Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 1547 kuvatakse 100 dokumenti (101 - 200).

 • Eesmärk tutvuda oma kodulinna kultuuri ajalooga, väärtustada ajalugu ja ajaloolisi hooneid , teadvustada muinsuskaitse teemat. Noorte ajalooteadlikkust ning silmaringi arendab õppekäik Tartu Ülikooli peahoone pööningul asuvasse 19. sajandi kartseriruumi, mille seintel on säilinud toonaste tudengite ...

 • Lähedaste hoolduskoormus on suur ning sageli ei oska nad leida kõige sobivamat abi. Kliendid, kes vajavad nii tervishoiu- kui sotsiaalteenuseid, jäävad kahe süsteemi vahele ning ei saa nende vajadusest lähtuvat abi.
  Suure ja keerulise hooldusvajadusega inimene jõuab õigel ajal ja talle sobivale ...

 • taotlesime raha nelja viisikandle ostuks pilliringi tarbeks
  mitmekesistada pilliringi tööd ja arendada lapsi läbi pilliõppe

 • Tartu II Muusikakoolile kromaatilise basskandle, B korneti ja akordioni soetamine
  Pillipargi täiendamine, et oleks pille kandle-, puhkpilli- ja akordioniansamblite tööks.

 • 07.05.2018 - 31.10.2018 EV 100 "Igal lapsel oma pill"

  Muusikariistade ostmine lastele.
  Laste muusikategevuse mitmekesistamine

 • 04.05.2018 - 31.12.2019 Ihaste kergliiklustee

  Käesoleva projekti raames on kavas välja ehitada kergliiklustee Ihaste linnaosas, mis ühendab omavahel Vana- ja Uus-Ihaste Annelinna ning Kesklinna. Samuti loob kergliiklustee senisest oluliselt mitmekesisemad tingimused Luunja vallast Tartusse (ja vastupidi) liikujatele.
  Jalgrattaliikluse ...

 • Poku lasteaias on aastate jooksul palju õpetajaid vahetunud ja allesjäänute entusiasm õues õppida on sattunud rutiinsesse seisundisse. Seetõttu ei suudeta ühiseid õuesõppe põhimõtteid ka uutele kolleegidele jagada. Vaja on uusi ideid leida ja juba kasutuselolevate metoodikate arendamine/uuendamine, ...

 • 01.05.2018 - 31.12.2019 500 kodu korda

  Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700–800 kodu aastas. Tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks on mittenõuetekohased küttekolded, hooldamata korstnad, puuduv suitsuandur ja ohtlikud elektrisüsteemid.
  Käesoleva projekti eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade ...

 • Haridus-ja Teadusministeerium toetab koole ITseadmete soetamisel toetusmeetmest "Tarkadest kasutajatest digisisu tegijateks", sest 1. Koolidelt on jätkuv tagasiside, et digiseadmete puudus on oluliseks probleemiks õpilastele digioskuste õpetamisel ja tervikuna digikultuuri lõimimisel õppesse. ...

 • Tervisliku toitumise propageerimine läbi eestimaiste toiduainete, mahetaimede kasvatamine ja tervislike toitude valmistamine.
  Tutvuvad piimatootmisega suurfarmis, saavad teadmisi loomakasvatusest, mahetaimede kasvatamisest. Suurendada kooli õpilaste puu- ja köögivilja tarbimist ning edendada ...

 • Täiendada lasteaia muusikategevusi kasutades erinevaid kõla- ja rütmipille
  Eesmärgiks on seotada lasteaiale juurde erinevaid kõla- ja rütmipille

 • Lasteaia köögiviljaaia rajamine ja hooldamine, mahe-aedvilja kasvatamine ja tervislike toitumisharjumuste kujundamine
  Lapsed õpivad mulla omadusi, õiget külvitehnikat, taime hooldamist, vaatlevad kasvuprotsessi, tegelevad sügisese koristusega ning maitsevad vilju. Lapsi õpetatakse teemadel ...

 • Riigikaitset õppivatele õpilastele praktilise õppelaagri korraldamine ja õppekäigu läbiviimine
  Toetada riigikaitse õpetust

 • Andre Juustufarm: lapsed tutvuvad piimatootmisega suurfarmis, saavad teadmisi loomakasvatusest (sh näevad loomade söötmist ja nende elutingimusi ning lüpsmise korraldust) ning piimatoodete (juustu) valmistamist. Latika talu: lapsed tutvuvad köögiviljataluga, saavad teadmisi köögiviljadest, uurivad ...

 • 02.04.2018 - 30.06.2018 Õuesõppepäev "Sajaga linna lustima"

  1. juunil 2018 aastal toimub Tartus ülelinnaline lastekaitsepäev pealkirjaga "Sajaga linna lustima", mida korraldab Lille Maja noortekeskus koostöös paljude kaaskorraldajatega ning mille hommikuse, õuesõppepäeva, raames toimuvad erinevad mitteformaalset õpet pakkuvad töötoad. Selleaastased ...

 • Maheaia rajamine ja hooldamine, aiatööriistade ostmine, talukülastused, Mahekeskuse koolitus, loovtööd.
  Lasteaia õuealale rajatakse väike maheaed. Tervisliku ja omakasvatatud toidu kättesaadavus suurendab lapse valmisolekut süüa enam puu- ja köögivilju. Lapsed ja õpetajad saavad põhjalikud ...

 • Pikaajaliste töötute ja mitteaktiivsete (vähemalt 12 kuud tööturul eemal olnute) tööle asumise ja tööturul püsimise toetamine. Rakendatakse erinevaid tööturumeetmeid lähtuvalt isiku vajadustest (tööklubi, tugiisik, nõustamisteenused, tööpraktika, erialane täiendkoolitus). Tulemuseks on ...

 • 2018. aastal toimuvad paarikümneaastase ajalooga armastatud Tartu dirigentide Alo Ritsingu ja Vaike Uibopuu poolt algatatud Tartu ja Lõuna-Eesti kooride laulupäevad ühel ja samal päeval – 13. augustil. 13. august 2018 on järjekordse Tartuffi – Tartu Armastusfilmide Festivali – avamisõhtu. Tartuffi ...

 • 27.03.2018 - 31.12.2018 Transporditoetus rahvateatritele

  Transporditoetus Laulupeomuuseumis esinevatele rahvateatritele
  Toetada etendusele tulevaid truppe

 • Koolitus õpetajatele - õpilaste ja õpetajate oskused seada õppetöö eesmärke ning anda tagasisidet õpilasele eesmärkide poole püüdlemisel.
  Õpetajate teadlikkuse ja oskuste parandamine tagasiside andmisel, vastupanuga hakkama saamisel ja eesmärkide seadmisel õppetöös ning õpilasega. Koolitusel ...

 • 19.03.2018 - 01.12.2018 Pop-up töötoad Tartus

  Eelmisel aastal kaasasime noori erinevatele üritustele (Karlova päevade laat ning kohvikute päev, lastekaitsepäeval ja tarkusenädalal vabatahtlikena ning töötubade läbiviijatena) ning pärast tegevusi läbi viidud küsitlus näitas, et noored hindasid kogemust väga kõrgelt ja soovisid ka järgnevatel ...

 • Näituse „Eesti mõeldi välja Tartus!“ (Valdur Mikita). Näitus Tartu rollist Eesti riigi loomisel..
  Näituse eksponeerimine Tartu Kaarsillal 25. juuni - 16. september 2018

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 01.03.2018 - 10.09.2019 Keskkonnateadlikkus Karlova õpilasteni

  Tundides käsitletakse keskonnateemasid peamiselt klassiruumides. Loodusainete peamiseks toimumisekohaks on klass või kooli lähiümbrus, kuid laiema pildi andmiseks on vajalik aktiivne õppimine vahetus keskkonnas.
  Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa ...

 • 01.03.2018 - 15.08.2018 Vaimse tervise heaks

  Eesti rahvastiku arengukavas 2009-2020 (Sotsiaalministeerium, 2008) on ühe prioriteedina välja toodud laste ja noorte vaimse tervise edendamise sh laste teadlikkuse tõstmine vaimsest tervisest ja sekkumismeetoditest. PGSi üldosa näeb juba aastaid ette, et aineõpetajad õpetavad õpilastele ka ...

 • 01.03.2018 - 26.09.2018 Noortekohtumine "Nice to meet you"

  "Nice to meet you" on noorte poolt algatatud projekt, mille raames toimub eesti ja vene keelt kõnelevate Tartu 9. klasside õpilaste noortekohtumine. Projekti teemaks on tutvumine, kommunikatsioon ja meeskonnatöö. Projekti põhieesmärk on tutvuda tulevaste gümnaasiumi õpilastega erinevatest Tartu ...

 • Tartu Jaan Poska gümnaasium (JPG) alustas tegevust 2011. aasta sügisel. Seitsmenda tööaasta alguseks on Poska gümnaasiumist saanud oluline tõmbekool nii Tartu kui ka Lõuna-Eesti põhikoolilõpetajatele ning kool on tõusnud akadeemiliste tulemuste poolest vabariigi kontekstis silmapaistvalt kõrgele ...

 • Kavandatud projekt aitab kaasa 2017. aasta augustis moodustatud õpetajate õpirühmade (kaheksa õpirühma) süsteemsele tegutsemisele ning õpetajate sihipärasele kaasamisele kooli arengukava koostamisel. Kaasava hariduse edukas rakendamine ja teiste Eesti hariduses kavandatud eesmärkide elluviimine ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu
  Pakkuda õpilastele võimalust osaleda aktiivõppeprogrammides, et luua ja kinnistada õppekavas ...

 • Uuringud näitavad, et viimasel ajal on Eestis toimunud süstemaatiline muutus hariduslike erivajaduste sagedasema määramise suunas (Kallaste, 2016). Kui 2006. aastal oli HEV õpilaste osakaal üldhariduskoolide õpilaste suhtes 13,9%, siis aastatel 2010-2014 oli HEV õpilaste osakaal oluliselt kõrgem – ...

 • Noored osalesid antud projekti projektimeeskonnaga 2017. aasta suvel noortevahetuses Maltal, mis oli neile kõigile esmakordne rahvusvahelise projekti kogemus. Projekti järgselt mõistsid, et nad soovivad ka ise noortevahetuse projekti ellu viia, et saada kogemus ka korraldamise poolelt. Noored ...

 • 09.02.2018 - 01.12.2018 Püüame droone

  Lille Maja noortekeskuse tegevustes osaleb palju noori (eriti poisse), kes on väga huvitatud tehnikast ning fotograafiast (sh videode tegemine). Antud hetkel puuduvad Lille Majal vahendid, mis võimaldaksid noortekeskuse poolt korraldatavatel sündmustel korralikult jäädvustada toimunut. Igal aastal ...

 • 09.02.2018 - 05.01.2019 Veebirakendus "Vöötorav"

  Lille Maja noortekeskuses osalevad noored teevad aastaringselt väga palju vabatahtliku tööd, viivad läbi projekte ning juhendavad töötubasid, kuid noore saadud õpikogemus jääb talletamata. Nii noorele kui noorsootöötajale on oluline, et info talletuks ühes online keskkkonnas ning oleks ülevaatlik ...

 • 05.02.2018 - 30.11.2018 XIII Taaderandi talisted

  Taaderandi talisted on iga-aastased peod, mis pakuvad koostegutsemise võimalusi laste ja noorte folkloorirühmadele, pärimusringidele, koolides ja lasteaedades pärimust viljelevatele kollektiividele. Talistetele eelnevad erinevad pärimusalased koolitused ja seminarid haridusasutuste õpetajatele ja ...

 • Regionaalse konkursi "Parim noor instrumentalist 2018" osaline toetamine
  Eesti Muusikakoolide Liit (EML) koostöös erialaliitudega korraldab muusikakoolide liidu liikmeks olevate kohalike omavalitsuste muusikakoolide/huvikoolide, kunstide koolide ja eramuusikakoolide põhihariduse astme õpilastele ...

 • 01.02.2018 - 30.06.2018 Kaasava hariduse võti on koostöö

  Kaasava hariduse vajadus on tingitud tugispetsialistide vähesusest ja tuge vajavate laste õigusest saada võrdse kvaliteediga haridus. Projekti käigus on õpetajatel võimalik saada uusi teadmisi, vahetada kogemusi Pärnumaa pedagoogidega ja tutvuda kaasaegsete õpetamisvõimaluste ning lapse arengut ...

 • 31.01.2018 - 15.01.2019 Tartu talvine tantsupäev 2018

  Kauaaegse kultuurispetsialisti, folkloorirühma juhendaja Liidia Konsa poolt 2008. aastal algatatud Tartu talvine tantsupäev on muutunud lahutamatuks ja armastatud osaks Tartu linna jõuluürituste programmist. Eriti viimastel aastatel on tavaks saanud Tartu raeplatsile jõuludeks midagi ehitada või ...

 • 25.01.2018 - 30.05.2018 Tartu Noorte Euroopa Päev 2018

  9. mail 2018 aastal toimub Tartus ülelinnaline Euroopa päev peakirjaga ´´Tartu Noorte Euroopa Päev 2018´´, mida korraldab Lille Maja noortekeskus koostöös erinevate organisatsioonidega ning mille raames toimuvad erinevad rahvusvahelist noorsootööd tutvustavad interaktiivsed töötoad, esitlused ning ...

 • Projekti eesmärgiks on jätkata ja laiendada Tartu Jaan Poska gümnaasiumis alates aastast 2011 läbiviidud looduslaagreid. Laagrite käigus omandavad õpilased põhilised oskused ja teadmised looduslikust mitmekesisusest, loodusvaatluste läbiviimisest, andmete kogumisest looduses ja lihtsamatest ...

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppekäikude läbiviimiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppevahendite soetamise kulude katmiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.

 • Keskkonnateadlikkuse tõstmise tegevused, mis toetavad õppekava ja kujundavad positiivset suhtumist elusloodusesse
  Käesoleva projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste teadmisi keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutliku arengu teemal.

 • Õppevahendite soetamine riigikaitseõpetuseks
  Õppevahendite soetamine riigikaitseõpetuseks

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppeekskursiooni läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppeekskursiooni läbiviimine

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppelaagri läbiviimine

 • Riigikaitseõpetuse toetamine riigikaitselaagri korraldamiseks ja õppevahendite soetamiseks
  Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse, riigikaitselaagri ja õppekäikude korraldamine

 • Kaitseressursside Ametilt taotletakse toetust Tartu Kutsehariduskeskuse riigikaitseõpetuse õppelaagri korraldamise kulude katmiseks.
  Toetada riigikaitse õpetust koolis.

 • Kultuuriministeeriumi tegevustoetusega
  Tartu Linnamuuseumi kogudes oleva info kättesaadavaks tegemine muuseumide infosüsteemi MuIS vahendusel

 • ENTK Täiendav toetus ööbimisega malevate ja innovatsioonimalevate korraldajatele. Täiendava toetuse aluseks on koondprojekti „Noortemalevad 2017“ aruannetega esitatud noorte arvud ja malevapäevade arv.

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis 2018. aasta jooksul läbi viia mitmeid tegevusi, mille eesmärgiks on kujundada Hugo Treffneri Gümnaasiumist kaasav organisatsioon, kus iga õppija eripäradega arvestatakse ning iga töötaja teab, kuidas tegutseda ja tunneb, et tema tegevus on oluline noorte ...

 • 12.12.2017 - 02.07.2018 Noortevahetus Iirimaal

  Noortevahetus toimub 26.03.18-02.04.18 Iirimaal. Projektis osaleb 10 Lille Maja noortekeskuse tegevustes osalevat noort ja 2 saatjat. Kaks ööd toimub projekt Dublinis ning seejärel 5 ööd Galway´s Killary Adventure Centre´s, kus toimuvad erinevad töötoad ning tegevused õues.
  - Noortelt noortele ...

 • 11.12.2017 - 02.04.2018 Pillitutvus

  Tartu Linnaraamatukogu muusikaosakonna avaramatesse ruumidesse kolimisega 1997. aastal lõime külastajatele võimaluse kasutada klaverit. Teenus kogus iga aastaga üha enam populaarsust ja alates 2016. aasta lõpust on klientide käsutuses ka digiklaver Yamaha ning 2017. aasta algusest saab koju ...

 • riigikaitse õpet toetavate õppevahendite soetamine
  soetada õhupüsse ja muud varustust riigikaitse auditoorseks ja mitteauditoorseks õppeks

 • 04.12.2017 - 31.12.2017 Õppevahendite soetamine

  Tartu X riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 21.02.2018.a
  soetada õppematerjale- ja tarvikuid riigikaitseõpilaste võistluste läbiviimiseks

 • 27.11.2017 - 31.12.2019 Rahu 8 rekonstrueerimine

  Rekonstrueerida Tartu linnale kuuluv sotsiaaleluruume pakkuv korterelamu aadressil Rahu 8 C-energiaklassi elamuks. Rekonstrueerimise tulemusel säästetakse energiat, luuakse mugavad elamistingimused ja tervislik sisekliima. Oluliseks alaeesmärgiks on hoone üldise tehnilise seisundi parandamine ning ...

 • Tartu on eesti suurim kutseõppeasutus, kus õpib 3000 õppurit tasemeõppes, sama palju aastas täiendusõppes. Viimastel aastatel on hästi käivitunud töökohapõhine õpe. Õppija vanuseline koosseis on oluliselt muutunud võrreldes varasemega, juba 19% tänastest õppijatest on vanemad kui 25 aastat. Meie ...

 • SA Archimedese noorteagentuuri poolt finantseeritud projekt, millepealkiri on "Külas hea, kodus parem? Noorte diskussiooni töötoad.!". Projektis osalevad Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Kaunase Saules Gümnaasiumi gümnaasiumiastme noored.
  Täiendada noorte teadmisi oma riigi kohta Euroopa Liidus, ...

 • Tartu KHK poolt osaleb kontaktseminaril, mis leiab aset 8.11.2017-10.11.2017 (lisanduvad lendamiseks 7. ja 11. november) Küprosel, Larnaca linnas koolitusjuht Kätlin Virgo, kelle tööülesannete hulka kuulub koolituste korraldamine ning kes on juhtinud Erasmus+ ja Leonardo projekte. 2015 aastal ...

 • Projekti eesmärk on Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu II etapi väljaehitamine millega renoveeritakse ja luuakse juurde 520 m2 põrandapinda. Teenindava osa ehitamine 2 korruseliseks, mille käigus ehitatakse kõigile töötajatele bürooruumid, söökla, nõuetekohased toiduainete hoiuruumid, uus köök, saal ja ...

 • Tartu Lasteaed Rukkilill õpilaste õppekäigud Jääaja Keskusesse, Saadjärve Looduskooli ja Eesti Põllumajandusmuuseumi on planeeritud sooviga osaleda aktiivõppeprogrammides ning selle käigus omandada uusi teadmisi ning kinnistada õpitut. Projekti eesmärk on tõsta laste keskkonnaalast teadlikkust, ...

 • 16. novembril 2017 tähistab Tartu linnavalitsuse noortekeskus Lille Maja oma 70 sünnipäeva. Selles majas, Lille 9 on läbi erinevate aegade tehtud tööd noortega. Sünnipäeva raames korraldab noortekeskus Lille Maja noorsootöötajatele sotsiaalsete oskuste olümpiaadi, kus jagab teistega oma teadmisi ...

 • Folkloorset pärimust viljelevate laste- ja noorterühmadele koostegutsemine pidustuste vormis, individuaal- ja rühmatöös omandatu kinnistamine, rühmajuhtide ja õpetajate kogemuste vahetamine.

 • Projekti eesmärgiks on koostada Tartu linnale müra vähendamise tegevuskava, mis vastab keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määruses nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“ sätestatud nõuetele.

 • Tegemist on mitte-ehitusliku keskkonnateadlikkuse lihtsustatud projektiga
  Loodusprogrammide kaudu laps oskab nimetada metsas kasvavaid seeni, selle osasid, teab ja tunneb söögi- ning mürgiseid seeni. aktiivtegevuste kaudu lapsed tutvuvad talus elavate lindude ja loomadega. Mänguliste tegevuste ...

 • Lapsed omandavad õpitut kõige paremini vahetus looduskeskkonnas
  Lapsed saavad rohkem aega veeta looduskeskkonnas ja näha erinevaid eluvorme oma loomulikus keskkonnas

 • Tartu is a town of around 100 000 inhabitants in South Estonia. There are several partners active in youth employability sector in Tartu. These partners form a network since May 2016 when we had a first partners' meeting chaired by youth policy service. In our partnership meetings we have discussed ...

 • Lapsed omandavad õpitut kõige paremini koduümbruses
  Tutvustada talviseid ja kevadisi aialinde. Miks, millal ja kuidas neid toita. Pesakastitüübid.

 • Korraldatakse aktiivõppeprogramme keskkonnahariduskeskustes, mis võimaldavad õpilastel arendada oskusi ja teadmisi keskkonnasäästlikkuse ning jätkusuutliku arengu teemadel. Põhikooli riikliku õppekava 7.jagu § 14 lõige 3 punkt 2 keskkond ja jätkusuutlik areng alusel on kooli ülesandeks toetada ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • Toetada õpilaste keskkonnateadlikkuse arengut läbi õppeprogrammides osalemise
  Kujundada sisemiselt motiveeritud ja loodusvaldkonnas huvituv õpilane, kes märkab ja teadustab keskkonnaprobleeme

 • Tartu II Muusikakooli kandleansambli kulutused laulu- ja tantsupeo protsessis.
  Arendada ja mitmekesistada kandlemuusika esitus- ja väljendusvõimalusi

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (TKJPG) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKJPG klassid (kokku 18 klassikomplekti), kes ...

 • 01.09.2017 - 31.01.2018 Ma tean, ma näen, ma ise teen!

  Lasteaialaps tutvub sügise märkidega mõisapargis ja õunaaias, õpitakse mõisteid vili, seeme, mari ning tehakse õunamahla.

 • Projekti käigus osalevad 4-6 aastased lapsed Luke mõisa ja VVV Sihtasutuse õppeprogrammides
  Lapsed tutvuvad õunamahla valmistamise protsessiga ning teevad protsessi oma käega läbi. Lapsed tutvuvad eestlaste elu ja hoonetega 100 aastat tagasi. SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu õppeprogrammi raames ...

 • Ümbrusõpetuse teadmiste suurendamine läbi keskkonnataedlikuse toimetulekuõppes õppivatele hingehooldust vajavatele lastele.

 • 01.09.2017 - 31.08.2018 Tartu Descartes'i Kooli õppeprogrammid

  Tartu Descartes'i Kooli õppeprogrammide läbiviimine
  Pakkuda I-III kooliastme õpilastele vahetuid kogemusi looduses.

 • 01.09.2017 - 31.10.2017 Väikeste viikingite järveretk

  Tutvumine Emajõe ja selle elukeskkonnaga

 • 01.09.2017 - 31.08.2019 Find your balance

  Projekti eesmärgiks on õpilaste teadmiste arendamine ja süvendamine digitaalsete vahendite kasutamise osas, aga samal ajal silmas pidades ja teadvustades , et kõiges peab valitsema tasakaal. Tuleb aktiivselt tegeleda ka spordi ja muude arendavate tegevustega.
  Õpilaste teadmiste arendamine ...

 • Tartu Lasteaed Sipsik 4 rühma lapsed on osalenud õppeprogrammides Tartu Loodusmaja ja Järvemuuseumi EMÜ Võrtsjärve õppekeskuses. Lapsed saavad uusi teadmisi ja oskusi keskkonnakasvatuse ja loodushoiu alal.

 • Kristjan Jaak Petersoni Gümnaaasiumi õpilaste praktiliste tööde läbiviimine looduskeskkonnas, kinnistada õpitut ja laiendada valdkondlikke teadmisi.
  Kinnistada koolis õpitut, süvendada ja laiendada valdkondlikke teadmisi ning läbi praktiliste tööde tõsta õpilaste keskkonnateadlikkust ja ...

 • 01.09.2017 - 31.05.2018 Triinu ja Taavi Tartumaal

  Luke Mõisa õppeprogrammid Sügis mõisapargis, mängud looduses, ja Kaisuloomaga pargis ning Vapramäe-Vellavere-Vitipalu sihtasutuse programmid Mesilane ja Päevakoera päev.
  Triinu ja Taavi Lasteaia kõikide aiarühmade lapsed õpivad looduskeskkonnas mõistlikult ja vastutustundlikult käituma, ...

 • Projekti eesmärk on tõsta tervise ja heaolu teadlikkust juuksuri- ja iluteeninduse valdkonnas. Selles projektis koostatud õppematerjalid toetavad juuksuri- ja iluteeninduse valdkondades tegutseivad ettevõtteid ja haridusasutusi. Mis omakorda vähendab kutsehaigusi ja kutsehaigusohte ning võimaldab ...

 • Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu
  Pakkuda õpilastele võimalust osaleda aktiivõppeprogrammides, et luua ja kinnistada õppekavas ettenähtud ja ...

 • Projektis osalevate õpilaste arv: Täiendav eesti keele õpe mitte-eesti emakeelega õppuritele: 16 õpilast Täiendav võõrkeele õpe: ●soome keele mentorõppes 24-30 õppijat (sõltuvalt kooli vastuvõetute arvust) ●saksa keel 12 õpilast ●inglise keel 50 õpilast (erinevatest õppegruppidest erineval ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi (TKJPG) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKJPG klassid (kokku 18 klassikomplekti), kes läbivad õa ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 39 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • Projekt keskendub kahele sihtrühmale - õpilased ja õpetajad. Õpilastele on osalevad partnerriigid Euroopa mõistes väga kauged ja eksootilised. Üks kool asub väikeses Fääride külakeses, teine 100000 elanikuga linnas. Kas sedavõrd erinevad on ka meie juured, kultuuritraditsioonid ja tänapäev, näitab ...

 • 01.09.2017 - 31.08.2019 On the Opposite Shore

  Õpilaste teadmised suurte riikide ajaloost ja kultuurist on reeglina paremad kui iseenda ja ennekõike oma naabrite ajaloost, mis võimaldaks paremini mõista meie kohta maailmas ja selle kujunemise lugu. Antud projekti üheks lähtepunktiks on fakt, et kõikide osalevate riikide ajaloos on jõutud või ...

 • Osalemine lemmikloomade programmis ja õppeprogrammis "Mõisalaste mängud looduses."
  Tartu Lasteaed Krõll 9 rühma osaleb Tartu Loodusmaja lemmiklooma programmis, mille käigus saavad lapsed kohtuda erinevate lemmikloomadega, saades teada, kuidas hoolitseda erinevate lemmikloomade eest ja miks ...

 • 01.09.2017 - 31.08.2019 Square-Eyed Students

  Lapsed kasutavad väga palju infotehnoloogilisi vahendeid. Ometi ei ole näha olulist hüpet nende vahendite kasutamisest tuleneva kasuteguri osas ehk siis tegelikud arvutikasutamise oskused ei ole kindlasti tasemel, mis meid rahuldaks. Teiseks probleemiks, millega käesolev projekt tegeleb on meie ...

 • Antud hetkel on vajalik arendada õpilastes üldpädevusi ka loodusainete kaudu. Väärtuspädevust – loodusainete õpetamisel kujundatakse õpilaste suhtumist teadusesse kui inimtegevuse tähtsasse valdkonda, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut keskkonna, sh kõige elava ...

 • 21.08.2017 - 31.08.2018 Muutuste looja on õppiv õpetaja

  1.-3.klassis rakendame kujundavat hindamist ja üldõpet, meie soov on rakendada põhimõtteid ka II - III kooliastmes. Õpetajate koostöö suurendamiseks soovime läbi viia koolituse üldõppest ning lõimingust, millele järgneb koolitaja juhendamisel 2017/18 õa jooksul õpetajate töörühmade töö. Koolituse ...

 • Kaasav haridus eeldab õpetajatelt avatust uutele õpetamise meetoditele ja- stiilidele. Samuti muutuvad ka õppijad ning mitut põlvkonda õpetanud õpetajad vajavad tuge ja nõustamist uute oludega kohandamiseks. Õpetajad võivad olla vähe motiveeritud uute (kaasaegse hariduse) õppemeetoditega kaasa ...

 • 15.08.2017 THMK koolitused

  Projekt koosneb kahest osast – THMK koolipere jätkukoolitusest Oskuste õppe metoodika osas ning algkoolitus seda veel mitteläbinutele Verge metoodika osas.
  Oskuste õppe jätkukoolitus: 1. Koolituse lõppedes on Tartu Herbert Masingu Kooli õpetajad võimelised koolitama teiste koolide õpetajaid ...

 • Gümnaasiumiõpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetoditega. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, ...

 • Südame-veresoonkonna haigused on moodsa ühiskonna üks peamisi probleeme ja väljakutseid. Planeeritava projektiga üritame anda oma väikese panuse selles suures ookeanis. Enamik SVH'te, mis võtavad palju elusid, avalikku tervishoiu raha ja teeb meie ühiskonnad nõrkadeks ja haavatavateks, põhjuseid ...

 • 01.08.2017 - 31.08.2019 100 steps

  Ülemaailmses laste liikumisharjumuste uuringus Global Matrix 2.0 hinnati Eesti laste aktiivsus halvima võimaliku hindega - F ehk puudulik. Intervjuud lastega ning arenguvestlused vanematega on kinnitanud probleemi olemasolu. Kuna laps veedab olulise osa oma nädalast lasteaias, siis õpetajatena ...

 • Projekti käigus korraldatakse õppevisiidid Sønderborgi Taanis ja Bergenisse Norras tutvumaks linnade kogemustega keskkonnasäästlike hangete ehk nn rohehangete korraldamisel.
  Tartu linn on vastu võtnud säästva energiamajanduse arengukava ehk SEAP-i, mille eesmärkidest lähtuvalt on koostatud Tartu ...

 • Peamine eesmärk on suurendada noorsootöötajate kompetentsi ja anda neile meetodeid Euroopa pagulaskriisiga seotud stereotüüpide ja eelarvamuste käsitlemiseks. Kõrvaleesmärgiks on õppida rahvusvahelise projekti juhtimist kogemusõppe kaudu (projekti meeskonda kuuluvad erinevate maade ...

 • Tegemist EV100 ühiskingituse projektiga
  Laste muusikategvustes pärimusmuusika kasutamine. Lasteaias tegutseva muusika, kellamänguringi ja õppetegevustes ansambliõppe ja orkestriõppe kaudu tuua lasteni eesti folkloorset muusikat ja pille