Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 1547 kuvatakse 100 dokumenti (201 - 300).

 • Tartu Linnamuuseumi ja Tartu Ülikooli germanistika osakonnaga koostöös valmib 2018. aasta märtsis kaardirakendus "Tartu-Dorpat: kultuuritõlked", mis tutvustab Tartu linna aja- ja kultuurilugu läbi ajalooliste saksakeelsete kirjelduste. Lisaks kaardirakendusele valmib 2018. aasta aprillis Tartu ...

 • 01.07.2017 - 01.02.2018 Ülejõe kogumiku koostamine

  Tartu Linnamuuseum viis aastatel 2015-2016 läbi ajaloolist Ülejõe piirkonda haarava kogukondliku projekti Üle Jõe. Projekti lõpetuseks koostatakse ülevaatlik kogumik tööpealkirjaga "Ülejõe raamat".
  Ülejõe kogumik on kavandatud projekti lõpetava kokkuvõtliku väljaandena, kus publitseeritakse ...

 • Projekti peamine eesmärk on, et kogu tegevus toimub uut õpikäsitust järgides, st osalejad konstrueerivad ise uue teadmise, tegutsevad ennastjuhtivalt ning koostöiselt. Sellise ühise kogemuse saamine aitab kaasa muutunud õpikäsituse tegelikule rakendamisele kooli igapäevatöös.
  Projekti ...

 • Tartus endise Tartu Piimakombinaadi territooriumil (Näituse 22c, Näituse 22b) avastati 2017.a juunis kütteõli hoidla, mis on jäänud likvideerimata. Kütteõli tungis valingvihamde tagajärjel maapinnale ning põhjustas reostusjuhtumi. Kolde avamisel leiti ca 70m2 suurune kahekambriline kütusehoidla, ...

 • "Tartu ilukirjanduses" andmebaasi illustreeriva materjali loomine.
  Andmebaas ja netilehekülg "Tartu ilukirjanduses" (teele.luts.ee) on loodud selleks, et siduda avalikkuse jaoks kirjandus ja linn kui reaalne elukeskkond. Aina visuaalsemaks muutuva inforuumi tingimustes on meie eesmärgiks need ...

 • Hariduslikud erivajadused ja kaasav haridus: autismispektri häiretega täiskasvanud õppijad ja nende õpetamine
  1. on ühtlustunud teadmised HEV täiskasvanud õppijate vajadustest ja toetamisvõimalustest; 2. koolitusel osalejad on teadlikud autismispektri häiretega täiskasvanud õpilaste eripäradest; ...

 • Käesolev projekt on oluline, et omandada vajalikud praktikad oma juhtimismudeli täiustamiseks ja töös hoidmiseks. Kuna Jaan Poska gümnaasium asutati alles 5 aastat tagasi, on Erasmus+ KA1 projekt esimene suurem rahvusvahelist õpirännet pakkuv projekt meie kooli lühikeses ajaloos. Projekt on ...

 • Projekti „Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood“ eesmärgiks on läbi põnevate praktiliste ülesannete tutvustada erinevatesse sihtgruppidesse kuuluvatele noortele (sh riskinoored, noored väljaspool Tartu linna ja muukeelsed noored) antiikaja moodi sidudes seda tänapäeva moe ja tekstiilikunsti ...

 • SA Archimedese noorteagentuuri poolt finantseeritud projekt, mille teemaks on "Ei sõltuvusele!". Projektis osalevad Tartu Annelinna Gümnaasiumi ja Vastseliina Noortekeskuse noored.
  Noored õpivad hoolitsema oma tervise eest selleks, et ennetada sõltuvust alkoholist, narkootikumidest ja ...

 • Projekti raames soovime läbi viia Tartumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa haridusasutuste esindajate kohtumisi (võrgustikukohtumisi), et teha koostööd LP-töö paremaks korraldamiseks asutuses ning koos lahendada koolielu ja lasteaiaelu küsimusi ja kavandada ühistegevusi oma kogemuste tutvustamiseks ...

 • 30.05.2017 - 31.12.2019 Tartu rattaringlus

  Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse täiendavaid jalgrattateid ning jalgrataste hoiukohti ja parklaid. Lisaks teede võrgustiku täiendamisele aitab jalgrattaliikluse ...

 • 22.05.2017 - 31.05.2017 ProgeTiigri seadmete soetamine TDK-s

  Robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade soetamine.
  Mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D-printer KIT-ide soetamine. Äratada õpilastes huvi inseneriteaduste vastu. Tutvustada õpilastele ...

 • 22.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Lasteaed Krõll Proge Tiiger

  robootiliste vahendite saamine lasteaeda
  Mitmekesistada õppetööd ning tekitada lastes huvi ja motivatsiooni, Lapsed saavad mängulisel teel algteadmisi programmeerimisest ja robootikast. Arendada laste loovust, peenmotoorikat, koostööoskust ning jutustamis ja eneseväljendamisoskust. Õpetada ...

 • 19.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Lasteaed Helika ProgeTiiger

  Laps tunneb huvi programmeerimise vastu ja õpib programmeerimise algteadmisi
  rikastada õppetegevusi teemaga seonduvate mudelite loomisega

 • 3D printeri KIT Ultimaker Original+ ja Vertex on Vellema 3D on vahendid, mis on vajalikud tehnika ja disaini moodulite kursustel ning edaspidi ka põhiainete juures rakendamiseks.
  3D printeri KIT Ultimaker Original+ ja Vertex on Vellema 3D on vahendid, mis on vajalikud tehnika ja disaini ...

 • 18.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Maarjamõisa Lasteaed ProgeTiiger

  Robootika seadmete soetamine
  Õppetegevuse mitmekesistamine

 • 18.05.2017 - 20.05.2017 Erasmus+ seminaril osalemine

  Erasmus+ kontaktseminaril osalemine
  SA Archimedes eraldab toetusesaajale Erasmus+ programmi raames toetuse osalemiseks 18.-20.05.2017, Ljubljana, Sloveenia toimuval seminaril „eTwinning meets Erasmus+, Boosting the quality of eTwinning and Erasmus+ projects“.

 • 17.05.2017 - 31.05.2017 Tartu Lasteaed Rukkilill Proge Tiiger

  Jutustamisoskuse ja matemaatiliste oskuste arendamine
  Seadmete soetamise eesmärk on rikastada tavapärast õppetegevust ning innustada lapsi tegevuses osalema.

 • Programmeeritavate seadmete soetamine
  Laste planeerimis- ja koostööoskuste arendamine lihtsamate robootika vahendite kaudu.

 • Programmeeritavate seadmete soetamine
  Õpetegevuste integreerimine ja huvi tekitamine robootika vastu laiemalt.

 • Hetkel toimub Tartu Forseliuse Koolis robootikaring I ja II kooliastme õpilastele (kaasatud aktiivselt 25 õpilast) ning valikaine robootika ja mehhatroonika II ja III kooliastmele (kaasatud aktiivselt 30 õpilast). Eelnevalt nimetatud tundide läbiviimiseks on koolil olemas NXT Lego komplektid (6tk - ...

 • Robootika ja programmeerimise õppevahendite soetamine
  Robootika integreerimine õppetöösse

 • Tartu II Muusikakoolile baritonsaksofoni ja kromaatilise kandle soetamine
  * tekitada noorte hulgas suuremat huvi puhkpillimuusika ja kandlemängu vastu * eesmärk on õppevahendite soetamise kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikoolide õppekava täitmist

 • 09.05.2017 - 31.10.2017 EV100 "Igal lapsel oma pill"

  Lapsed saavad muusikalistes tegevustes mängida ostetud pillidega
  Lapsel areneb rühmitunne, teise lapse kuulamis- , arvestamis- ja koos tegutsemisoskus

 • Programmeeritavate robotite soetamine
  Lastele erinevate valdkondlike teadmiste kujundamine, programmeerimise algteadmiste õpetamine

 • Tartu II Muusikakoolis uue õppesuuna (muusikatehnoloogia) helistuudio kõlarite soetus.
  Sisustada helistuudio vajaliku inventariga.

 • 04.05.2017 - 30.11.2017 Tartu L/A SIPSIK -ProgeTiiger programm

  Programmeeritavate robotite soetamine
  Lastele programmeerimise algteadmiste õpetamine

 • Tiigi Seltsimaja korraldab XII noorte laulupeo eelproove Tartus ning Tartu kollektiivide majutamist Tallinnas. Linn toetab tartlaste osalemist peol muu hulgas läbi selliste tegevust finantseerimise: koordineerib/viib läbi mitu kuud kestva eelproovide ja ülevaatuste tsükli (nt ruumide üüri kulud), ...

 • Lastepilli ostmine muusikategevusteks (bassksülofon)
  Muusikaõpetuse mitmekesistamine ja pilliõpetuse edendamine.

 • 02.05.2017 - 31.12.2017 Tartu noorte töömalev 2017

  Tartu noorte töömalev pakub Tartu noortele esmase töökogemuse omandamise ja taskuraha teenimise võimalust ning arendavaid ühistegevusi suvevaheajal.
  - noorte tööharjumuste kujundamine; - võimaluse pakkumine noortele veetmaks arendavalt ja meeldivalt oma vaba aega suvisel, sügisesel ja talvisel ...

 • 01.05.2017 - 15.02.2018 Robootika vahendid

  Seadmete kasutamise üldeesmärk on laiendada robootikaalast tegevust koolis, lõimides seda sealjuures aineõpetusega. Lõimitud aine- ja robootikaõpetusega alustatakse 1. klassist, kus on eesmärgiks töötada välja ja rakendada erinevate õppeainetega lõimitud robootikaülesandeid. Lisaks on eesmärgiks ...

 • 30.04.2017 - 31.12.2017 Ülenurme tänava kergliiklustee

  Käesoleva projektiga on kavas rajada kergliiklustee Riia tn - Kase põik - Ülenurme tn, kogupikkusega 3 km
  Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse täiendavaid jalgrattateid ...

 • 24.04.2017 - 05.01.2018 Noortega "kastist välja"!

  Peaeesmärk: Projekti eesmärk on teismeliste noorte (k.a HEV ja nö riskirühma kuuluva) sotsiaalsete – ja toimetulekuoskuste arendamine vastavalt ühiskondlikule arusaamisele headest tavadest ja normidest läbi elamuspedagoogilistele, mitteformaalsete ja seikluskasvatuslike tegevuste. Projekti ...

 • 24.04.2017 - 31.10.2017 LA Klaabu "EV100 "Igal lapsel oma pill"

  Lastepillide ostmine muusikategevusteks (altksülofon, altkellamäng, soprankellamäng, kõlaplaatide komplekt
  Erinevate muusikainstrumentide abil areneb laste loovus, tähelepanu ja empaatiavõime ning rütmitaju

 • 1. septembrist 2017 kuni 19. juuli 2018 tegutseb Lille majas Euroopa vabatahtliku teenistuse raames noor hispaanlane Carlos Javier Gonzalez Lorente, kes viib iganädalaselt lastele ja noortele läbi: 1) Impro klubi 2) Praktilised hispaania keele tunnid. Lisaks viib ta läbi vähemalt 3 projekti: 3) ...

 • Üleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub 15 korda.
  Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas, kui arendavat ja atraktiivset hobi ja mõjusat korrektsioonivahendit. Luua erivajadustega lastele ja noortele soodsad ...

 • 19. maist - 02. detsembrini 2017 oli Tartu Laulupeomuuseumis (Jaama 14) eksponeeritud näitus „Lasteaia lood. Näitus esimesest Eesti rahvuslikust lasteaiast 1905–1988 teatri ja laulupidude sünnipaigas Tartus Jaama tänavas”. Kunagises Vanemuise seltsimajast, eesti laulupidude ja teatri hällist 10 ...

 • Tartu Maarjamõisa lasteaia hoone on rajatud aastal 1972 ning majja peale seda olulisi investeeringuid tehtud ei ole. Hoone tehnosüsteemid on amortiseerunud ning renoveerimist ja soojustamist vajavad ka teised hoone olulised osad (katus, sokkel, seinad). Maarjamõisa lasteaiahoonele on väljastatud ...

 • Tartu KHK käivitab praktikasüsteemi arendamise projekti, mille eesmärgiks on tõhustada koostööd ettevõtete ja kooli vahel õppetöö läbiviimisel. Projekti raames viime läbi koolitused ettevõtete poolsetele praktikajuhendajatele, meie õpetajad stažeerivad enda meisterlikkuse täiendamise eesmärgil ...

 • Käesoleva projektiga kavandatav piki Raudtee tänavat Ülenurme vallani kulgev kergliiklustee võimaldab turvaliselt ja kiiresti liigelda Vaksali-Riia tänavate ristmikult Tammelinna ja sealt edasi Ülenurme valda. Kavandatava kergliiklustee kogupikkuseks on 3 km.
  Jalgrattaliikluse arendamine on ...

 • 01.04.2017 - 10.09.2019 Karlova kooli õpilased loodusesse

  Õppekäikude läbiviimine loodusesse 1.-9. klassini. Esimene kooliaste osaleb "Metsaelu" programmis, teine kooliaste "Taevakehade" ja "Jäätmemajanduse" prgrammis, kolmas kooliaste "Maavarade ja vee ökosüsteemide" programmis.
  Kõik Karlova kooli õpilased osalevad keskkonnateemalistel õppekäikudel. ...

 • 01.04.2017 - 31.12.2019 Maarja peremajade loomine Tartusse

  Tartu linnas on intellektipuudega inimestele kvaliteetse infrastruktuuri loomisega tegeletud 90-ndate algusest. Olemas on alusharidus, põhikoolid ja tugiteenused. Täiskasvanu eluks ettevalmistuse ühe osana on võimalus iseseisvuda, lahkuda päritoluperest ja maksimaalselt kasutada oma tegevusvõimet ...

 • Projekti eesmärk on viia Lille Maja noortekeskuse tegevused rohkem majast välja, liikuda noorte juurde, mille tulemusena on noored teadlikumad noorsootöö võimaluste kohta, noortekeskuse tegevustega on liitunud juurde uusi noori (sh Lille Maja peamine sihtgrupp põhikooli ning gümnaasiumi noored). ...

 • Eesti Vabariik 100 raames „Igal lapsel oma pill“ on kantud unistusest, et igal Eestimaa lapsel oleks võimalus õppida pillimängu. Projekt „Igal lapsel oma pill“, on ellu kutsutud, et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate asutuste pillliparke, et ...

 • Eesti Arhitektuurimuuseumis 20.04 –26.05. 2013 olnud näituse kohandamine Tartu jaoks. Tänu väljapaneku teema unikaalsusele ja otsesele seotusele Tartuga on siinsel linnamuuseumil huvi ja motiveeritus näidata ekspositsiooni tartlastele ja külalistele.
  Tartu arhitektuuri ajaloo alaste uurimistööde ...

 • Projekti eesmärk on tutvustada 6.-12. klassi õpilastele erinevaid vaba aja veetmise võimalusi nii Tartu linnas kui ka oma kodus. Projekti lõpus on noor teadlikum ning oskab teha mõistlikumaid otsuseid oma vaba aja veetmiseks. Kokku ootame programmis osalema 20 noort (8 poissi ja 12 tüdrukut). ...

 • Projekti tulemusena tuuakse olümpiamängud iga õpilaseni, kas läbi spordivõistluste, tuntud sportlasega kohtumise, kultuuriprogrammi või kunstikonkursside.
  Projekti tulemusena tuuakse olümpiamängud iga õpilaseni, kas läbi spordivõistluste, tuntud sportlasega kohtumise, kultuuriprogrammi või ...

 • Laste toitumisharjumused puu- ja köögiviljade igapäevasel tarbimisel ei vasta paljudel lastel toitumissoovitustele. Projekti tegevustega suunatakse laste teadlikkust puu- ja köögiviljade kasvatamisest ja tarbimise vajalikkusest. Puu- ja köögivilja tervislikuma kasutamisega seotud projekti tegevused ...

 • Lille Maja näitemänguhuvilised noored soovivad korraldada Tartu linna ja maakonna 6.-12. klassidele tasuta foorumteatri etenduse pealkirjaga „Mõttetu! Tühine! Nõme!”. Etenduse sisu on välja töötatud noorte poolt ning käsitleb noorte jaoks aktuaalseid teemasid. Ühise ajurünnaku tulemusena selgus, et ...

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 20.02.2017 - 31.12.2017 Lõuna-Eesti koorimuusika maraton

  Tartumaa kooride laulupäevad on ajast aega toonud kokku hulga laulu armastavaid inimesi, olgu siis kuulaja või koorilauljana. 2017. aasta sügisel toimuv laulupäev, mil esmakordselt esineksid ühe päeva jooksul kõik kooriliigid (nais-, mees- ja segakoorid) erinevates Tartu kirikutes, konsentreeriks ...

 • Võistulaulmise Tartu ja Tartumaa eelvoorus osales 41 lauljat seitsmes erinevas vanusegrupis. Juhendajaid ja klaverisaatjaid oli kokku 15. Eelvoorus oli nõue laulda üks laul kas a capella või saatega. Kuuest vanusegrupist saatis žürii edasi 3 lauljat vanusegrupi kohta, ühest vanusegrupist läks edasi ...

 • Regionaalse konkursi "Parim noor instrumentalist" osalise toetamise taotlemine
  Eesti Muusikakoolide Liiduga koostöös toimuvad regionaalsed konkursid "Parim noor instrumentalist". Märtsis toimub Tartu II Muusikakoolisvaskpilliõpilastele esimene voor, kus žürii otsustab edasipääsejad II vooru.

 • Kooli arengu praeguses etapis ja lähtuvalt arengukava 2015-2017 eesmärkidest, on keskne arenguülesanne nüüdisaegse õpikäsituse ellurakendamine kõigi õpetajate poolt, kõigis kooliastmetes.
  Projekti tegevuste kaudu motiveerime õpetajaid olema loomingulised ning ettevõtlikud, pakkudes igale ...

 • Projekti raames soovitakse rekonstrueerida Tartu Raatuse Kooli õppehoone selliselt, et oleks tagatud õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetaks õpilaste õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste ...

 • 21.01.2017 - 31.03.2017 Oskuste õppe koolitus

  Projekti eesmärgiks on, et kool kasutab ühtset lähenemist õpilaste toetamisel probleemse käitumisega toime tulemisel, toetades seega muidu klassi tegevustest välja jäävate õpilaste kaasatust. Eesmärgi täitmiseks on vajalik järgmiste alaeesmärkide täitmine: - Õpetajad on teadlikud oskuste õppe ...

 • 2016/2017 õppeaastal tegeleb Tartu Forseliuse Kool 4. ja 7. klassi õppekavade lõimimisega, mis on juba praeguseks näidanud, et see suurendab õpetajate koostööoskusi ja efektiivsemat koostööd ning kuna lõiminguplaanides on lähtutud nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest, siis on õpetajate sõnul ...

 • 04.01.2017 - 31.03.2017 Projektikonkurss "PickUp-Briti Eri"

  Noortele suunatud kogukonna-algatuste fond “PickUp- Briti eri” toetab 7-26-aastaste noorte omaalgatuslike ideede elluviimist.
  Tegevuse eesmärk on edendada erineva keele- või kultuuritaustaga noorte ettevõtlikkust panustades just oma kodukoha arengusse.

 • "Osale projektide tunnustamise konkursil “Ettevõtlik noor 2016”! Projektide tunnustamise konkursile oodatakse projekte, mille tegevused on LÕPETATUD 31. august 2016.a. Oluliseks peame koostööolid, noortekeskused, noorteorganisatsioonid ja noortegrupid, kes on teinud või läbi viinud eelmise ...

 • 01.01.2017 - 01.12.2017 Õppevahendite soetamine

  Tartu X riigikaitseõpilaste laskimisvõistluse korraldamine Tartu Tamme Koolis 21.02.2018.a
  Soetada õppematerjale- ja tarvikuid, relvaimitaatoreid

 • 01.01.2017 - 01.12.2017 Kaitseressursside Ameti toetuse leping

  Riigikaitseõpetuse toetamine riigikaitselalase laagri ja õppekäikude korraldamisega
  Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse, õppekäikude ja laagri korraldamine

 • MHG riigikaitse kursuse raames õppekäikude ja laagri läbiviimine
  MHG riigikaitse kursuse raames õppekäikude ja laagri läbiviimine

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • 01.01.2017 - 31.12.2017 Kutsehariduse maine tõstmine

  Panustame põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajate, aga ka üldhariduskoolide õpetajate, lastevanemate ja täiskasvanud elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse kutseõppe eelistest, võimalustest ja erialavalikutest. Toetame kutsehariduse suhtes positiivse hoiaku kujundamist.
  1) Suurendada Tartu linna ja ...

 • Riigikaitseõpetuse toetamine
  Tartu Annelinna Gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekäikude, laagri korraldamine, õppevahendite soetamine.

 • 01.01.2017 - 01.12.2017 Kaitseressursside Ameti toetuse leping

  Riigikaitseõpetuse toetamine
  Tartu Herbert Masingu Kooli riigikaitseõpetuse õppekäikude, laagri korraldamine, õppevahendite soetamine.

 • "Riskilaste ja -noorte tugisüsteemi väljaarendamine" raames teostatava tõenduspõhise vanemlusprogrammi "Incredible Years" alaprogrammi Advanced Parent piloteerimine ja konkreetsete tegevuste teostamine
  Anda raskustes lapsevanematele oskusi laste kasvatamisel

 • Projekti käigus algatatakse või antakse õpetajatele uued suunad oma õppetöö mõtestamiseks, õpilaste vajaduste ning võimetega toimetulekuks erinevates õppeprotsessides ja õpikäsitlustes.
  1. Anda Tartu Variku Kooli õpetajatele kokkuvõtlik ülevaade õppimise kaasaegsetest seisukohtadest. 2. ...

 • 1. Toetada erinevate erialade õppijate ja koolide koostööd ning ühise eesmärgi saavutamisele orienteeritust õppekava väliselt. 2. Arendada õppijate loovust ja populariseerida juuksuri ja õmbluse erialasid kui ka kutseharidust üldiselt. 3. Lõimida erinevaid õppekavasid (õmblejad ja juuksurid) luues ...

 • 16.11.2016 - 30.03.2018 Noorte Tugila

  Noorte Tugila on noortekeskuse juurde loodud NEET-noortele (NEET - Not in Employment, Education or Training) suunatud tugistruktuur, mis pakub individuaalset tugiteenust üldjuhul 1-6 kuud, keskmiselt 3-4 kuud 15-26-aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Noorsootöötaja aitab luua kontakte nii ...

 • Muusika ja selle tarbimisvormid on pidevas muutumises. Sellega peavad kaasas käima lisaks muusikakogudele ka kõik raamatukogud. Konverents ongi ellu kutsutud muusika valdkonnas uute võimaluste ja ressursside tutvustamiseks. Eesti muusikakogude töötajatele, Tartu linna ja maakonna ...

 • 27.10.2016 - 30.10.2016 ERASMUS+ kontaktseminar

  Koostööpartnerite leidmine ja koolidevahelise koostööprojekti koostamine

 • 04.10.2016 - 31.08.2017 Meist jääb maha puhas loodus

  Olemas olevad õppevahendid ei võimalda pakkuda õpilastele võimalusi vahetut suhtlust loodusega. Projekti eesmärk on tugevdada sidet õpiku teksti ja igapäevaelu vahel, süvendada ja kinnistada tundides õpitut. Paljudel lastel puudub võimalus looduses viibida ja seeläbi raamatutarkust päriseluga ...

 • 03.10.2016 - 30.05.2017 Lotte õpib linde tundma

  Lasteaed asub äärelinnas ja lähiümbruses kostub erinevate lindude laulu, keda lapsed ei oska nimetada.
  Lasteaia 2 vanemat rühma osalevad erinevas Eesti Ornitoloogiaühingu õppeprogrammis.

 • Projekti eesmärk on edendada töökohapõhist õpet, parandada juurdepääsu kutseharidusele, paindlikult arvestada VÕTA süsteemi ja toetada kutseõpetajate profesionaalset arengut. Projekti sihtrühmad: kutseõppe pakkujad, juhid, töökohapõhise õppe koordinaatorid, praktikajuhendajad, tööandjad.
  1. ...

 • Projekti eesmärk on edendada töökohapõhist õpet, parandada juurdepääsu kutseharidusele, paindlikult arvestada VÕTA süsteemi ja toetada kutseõpetajate profesionaalset arengut. Projekti sihtrühmad: kutseõppe pakkujad, juhid, töökohapõhise õppe koordinaatorid, praktikajuhendajad, tööandjad.
  1. ...

 • Projekti eesmärk on töötada välja ja rakendada mitmeid lõimitud õpe kutsehariduse lähenemisviise, mille eesmärk on ajakohastada õppimise, õpetamise ja hindamise meetodeid kogu 5 partnerriigis. Õpitakse üksteise kogemustest ja tehakse läbi praktilisi harjutusi, et näha rakendamise erinevaid lõimitud ...

 • XIX A. Russaku nim Noorte Pianistide Konkursi korraldamine Tartu I Muusikakoolis
  1) Lõuna – Eesti klaveriõpetuse taseme tõstmine ja ühtlustamine. 2) Anda õpilastele võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, st. omavahel konkureerivad näiteks 3. klassi õpilased, olenemata vanusest. ...

 • Tartu Linnaraamatukogu XI vene kirjanduse ja kultuuri nädala korraldamine 26. sept.-01.okt. 2016 a.
  Tartu Linnaraamatukogu korraldab kümnendat aastat septembri lõpus (26. sept. - 1.okt. 2016) Vene kirjanduse ja kultuuri nädalat, mille eesmärk on nii raamatukogu lugejatele kui ka laiemale ...

 • 23.09.2016 - 31.05.2017 Triinu ja Taavi õpivad looduses

  Triinu ja Taavi Lasteaia kõikide aiarühmade lapsed õpivad looduskeskkonnas mõistlikult ja vastutustundlikult käituma, vastavalt oma vanusele ja lasteaia õppekavale.

 • Antud hetkel on vajalik arendada õpilastes üldpädevusi. Väärtuspädevus – loodusainete õpetamisel kujundatakse õpilaste suhtumist teadusesse kui inimtegevuse tähtsasse valdkonda, arendatakse huvi loodusteaduste vastu, süvendatakse säästlikku hoiakut keskkonna, sh kõige elava suhtes, väärtustatakse ...

 • Lapsed looduse õpilased
  Looduse tundmaõppimine

 • 1.- 6. klasside õppeprogrammid loodukeskustes
  Tutvustada õpilastele ümbritsevat keskkonda, täiendada teadmisi erinevatest elukeskkondadest ja väärtustada loodust.

 • Suhtumised ja hoiakud kujunevad varases lapsepõlves, sellepärast on oluline koolieelses eas äratada huvi looduskeskkonna uurimise ja hoiu vastu.
  Laps õpib tundma erinevaid looduslikke kooslusi (veemaailm, elus- ja elutaloodus - loomastik, taimestik, kivimaailm) Lastel ja tööperel on oskusi ja ...

 • Tartu II Muusika kandleansamblile instrumentide soetus ja hooldus
  Arendada ja mitmekesistada kandlemuusika esitus- ja väljendusvõimalusi.

 • Seoses Tartu II Muusikakooli 40. aastapäevaga koostame näituse "Albumilehed",
  Näituse "Albumilehed" ettevalmistamine ja teostamine seoses Tartu II Muusikakooli 40. aastapäevaga ja kooli ajaloo esitamisega vastavalt taotluses esitatud projektile ja eelarvele.

 • Projekt suurendab ja parandab koostööd töökohapõhise õppe kolme osapoolte vahel (õpilane, kool, töökoht) ja seda töö käigus toimuva väljaõppe ajal. Projekt on valdkonnaülene ning selles osaleb kaks kõrghariduse ja kolm kutsehariduse (kutsehariduse koolitus) institutsiooni, vaatleb töökohapõhist ...

 • 01.09.2016 - 31.08.2018 Nonformal for All

  Tegu on Erasmus+ programmi strateegilise partnerluse projektiga, mille jooksul 6 riigi koolid (Rumeenia, Ungari, Portugal, Türgi ja Eesti) tegutsevad ühiselt selle nimel, et luua erivajadustega õpilaste toetamiseks uudseid mitteformaalse õppe võimalusi koolikeskkonnas. Selle tarbeks korraldatakse ...

 • Ettevalmistav visiit rahvusvahelise projekti kirjutamiseks ja käivitamiseks Fääri saartel asuva Stranda kooliga.
  Sotsiaalselt ja majanduslikult toimetulev õpilane.

 • Täiendava eesti keele õppe korraldamise eesmärk on aidata eesti keelest erineva emakeelega õppuritel toime tulla nii igapäevastes kui ka tööalastes toimingutes ja situatsioonides, aga ka orienteeruda Eesti kultuuriruumis, aidata kursuslastel praktiseerida eesti keeles kõnelemist, saada teadlikuks ...

 • Programmerimisõppe laiem kasutuselevõtt esimeses kooliastmes. Kuna programmeerimine on keeruline ja veel keerulisem on selle õpetamine, siis otsime partnereid kellega koos kogemusi/metoodikaid vahetada. Soovime koostöös välja töötada erinevaid metoodilisi materjale, neid töös rakendada ning jagada ...

 • 01.09.2016 - 29.09.2017 Kristjan Jaagu õpireis

  Õpikäigud ja kogenenumate või ka teiste uute ja suurte koolide meeskondade juurde aitavad meil avardada oma teadmisi ja koostööoskusi. Luua Haridusuuenduskeskusest kovisiooni vormis õpiringid, et tugevdada koolis õpetajate vahelist koostööd ja süsteemset probleemilahendusmeeskondade tööd ning ...

 • Projekt “Konkurendist koostööpartneriks ehk ühtse meeskonna loomine Tartu Kivilinna Koolis” peamiseks sihiks on luua õpetajatest ühtselt toimiv meeskond, kus iga liige teab oma rolli ja vastutust. Projekti käigus viiakse läbi meeskonnakoolitus ja juhtimiskomptentside arendamise koolitus ...

 • Õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine läbi praktiliste õppekäikude. Kavandatud tegevused toetavad õppekava ainevaldkondades püstitatud eesmärkide saavutamist, nagu ka õppekava üldpädevuste saavutamist. Aktiivne õppekäikudel osalemine võimaldab paremini rakendada teoreetilisi teadmisi ...

 • 01.09.2016 - 31.08.2018 We Are CooperARTive

  Koostööle suunatud õppemeetodite õppimine, arendamine, juurutamine, kasutamine.
  Läbi õpetajate ja õpilaste treeningute/koolituste/seminaride, kus fookus erinevatel koostöömeetoditel (cooperative learning) tulemusliku, iseseisva ja ajas jätkusuutliku õppija kujundamine ja toetamine.

 • Koolist väljalangevus, koolikiusamine ja vähene õpihuvi on probleemid, millega käesolev projekt tegeleb. Kaasatakse võimalikult palju õpi- ja käitumisraskustega õpilasi.
  Projekti peamine eesmärk vähendada koolist väljalangevust, koolikiusamist ja suurendada õpihuvi, kasutades selleks ennekõike ...

 • 01.09.2016 - 31.05.2017 Tartu Tamme Kooli loodusõppeprogrammid

  Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu
  Pakkuda õpilastele võimalust osaleda aktiivõppeprogrammides, et luua ja kinnistada õppekavas ettenähtud ja ...

 • 01.09.2016 - 31.08.2018 Modern Art Uniting People

  Loovus on tänapäeval üheks peamiseks inimese kvaliteediks, mida tööandja ootab. Üha vähem on töid, mis nõuavad päevast päeva üksnes lihtsate ja ühesuguste ülesannete täitmist. Ka kõige lihtsamate tööde puhul eeldavad tööandjad töötajatelt loovat mõtlemist ja probleemilahendamise oskust. Samuti ...

 • Projekti eesmärgiks on Tartu Kivilinna Kooli (TKiK) õpilaste keskkonna- ja loodusteadlikkuse suurendamine, koolis omandatud keskkonnahariduse praktiline kinnistamine, noorte lähendamine loodusele. Projektis osalevad kõik TKiK klassid (kokku 39 klassikomplekti), kes läbivad õa jooksul erinevad ...

 • 01.09.2016 - 31.08.2019 Elav raamat

  Projekt “Elav raamat” (“Living Book”) keskendub õpilaste lugemisoskuse ja ka lugemishuvi suurendamisele. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse innovatiivset meetodit (töötatud välja Küprose ülikooli poolt), mis põhineb digitaalsete ülesannete kasutamisel lugemise toetamiseks: virtuaalsed keskkonnad, ...