! Tartu Linna Noortevolikogu demokraatlike valimiste eeltöö" (DeVa) raames valmistatakse linnavolikogu ja noored ette 2019. aastal toimuvateks Tartu ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppevisiidid Aarhusi Taanis ja Stavangeri Norras tutvumaks linnade kogemustega kesklinna tihendamisel, avalike kultuurihoonete rajamisel ja keskkonnasäästlike avalike hoonete rahastamisel.
  Tartu linna kesklinna planeering näeb ette kesklinna tihendamist. LVO ja AEO ...

 • 26.06.2018 - 01.11.2018 Tänavakunsti valikkursus

  Tänavakunsti valikkursuse läbiviimiseks gümnaasiumile ja huvikoolile vajaliku ventilatsiooniga ruumi/kunsti kasvulava loomiseks hangitakse kasvuhoone
  Tänavakunsti valikkursuse jaoks vajaliku lisaruumi loomine, sellest pilkupüüdva kunstiobjekti kujundamine

 • 26.06.2018 - 01.11.2018 Kompositsiooniõppe tarkvara

  Kujundustarkvara programmide kasutamine kompositsiooniõppes
  Mitmekülgse ja kaasaegse kunstiõppe pakkumine professionaalse kujundustarkvara toel

 • 22.06.2018 - 01.11.2018 Kompositsioon looduses ja kunstis

  Kompositsiooniõppe lõimimine loodus- ja tehnoloogiavaldkonnaga läbi mikroskoopide kasutamise kunstiõppes
  Mikroskoopide kasutamine kompositsioonikursuse õppetöös eesmärgiga lõimida kunsti, teadust ja tehnoloogiat, võimaldada õppijatel end ümbritsevat keskkonda sügavamalt tundma õppida, seostada ...

 • 04.06.2018 - 28.09.2018 Tartu Tarkusepäev "Targalt teele"

  Laupäeval, 01. septembril kell 14.00-21.00 toimub Tartu kesklinnas kooliaasta alguse sündmus Tarkusepäev, kus huvihariduse võimalusi uueks õppeaastaks tutvustab üle kolmekümne huvikooli ja organisatsiooni. Tarkusepäev, mis kannab sel aastal loosungit “Targalt teele”, algab kell 14.00 huvitegevuse ...

 • 29.05.2018 - 10.01.2019 Kaunid kunstid digimaailmas

  Lille Noortekeskuse tegevustes osaleb palju noori, kes on väga huvitatud tehnikast ning videograafiast (sh videode tegemine ja fototöötlus). Antud hetkel puuduvad Lille Noortekeskusel vahendid, mis võimaldaksid noortekeskuse poolt korraldatavatel sündmustel kvaliteetselt jäädvustada toimuvat. Igal ...

 • 29.05.2018 - 28.05.2019 Toetuse saamine 3D printeri soetamiseks

  Õppevahendite puudus valikkursuse 3D printimine ja modelleerimise läbiviimiseks
  3D printeri soetamine

 • 24.05.2018 - 28.02.2019 Tartu Lasteaed Kannike - ProgeTiiger

  Robootiliste seadmete soetamine
  Pakkuda võimalust läbi tegutsemise ja mängu mitmekesistada õppe- ja kasvatustegevusi lasteaia igapäeva tegemistes. Äratada huvi õpetajates ja lastes tänapäeva arendavate tehnoloogiliste vahendite vastu. Kasutada soetatavaid robootika vahendeid õppetöös nii keele ...

 • Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna üheks prioriteediks on sotsiaalprogrammide väljatöötamine, et leevendada erinevate riskifaktorite kinnistumist ühiskonnas. Prioriteediks on sõltuvusprobleemidega ning õppimise või tööga mittehõivatutega tegelemine. Sellesk, et Tartu linna ...

 • 15.05.2018 - 28.02.2019 Hitsa Progeseadmete taotlusvoor 2018

  Lasteaias olemas 1 komplekt Bee-bot põrandaroboteid, mida kasutatakse aktiivselt erinevate tegevuste läbiviimisel. Valisime erinevaid Bee-Botile mõeldud lisavahendeid (erinevait värvi kestasid, põrandamatte), et hõlbustada kasutamist, tuua sisse innovaatilisust ja seeläbi innustada ning motiveerida ...

 • 14.05.2018 - 31.10.2018 EV 100 "Igal lapsel oma pill"

  Muusikariistade ostmine lastele
  Laste muusikategevuste mitmekesistamine ja pillimängu oskuste kujundamine

 • taotlesime raha nelja viisikandle ostuks pilliringi tarbeks
  mitmekesistada pilliringi tööd ja arendada lapsi läbi pilliõppe

 • 07.05.2018 - 31.10.2018 EV 100 "Igal lapsel oma pill"

  Muusikariistade ostmine lastele.
  Laste muusikategevuse mitmekesistamine

 • Poku lasteaias on aastate jooksul palju õpetajaid vahetunud ja allesjäänute entusiasm õues õppida on sattunud rutiinsesse seisundisse. Seetõttu ei suudeta ühiseid õuesõppe põhimõtteid ka uutele kolleegidele jagada. Vaja on uusi ideid leida ja juba kasutuselolevate metoodikate arendamine/uuendamine, ...

 • Tervisliku toitumise propageerimine läbi eestimaiste toiduainete, mahetaimede kasvatamine ja tervislike toitude valmistamine.
  Tutvuvad piimatootmisega suurfarmis, saavad teadmisi loomakasvatusest, mahetaimede kasvatamisest. Suurendada kooli õpilaste puu- ja köögivilja tarbimist ning edendada ...

 • Täiendada lasteaia muusikategevusi kasutades erinevaid kõla- ja rütmipille
  Eesmärgiks on seotada lasteaiale juurde erinevaid kõla- ja rütmipille

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õpetust

 • Andre Juustufarm: lapsed tutvuvad piimatootmisega suurfarmis, saavad teadmisi loomakasvatusest (sh näevad loomade söötmist ja nende elutingimusi ning lüpsmise korraldust) ning piimatoodete (juustu) valmistamist. Latika talu: lapsed tutvuvad köögiviljataluga, saavad teadmisi köögiviljadest, uurivad ...

 • Maheaia rajamine ja hooldamine, aiatööriistade ostmine, talukülastused, Mahekeskuse koolitus, loovtööd.
  Lasteaia õuealale rajatakse väike maheaed. Tervisliku ja omakasvatatud toidu kättesaadavus suurendab lapse valmisolekut süüa enam puu- ja köögivilju. Lapsed ja õpetajad saavad põhjalikud ...

 • Näituse „Eesti mõeldi välja Tartus!“ (Valdur Mikita). Näitus Tartu rollist Eesti riigi loomisel..
  Näituse eksponeerimine Tartu Kaarsillal 25. juuni - 16. september 2018

 • 01.03.2018 - 15.08.2018 Vaimse tervise heaks

  Eesti rahvastiku arengukavas 2009-2020 (Sotsiaalministeerium, 2008) on ühe prioriteedina välja toodud laste ja noorte vaimse tervise edendamise sh laste teadlikkuse tõstmine vaimsest tervisest ja sekkumismeetoditest. PGSi üldosa näeb juba aastaid ette, et aineõpetajad õpetavad õpilastele ka ...

 • 01.03.2018 - 26.09.2018 Noortekohtumine "Nice to meet you"

  "Nice to meet you" on noorte poolt algatatud projekt, mille raames toimub eesti ja vene keelt kõnelevate Tartu 9. klasside õpilaste noortekohtumine. Projekti teemaks on tutvumine, kommunikatsioon ja meeskonnatöö. Projekti põhieesmärk on tutvuda tulevaste gümnaasiumi õpilastega erinevatest Tartu ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • Kavandatud projekt aitab kaasa 2017. aasta augustis moodustatud õpetajate õpirühmade (kaheksa õpirühma) süsteemsele tegutsemisele ning õpetajate sihipärasele kaasamisele kooli arengukava koostamisel. Kaasava hariduse edukas rakendamine ja teiste Eesti hariduses kavandatud eesmärkide elluviimine ...

 • Uuringud näitavad, et viimasel ajal on Eestis toimunud süstemaatiline muutus hariduslike erivajaduste sagedasema määramise suunas (Kallaste, 2016). Kui 2006. aastal oli HEV õpilaste osakaal üldhariduskoolide õpilaste suhtes 13,9%, siis aastatel 2010-2014 oli HEV õpilaste osakaal oluliselt kõrgem – ...

 • 05.02.2018 - 30.11.2018 XIII Taaderandi talisted

  Taaderandi talisted on iga-aastased peod, mis pakuvad koostegutsemise võimalusi laste ja noorte folkloorirühmadele, pärimusringidele, koolides ja lasteaedades pärimust viljelevatele kollektiividele. Talistetele eelnevad erinevad pärimusalased koolitused ja seminarid haridusasutuste õpetajatele ja ...

 • Regionaalse konkursi "Parim noor instrumentalist 2018" osaline toetamine
  Eesti Muusikakoolide Liit (EML) koostöös erialaliitudega korraldab muusikakoolide liidu liikmeks olevate kohalike omavalitsuste muusikakoolide/huvikoolide, kunstide koolide ja eramuusikakoolide põhihariduse astme õpilastele ...

 • 01.02.2018 - 30.06.2018 Kaasava hariduse võti on koostöö

  Kaasava hariduse vajadus on tingitud tugispetsialistide vähesusest ja tuge vajavate laste õigusest saada võrdse kvaliteediga haridus. Projekti käigus on õpetajatel võimalik saada uusi teadmisi, vahetada kogemusi Pärnumaa pedagoogidega ja tutvuda kaasaegsete õpetamisvõimaluste ning lapse arengut ...

 • Projekti eesmärgiks on jätkata ja laiendada Tartu Jaan Poska gümnaasiumis alates aastast 2011 läbiviidud looduslaagreid. Laagrite käigus omandavad õpilased põhilised oskused ja teadmised looduslikust mitmekesisusest, loodusvaatluste läbiviimisest, andmete kogumisest looduses ja lihtsamatest ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppelaagri läbiviimine

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppeekskursiooni läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppeekskursiooni läbiviimine

 • Õppevahendite soetamine riigikaitseõpetuseks
  Õppevahendite soetamine riigikaitseõpetuseks

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse
  Käesoleva projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste teadmisi keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutliku arengu teemal.

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäikude läbiviimiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamise kulude katmiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis 2018. aasta jooksul läbi viia mitmeid tegevusi, mille eesmärgiks on kujundada Hugo Treffneri Gümnaasiumist kaasav organisatsioon, kus iga õppija eripäradega arvestatakse ning iga töötaja teab, kuidas tegutseda ja tunneb, et tema tegevus on oluline noorte ...

 • 11.12.2017 - 02.04.2018 Pillitutvus

  Tartu Linnaraamatukogu muusikaosakonna avaramatesse ruumidesse kolimisega 1997. aastal lõime külastajatele võimaluse kasutada klaverit. Teenus kogus iga aastaga üha enam populaarsust ja alates 2016. aasta lõpust on klientide käsutuses ka digiklaver Yamaha ning 2017. aasta algusest saab koju ...

 • 04.12.2017 - 31.12.2017 Õppevahendite soetamine

  Tartu X riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 21.02.2018.a
  soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks

 • Tartu on eesti suurim kutseõppeasutus, kus õpib 3000 õppurit tasemeõppes, sama palju aastas täiendusõppes. Viimastel aastatel on hästi käivitunud töökohapõhine õpe. Õppija vanuseline koosseis on oluliselt muutunud võrreldes varasemega, juba 19% tänastest õppijatest on vanemad kui 25 aastat. Meie ...

 • Tartu KHK poolt osaleb kontaktseminaril, mis leiab aset 8.11.2017-10.11.2017 (lisanduvad lendamiseks 7. ja 11. november) Küprosel, Larnaca linnas koolitusjuht Kätlin Virgo, kelle tööülesannete hulka kuulub koolituste korraldamine ning kes on juhtinud Erasmus+ ja Leonardo projekte. 2015 aastal ...

 • Tartu Lasteaed Rukkilill õpilaste õppekäigud Jääaja Keskusesse, Saadjärve Looduskooli ja Eesti Põllumajandusmuuseumi on planeeritud sooviga osaleda aktiivõppeprogrammides ning selle käigus omandada uusi teadmisi ning kinnistada õpitut. Projekti eesmärk on tõsta laste keskkonnaalast teadlikkust, ...

 • 16. novembril 2017 tähistab Tartu linnavalitsuse noortekeskus Lille Maja oma 70 sünnipäeva. Selles majas, Lille 9 on läbi erinevate aegade tehtud tööd noortega. Sünnipäeva raames korraldab noortekeskus Lille Maja noorsootöötajatele sotsiaalsete oskuste olümpiaadi, kus jagab teistega oma teadmisi ...

 • Folkloorset pärimust viljelevate laste- ja noorterühmadele koostegutsemine pidustuste vormis, individuaal- ja rühmatöös omandatu kinnistamine, rühmajuhtide ja õpetajate kogemuste vahetamine.

 • Projekti eesmärgiks on koostada Tartu linnale müra vähendamise tegevuskava, mis vastab keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määruses nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“ sätestatud nõuetele.

 • Lapsed omandavad õpitut kõige paremini vahetus looduskeskkonnas
  Lapsed saavad rohkem aega veeta looduskeskkonnas ja näha erinevaid eluvorme oma loomulikus keskkonnas

 • Tartu is a town of around 100 000 inhabitants in South Estonia. There are several partners active in youth employability sector in Tartu. These partners form a network since May 2016 when we had a first partners' meeting chaired by youth policy service. In our partnership meetings we have discussed ...

 • Korraldatakse aktiivõppeprogramme keskkonnahariduskeskustes, mis võimaldavad õpilastel arendada oskusi ja teadmisi keskkonnasäästlikkuse ning jätkusuutliku arengu teemadel. Põhikooli riikliku õppekava 7.jagu § 14 lõige 3 punkt 2 keskkond ja jätkusuutlik areng alusel on kooli ülesandeks toetada ...

 • Lapsed omandavad õpitut kõige paremini koduümbruses
  Tutvustada talviseid ja kevadisi aialinde. Miks, millal ja kuidas neid toita. Pesakastitüübid.

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Toetada õpilaste keskkonnateadlikkuse arengut läbi õppeprogrammides osalemise
  Kujundada sisemiselt motiveeritud ja loodusvaldkonnas huvituv õpilane, kes märkab ja teadustab keskkonnaprobleeme

 • Tartu Lasteaed Sipsik 4 rühma lapsed on osalenud õppeprogrammides Tartu Loodusmaja ja Järvemuuseumi EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses. Lapsed saavad uusi teadmisi ja oskusi keskkonnakasvatuse ja loodushoiu alal.

 • 01.09.2017 - 31.05.2018 Triinu ja Taavi Tartumaal

  Luke Mõisa õppeprogrammid Sügis mõisapargis, mängud looduses, ja Kaisuloomaga pargis ning Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse programmid Mesilane ja Päevakoera päev.
  Triinu ja Taavi Lasteaia kõikide aiarühmade lapsed õpivad looduskeskkonnas mõistlikult ja vastutustundlikult käituma, ...

 • Projekti käigus osalevad 4-6 aastased lapsed Luke mõisa ja VVV Sihtasutuse õppeprogrammides
  Lapsed tutvuvad õunamahla valmistamise protsessiga ning teevad protsessi oma käega läbi. Lapsed tutvuvad eestlaste elu ja hoonetega 100 aastat tagasi. SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu õppeprogrammi raames ...

 • 01.09.2017 - 31.01.2018 Ma tean, ma näen, ma ise teen!

  Lasteaialaps tutvub sügise märkidega mõisapargis ja õunaaias, õpitakse mõisteid vili, seeme, mari ning tehakse õunamahla.

 • 01.09.2017 - 31.08.2018 Tartu Descartes'i Kooli õppeprogrammid

  Tartu Descartes'i Kooli õppeprogrammide läbiviimine
  Pakkuda I-III kooliastme õpilastele vahetuid kogemusi looduses.

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 39 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (TKJPG) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKJPG klassid (kokku 18 klassikomplekti), kes ...

 • Osalemine lemmikloomade programmis ja õppeprogrammis "Mõisalaste mängud looduses."
  Tartu Lasteaed Krõll 9 rühma osaleb Tartu Loodusmaja lemmiklooma programmis, mille käigus saavad lapsed kohtuda erinevate lemmikloomadega, saades teada, kuidas hoolitseda erinevate lemmikloomade eest ja miks ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu
  Pakkuda õpilastele võimalust osaleda aktiivõppeprogrammides, et luua ja kinnistada õppekavas ettenähtud ja ...

 • Projekt keskendub kahele sihtrühmale - õpilased ja õpetajad. Õpilastele on osalevad partnerriigid Euroopa mõistes väga kauged ja eksootilised. Üks kool asub väikeses Fääride külakeses, teine 100000 elanikuga linnas. Kas sedavõrd erinevad on ka meie juured, kultuuritraditsioonid ja tänapäev, näitab ...

 • Projektis osalevate õpilaste arv: Täiendav eesti keele õpe mitte-eesti emakeelega õppuritele: 16 õpilast Täiendav võõrkeele õpe: ●soome keele mentorõppes 24-30 õppijat (sõltuvalt kooli vastuvõetute arvust) ●saksa keel 12 õpilast ●inglise keel 50 õpilast (erinevatest õppegruppidest erineval ...

 • Kaasav haridus eeldab õpetajatelt avatust uutele õpetamise meetoditele ja- stiilidele. Samuti muutuvad ka õppijad ning mitut põlvkonda õpetanud õpetajad vajavad tuge ja nõustamist uute oludega kohandamiseks. Õpetajad võivad olla vähe motiveeritud uute (kaasaegse hariduse) õppemeetoditega kaasa ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppevisiidid Sønderborgi Taanis ja Bergenisse Norras tutvumaks linnade kogemustega keskkonnasäästlike hangete ehk nn rohehangete korraldamisel.
  Tartu linn on vastu võtnud säästva energiamajanduse arengukava ehk SEAP-i, mille eesmärkidest lähtuvalt on koostatud Tartu ...

 • Gümnaasiumiõpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetoditega. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, ...

 • Südame-veresoonkonna haigused on moodsa ühiskonna üks peamisi probleeme ja väljakutseid. Planeeritava projektiga üritame anda oma väikese panuse selles suures ookeanis. Enamik SVH'te, mis võtavad palju elusid, avalikku tervishoiu raha ja teeb meie ühiskonnad nõrkadeks ja haavatavateks, põhjuseid ...

 • Tegemist EV100 ühiskingituse projektiga
  Laste muusikategvustes pärimusmuusika kasutamine. Lasteaias tegutseva muusika, kellamänguringi ja õppetegevustes ansambliõppe ja orkestriõppe kaudu tuua lasteni eesti folkloorset muusikat ja pille

 • 01.07.2017 - 01.02.2018 Ülejõe kogumiku koostamine

  Tartu Linnamuuseum viis aastatel 2015-2016 läbi ajaloolist Ülejõe piirkonda haarava kogukondliku projekti Üle Jõe. Projekti lõpetuseks koostatakse ülevaatlik kogumik tööpealkirjaga "Ülejõe raamat".
  Ülejõe kogumik on kavandatud projekti lõpetava kokkuvõtliku väljaandena, kus publitseeritakse ...

 • Projekti peamine eesmärk on, et kogu tegevus toimub uut õpikäsitust järgides, st osalejad konstrueerivad ise uue teadmise, tegutsevad ennastjuhtivalt ning koostöiselt. Sellise ühise kogemuse saamine aitab kaasa muutunud õpikäsituse tegelikule rakendamisele kooli igapäevatöös.
  Projekti ...

 • Tartus endise Tartu Piimakombinaadi territooriumil (Näituse 22c, Näituse 22b) avastati 2017.a juunis kütteõli hoidla, mis on jäänud likvideerimata. Kütteõli tungis valingvihamde tagajärjel maapinnale ning põhjustas reostusjuhtumi. Kolde avamisel leiti ca 70m2 suurune kahekambriline kütusehoidla, ...

 • "Tartu ilukirjanduses" andmebaasi illustreeriva materjali loomine.
  Andmebaas ja netilehekülg "Tartu ilukirjanduses" (teele.luts.ee) on loodud selleks, et siduda avalikkuse jaoks kirjandus ja linn kui reaalne elukeskkond. Aina visuaalsemaks muutuva inforuumi tingimustes on meie eesmärgiks need ...