Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 1547 kuvatakse 46 dokumenti (1501 - 1547).

 • Kultuuriteemaliste harrastusfilmide konkurss "Inimene kaameraga". Oodatud olid kirjanduse-, muusika-, tantsu-, teatri- jm. kultuuriteemalised filmid. Avaldati kuulutused ajalehes "Postimees", "Linnaleht" ja "Üliõpilasleht", ja kasutati hulgaliselt otsekontakte filmiringide juhendajatega ning ...

 • Kirjanduslik orienteerumismäng on vabaõhuüritus 3-liikmelistele õpilas- ja perevõistkondadele, mis põhineb eesti lastekirjanduse ja Tartu koduloo tundmisel. Võistlus toimub kolmel päeval 4.-6.05. Tartu Toomemäel, järgneb lastekirjanikega kohtumine Kirjanike Majas.
  Eesmärk on õpilaste teadmiste ...

 • Erivajadustega Laste ja Noorte Lauluvõistluse organiseerimine ja läbiviimine. Osales 17 erivajadustega laste koole üle Eesti
  Erivajadustega laste ja noorte huvitegevuse arendamine

 • 07.02.2006 - 07.06.2006 Org. keemia tarkvara

  Tarkvara orgaanilise keemia õpetamiseks
  Mitmekesistada keemia tundi

 • 01.02.2006 - 30.06.2006 Rahvusvaheline tantsupäev 2006

  Erinevate tantsukollektiivide rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud kontsert Vanemuise Kontserdimajas 30. aprillil 2006.a
  Erinevate tantsustiilide tutvustamine, kontserdielamuse pakkumine publikule

 • Vabariiklik teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimus 4. korda

 • Traditsiooniline Tartu linna ja maakonna naiskooride laulupäev
  Naiskoorilaulu traditsiooni säilitamine ja edasiarendamine

 • Rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamine
  Tartu linna I kooliastme õpilastega rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamine. Huvi tekitamine raamatute lugemise vastu. Teadvustada lastele, et muinasjutud kannavad eestlaste iidseid tavasid, uskumisi ning traditsioone edasi põlvest põlve. Laste ...

 • 01.02.2006 - 21.07.2006 Elu enne meid

  Antud projekt keskendub meie endi juurte otsimisele. Ütle, kust sa tuled ja ma ütlen kuhu lähed – see oleks meie projekti lühike kokkuvõte. Tahame uurida, kas ja kuivõrd on meie rahvaste ajalugu mõjutanud meie praegust hetkeolukorda ja üritame prognoosida, kuhu me edasi liigume. Loomulikult tahame ...

 • Tartu Kroonuaia Kooli aastapäevaürituste raames on plaanisläbi viia töötoad erivajadustega õpilastele, kus tutvutakse kooli ajalooga ja üsitöö köigus valmib kooli praeguse hoone makett.
  Projekti eesmärk on sisutada efektiivselt õpilasste vaba aeg, anda teadmisi kooli ajaloost ja parandada ühiste ...

 • 21.01.2006 - 22.01.2006 III villapäevad

  Näitus villastest esemetest Õpitoad.
  Selle ürituse eesmärgiks on rahvusliku käsitöö traditsioonide järjepidevuse säilitamine, kaasajastamine.

 • Tartu Forseliuse Gümnaasiumi ja Forssa Lütseumi õpilaste internetipõhine koostöö ja kohtumised; Virtuaalkassi 4.arvustuste võistluse korraldamine
  · Soome ja eesti kaasaegse ilukirjanduse tutvustamine nii projektis osalejatele kui ka laiemalt; nt seminaritöö tulemused pannakse üles Forssa ...

 • 01.01.2006 - 15.12.2006 ÕPPIV TIIGER MEIE KOOLIS

  IKT vahendite hankimine koolile
  Parandada IKT vahendite olukorda koolis.

 • Eksliibriste joonistamise võistlusel osalemine. Osalejad saavad rahvusvahelisel konkursil osalemise kogemuse. Õpilased saavad rahvusvahelise suhtlemise kogemuse ja sõlmivad uusi kontakte eakaaslastega Euroopa Liidu liikmesriikdest. Lapsed tutvustavad teistele projektis osalejatele Eesti, Tartu ja ...

 • Üleriigilise GLOBE keskkonnaalaste uurimustööde konkursi-konverents korraldamine 2006. a mais
  1. Soov jätkata ja arendada GLOBE programmi tegevust Eestis. 2. Uurimistööde konkurss ja konverents aitavad kaasa õpilaste uurimistööde koostamise ja esinemisoskuse arengule. 3. Konverents innustab ...

 • Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuselt lauluprotsessis osalevatele Tartu Puškini Gümnaasiumi koorile tegevustoetuse taotlemine
  Lisatasu 2006. aasta laulu- ja tantsupeo protsessis osaleva kollektiivi juhendaja. Valmistuda 2007.a koolinoorte laulu- ja tantsupeoks.

 • Koolile infotehnoloogia vahendite hankimine ja interneti ühenduste ehitamine.
  Gümnaasiumi reaalklassi keskkonnaharidusliku suuna väljatöötamine koostöös TTÜ Säästva Tehnoloogia Instituudiga. E-kooli käivitamine.

 • Tagada Tartu Linna ja maakonna laste ja noorte informeeritus ja teavitamine, Tartu Noorte Infopunkti töö korraldamine
  Noorteinfo kätesaadavuse parandamine, noorteinfo messi Stardipalavik korraldamine ja Intellektikal osalemine ning noorteportaali loomine

 • 01.01.2006 - 15.12.2006 Õppiv tiiger meie koolis

  IKT vahendite hankimine koolile
  Parandada IKT vahendite olukorda koolis

 • Grupitöö ja koolitused lapsevanematele.
  Toetada probleemsete laste vanemaid, et nemad omakorda suudaksid pakkuda paremat toetust oma lastele.

 • Anda noortele teavet tööseadusandlusest ja töökohtade leidmise võimalustest , et ennetada probleeme tööturule sisenemisel
  Ennetada noorte tööpuudust Tartu linnas. Anda teavet noori puudutava tööseadusandluse kohta. Tutvustada Tartu linna noortele töötamise võimalusi Tartu linnas ja maakonnas. ...

 • Aidata TKoG õppivatel Hispaania lastel kohaneda eestikeelse õpikeskkonnaga ja kogeda eduelamust
  Tagada lastele eesti keele oskus sellisel tasemel, mis võimaldab neil hakkama saada erinevate õppeainete omandamisega ja igapäevaelus ettetulevate situatsioonidega. Tutuvustada hinspaanlastele Eestit. ...

 • 28.10.2005 - 30.09.2006 Uusimmigrandid eesti hariduasutuses

  5 hispaanlase eesti kooli lõimimine ja eesti keele õppimine
  Tugiõpetaja abil kindlustada toimetulek antud klassi ainekavaga. Arendada õpetaja pädevusi praktilise õpetajakoolituse kaudu. Lisa eesti keele tundide rakendamine hispaanlastele.

 • Tartu lasteaiaõpetajate õppereis Hollandi Kuningriiki, infovoldiku "Õppides riigist riiki" koostamine ja seminar - Õppided riigist riiki läbiviimine.
  Saada teavet psühholoogiliste faktorite osatähtsusest lapse tulekul võõrkeelsesse ja -kultuurilisse hariduskeskkonda, saada ülevaade lapse õpi- ja ...

 • 01.10.2005 - 31.05.2006 Taaralinna Taaderant

  Tartumaa laste rahvakunsti päev "Taaralinna Taaderant" suunab lasteaedu terve õppeaasta tegelema eesti rahvakunstiga. Üritusel esinemiseks õpitakse rahvalaule- ja tantse. Valmistatakse ise meeneid vildist. Projekti juht ja teostajad koostavad eesti rahva muinasjuttude ainetel kava, milles osalevad ...

 • 01.10.2005 - 01.10.2008 Vahetusõpetajate programm

  Looduasinete õpetajte praktika väilsriikides
  Projekti põhieesmärgiks on anda juhtnöörid töötamaks välja ühtset loodusteaduste õpetajate koolipraktika süsteemi osavõtvates maades.

 • Projekti käigus toimub inglise keele süvaõppemetoodika juurutamine Tartu Puškini Gümnaasumis, mille tulemusena pareneb õpilaste inglise keele oskuse tase.
  TPG õpilaste inglise ja eesti keele oskuse taseme tõstmine. TPG õpetajate teadmiste laiendamine keelte õpetamise vallas. Laste integratsioon ...

 • 15.09.2005 - 30.06.2006 Tammetõru kool 2005/06 õa

  Projekti eesmärgiks on täiendava loodusteadusliku harimisvõimaluse jätkuv pakkumine Eesti põhikooliõpilastele kaugõppe teel. Tammetõru kool püüab arendada õpilaste mõtlemise- ja iseseisva töö oskusi, tõsta huvitatust loodusteadustest ning anda erapooletu tagasiside õpilase tulemustest.

 • 31.05.-01.06.2006 toimusid Tartu Kunstigümnaasiumi 1. olümpiamängud
  Tutvustada õpilastele olümpialiikumist ja ausa mängu põhimõtteid

 • 01.09.2005 - 01.04.2006 Kolmikliit

  Käesoleva projekti eesmärk on elavdada hilise keelekümbluse koolide vahelise koostöövõrgustiku tegevust. Projekti sihtrühmaks on Tartu Annelinna Gümnaasiumi, Narva Joala Kooli ja Tallinna Humanitaargümnaasiumi 7. keelekümblusklasside õpilased (kokku ca 100 õpilast) ja õpetajad (kokku ca 15 ...

 • 01.09.2005 - 04.01.2006 Suured nimed, suured väljakutsed

  Kuulsate inimeste, kes elavad Varssavis ja Tartus, elulugude ja saavutuste uurimine. Poola kuulsused, keda projekti raames käsitletakse Fryderyk Chopin, Maria Sklodowska Curie, Aleksander Kaminski. Eesti kuulsuseks on Bengt Gottfried Forselius.
  Projekti teemat ja sisu silmaspidades, on projekti ...

 • 01.08.2005 - 31.07.2006 Leaders. Kooliarenduslik projekt.

  Euroopa Ühenduse programmi Socrates alampropgrammi Comenius1 raames projekt "Leaders". Kooliarenduslik projekt.
  Jagada head praktikat kooli arenduses Euroopas, parandada laste ning personali olukorda ja tingimusi.

 • 01.08.2005 - 31.07.2006 Seinteta klassid

  Euroopa Ühenduse programmi Socrates allprogrammi Comenius 1 raames õppekasvatustöö arendusliku projekti „Seinteta klassid” läbiviimine.
  *erinevate riikide erivajadustega õpilaste õpetamise olukorraga tutvumist üldises plaanis; *metoodiliste ja näitvahenditega tutvumist, uute ideede ...

 • Euroopa Ühenduse programmi Socrates alamprogrammi Comenius1 raames viiakse ellu kooliarenduslik projekt "Avatud õppetöö vormid nõuavad professionaalset koopereerumist".
  Õpiringide arendamine, õpetajakoolituse intensiivistamine, projektiraamatu lõpetamine, õpitöötoa kontseptsiooni testimine, ...

 • 01.08.2005 - 31.08.2006 Comenius 1 – Ühtsus erinevuses

  Projekt “Ühtsus erinevuses” hõlmab 5 riigi üldhariduskoole, projekti käigus õpitakse tundma partnerite kultuuri, koolielu ja traditsioone.
  Koostöö ja kogemuste saamine eri riikide elust ja traditsioonidest.

 • 01.08.2005 - 31.07.2006 Euroopa taimestik/ ökosüsteemid

  Ökosüsteemide tundmaõppimiseks tehti õppekäike loodusesse nii Eestis kui ka projektikohtumistel Soomes, Poolas, Saksamaal ja Kreekas. Õppekäikudel ja matkadel õpiti looduses käituma, loodusvaatlusi tegema, loodusesse säästvalt suhtuma; omandati praktilisi töövõtteid: nt taimede määramist, nende ...

 • Projekt "Noorte osaluse tõhustamine kultuurisündmustes läbi kunsti ja muusika" on Eesti-Türgi-Itaalia ühisprojekt.
  Projekti eesmärgiks on luua võimalus nende kolme riigi traditsioonide ja kultuuriga tutvumiseks. Arendada inglise keelt, kui suhtluskeelt. Õpetajatel ja õpilastel on võimalus ...

 • 01.08.2005 - 31.07.2006 Euroopa noorte terviseharjumused

  Euroopa Ühenduse programm Socrates allprogramm Comenius 1 rahvusvaheline õppekasvatustöö arenduslik projekt (2. projektiaasta)
  Projekti peamine eesmärk on selgitada õpilastele, milline nende harjumus võib olla nende tervisele hea või halb. Mida mõtlevad noored tervisest ei ole ainult olla ...

 • 01.06.2005 - 20.05.2006 Keeleümbrus

  Kaasaegse õpilaskeskkonna, arendava õppekava ja õppevara ning eestlastest eakaaslastega ühistegevuse kaudu tõsta õpilaste keeleõppemotivatsiooni, parandada nende arusaama oma võimalustest, rollist ja vajalikkusest Eesti ühiskonnas.
  Täiustada Tartu Annelinna Gümnaasiumi eesti keele ainekava II ja ...

 • Folkloorialase koolitussarja " Pärimuskultuur linnaruumis - hõimurahvaste muusika" kursus kooliõpilastele ja muusikaõpetajatele.
  Folkloorialane täiendõpe.

 • 10.03.2005 - 11.01.2007 Loodusklassi välipraktika

  loodusklassi õpilaste välipraktika läbiviimine
  keskonnateadlikuse arendamine

 • 01.10.2004 - 30.09.2006 Learning for a life in freedom

  Projekti käigus loodi erinevate osapoolte poolt õppematerjali vanglas õpetamiseks. Teises faasis testiti seda loodud õppematerjali mõne teise maa õpetajate poolt. Kolmandas faasis anti tagasisidet õppematerjali töötavuse kohta.
  Sihtgrupi initseerimine elukestvaks õppeks. Paindliku ja ...

 • Projekt pakub häid võimalusi rahvusvaheliteks suheteks nii õpilastele kui ka õpetajatele. Projekti käigus toimub inglise keeles.
  Comenius 1 koostöö projekt pakub häid võimalusi rahvusvaheliteks suheteks nii õpilastele kui ka õpetajatele. See peaks tõstma õpilaste motiveeritust ja huvi esmalt nii ...

 • Lähtutakse sellest, et tegevused Euroopa riikide kaubanduses on väga sarnased ning arengud globaalse turu suunas esitavad sarnaseid nõudmisi kutseõppele Euroopa maades. Praegu takistavad erinevad välja- ja edasiõppimise süsteemid üle riigipiiride ulatuvat koostööd jaekaubanduses. Seetõttu peab ...

 • 01.05.2004 - 31.07.2004 Linn, kui elukeskkond

  Antud projekt on jätkuprojektiks Tartu Kivilinna Gümnaasiumi ja Muhu Põhikooli 2003. aasta suvel toimunud looduslaagrile Muhus, mille käigus viidi läbi looduskeskkonna kompleksuurimine. 2004. aasta laagri teemaks on linn, kui elukeskkond. Laagi käigus uuritakse Tartu linna erinevate linnaosade ...

 • Intellektipuudega õpilaste multisensoorne stimulatsioon
  1. Euroopa kogemuste vahetus ja koostöö multisensoorse stimulatsiooni alal 2. Uute ideede, meetodite ja materjalide vahetus õpetajate ja spetsialistide vahel 3. Luua ja arendada materiale multisensoorseks stimulatsiooniks

 • Leonardo projekt ?Keelekoskus Euroopas läbi kakskeelse õppe kutsehariduses? ?Spachenkompetenz für Europa durch bilingualen Fachunterricht an berufsbildenden Schulen?) Projekt kannab lühinime BILVOC.
  1.uute õppematerjalide valmistamine erialase võõrkeele õppeks; 2.erialaõpetajate ettevalmistus ...