Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Projektid

Märksõnad
Olek:

Projektid

Kokku dokumente: 1547 kuvatakse 100 dokumenti (301 - 400).

 • Gümnaasiumiõpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid Jääaja Keskuses ja Saadjärve Looduskoolis, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest tasakaalust ja jätkusuutlikust arengust uurimus, kogemus - ja avastusõppe meetoditega. Elukeskkonna toimimisest ...

 • 19.08.2016 - 31.01.2017 Tarkusenädal 2016 " Noorelt Noorele"

  Iga aasta 1. septembril tähistatakse ülemaailmset teadmistepäeva. Eestis nimetatakse 1. septembrit traditsiooniliselt Tarkusepäevaks. Tartu linna Tarkusenädal tähistab uue õppeaasta algust ning sel puhul leiab aset Küüni tänaval ja selle ümbruses põnev ja mitmekesine programm ...

 • 15.08.2016 - 15.08.2018 Teisel Ringil Targaks Tartumaal

  2011 aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel oli Tartu maakonnas 20-64 aastaste keskhariduseta täiskasvanute absoluutarv oli 13333 ehk 14,3% (Põhi- ja keskhariduseta täiskasvanute tasemeharidusse tagasitoomise toetamine, Centar´i uuringu raport). Seega on olemas sihtgrupp, kes teadmatuse või ...

 • SA Archimedes eraldab toetusesaajale Erasmus+ programmi raames toetuse osalemiseks 9.-12.10.2016 Turu, Soome toimuval seminaril "Playing and Learning Child" (edaspidi lepingus „lähetus“).
  100 sammu Projekt mille jooksul otsitakse erinevaid võimalusi 100 sammu tegemiseks erinevates keskkondades ...

 • Tartu linnale kuulub endine tall ja arestimaja aadressil Jänese 23 üldpinnaga 1166,5 m2 ja endine kirik- sidehoone Peetri 92 üldpinnaga 808,4 m2. Jänese 23 arestimaja osa on oluliselt amortiseerinud, varisemisohtlik ning kujutab ohtu ümbritsevale keskkonnale ja inimestele. Jänese 23 talliosa on ...

 • Käesoleva projektiga soovib taotleja käsitleda nelja Euroopa 2020 strateegia, Euroopa haridusstrateegia ET 2020, Eesti 2020 strateegia ja Erasmus + programmi põhiteemat: 1. Koolist väljalangevuse vähendamine alla 10% - suurendada haridussüsteemide avatust ja vastavust tööturu vajadustele, õppija ...

 • 13.07.2016 - 01.09.2017 Ülejõe kaardirakendus

  Luuakse interaktiivne Tartu Ülejõe piirkonna kaardirakendus, mille kasutajal on võimalik kaardile kantud punktide kaudu lugeda inimeste mälestusi, mis seotud konkreetsete asutuste, rajatiste, hoonete jm kohtadega. Kaardirakenduses on mälestused ja pärimus seotud topograafiliselt lokaliseeritud ja ...

 • Laulupeo pst loodukaistealune allee vajab hooldust, sest alle terivikna on pikka aega hooldatamata, allees murduvad puud ja seavad ohtu inimesed ja vara. Harude murdumisel võib tekkida vajadus likveerida kogu puu.
  Projekti eesmärk on tagada alle ohtutus inimestele ja varale ja luua tingimused ...

 • 21.06.2016 - 05.01.2017 Maalinn 2016

  Malinna eesmärk on toetada läbi noorsootöö Tartu linna ja maakonna noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas läbi mänguliste, sportlike ja seikluskasvatuslike õpitubade looduses. Samuti läbi aktiivtegevuste ennetada ning tõsta teadlikkust noorte jaoks aktuaalsetest teemadest ...

 • Makey Makey Classic komplektide soetamine
  Seadmete soetamise eesmärk on kaasajastada ja mitmekesistada algklasside (1. - 3. klass) aineõpetaja tunde

 • LEGO Mindstorms EV3 baaskomplekti soetamine
  Õppetegevuse rikastamine

 • Mikrokontroller-arendusplaatide, robootikakomplektide ja lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3Dprinter Kit-ide soetamine
  Hangitavate seadmete abil on võimalik lõimida ja integreerida erinevaid õppeaineid: matemaatika, informaatika, füüsika, loodusõpetus, inglise keel, tehnoloogiaõpetus.

 • Robootika seadmete taotlemine
  Harivad legoklotsid, mesimummu komplektid ning LEGO WeDo komplektid annavad lastele võimaluse katsetada tehnoloogilisi vahendeid sihipäraselt - nad saavad proovile panna oma nutikuse ning samal ajal õpivad mänguliselt selle käigus loovust, konstrueerimist, ...

 • 09.06.2016 - 30.06.2016 Toetuse saamine 3D printeri soetamiseks

  3D printeri soetamine
  3D printeri soetamine

 • EV100 ühiskingituse projekt
  Laste muusikaõpetuse ja huvitegevuste läbiviimiseks vajalikud pillid

 • lastelavastuse „Väike prints” välja toomine Tartu Mänguasjamuuseumi Teatri Kodus
  1. tutvustada lastele ja lastega peredele head ja kvaliteetset lastekirjandust teatrivahendite kaudu; 2. pakkuda Tartu ja Lõuna-Eesti lastele maast-madalast kvaliteetset ja professionaalset kunstielamust ning ...

 • Tartumaa Noorteinfo tegevuskava teostades lähtume ENTK (Eesti Noorsootöö Keskus) kehtestatud noorteinfo teenusstandardist, Euroopa Noorteinfo Hartast ning veebipõhise noorteinfo põhimõtetest. Sel aastal pöörame erilist tähelepanu noorte teavitamisele infoteenusest ja selle võimalustest, ...

 • 01.06.2016 - 20.06.2016 LA Klaabu ProgeTiigri programm

  Laste õppesse LEGO ja robootika komplektide integreerimine
  LEGO ja robootika komplektide kasutamise eesmärgid: 1) Lapsel areneb silma ja käe koostöö, peenmotoorika. 2) Laps korrastab oma töökoha (lapsed sorteerivad alati õppetöö lõppedes legoklotsid vastavatesse lahtritesse). 3) Lapsel areneb ...

 • Projekti raames korraldatakse Tartu linnavalitsuse ettevõtluse osakonna kolmele töötajale õppereisid Reykjaviki ja Oulusse, et arendada koostööd ja vahetada kogemusi.
  Tartu ettevõtluse võimekuse suurendamine, ideede kogumine uute teenuste arendamiseks ettevõtjatele, koostöö arendamine teiste ...

 • Projekti vajadus: 1. Omavalitsuste teenused on korrastamata ning sageli ebaefektiivsed. See pikendab oluliselt erinevate menetluste aega, suurendab ametnike poolt tehtavate vigade riski ja pikemas perspektiivis põhjustab ressursside raiskamist ning bürokraatia suurenemist. 2. Kodanikud ei oma ...

 • 31.05.2016 - 31.12.2016 Transporditoetus rahvateatritele

  Toetada transpordikulude katmist etendusele saabuvatele truppidele

 • 27.05.2016 - 31.10.2016 EV 100 "Igal lapsel oma pill"

  Lasteaed Helika taotleb rahalist toetust kõlatorude komplekti ostmisel
  Arendada laste muusikalisi oskusi kõlatorude abil

 • 24.05.2016 - 31.10.2016 EV100 "Igal lapsel oma pill"

  Tartu II Muusikakool taotleb rahalist toetust tuuba ja flöödi ostmisel
  - populariseerida puhkpillimuusikat noorte hulgas - motiveerida noori aktiivselt tegelema erinevate puhkpillidega

 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) on välja kuulutanud põhikoolide digitaristu täiendamise toetusmeetme. HITSA on välja töötanud hangitavate seadmete nimekirja ning valmistab ette ja korraldab raamhanke soovitud seadmete soetamiseks, Koolipidajad peavad esitama HITSAle hangitavate seadmete ...

 • Kavandatud tegevuste raames toimuvad õpperetked mahetaludesse ja Eesti Maaülikooli Mahekeskusse
  Algklassiõpilaste teadmiste hulga suurendamine köögiviljade, puuviljade kasvatamisest ning vastavate toiduainete nn olelusringist. Õpilaste praktiliste oskuste arendamine tutvumisel põllu- ja ...

 • 18.05.2016 - 31.12.2016 Parem kaasatus igapäevasesse kooliellu

  Õpilaste kodanikuteadlikkus ja omaalgatus kaasamiseks igapäevasesse kooliellu
  Eesmärk on Tartu linna ligistikku asuvate koolide erinevat keelt rääkivad noored kaasata omaalgatuslikesse tegevustesse nii oma koolis kui projekti kaasatud ühisettevõtmistes (kaasamiskoolitus, noorte ...

 • 16.05.2016 - 31.10.2016 EV100 "Igal lapsel oma pill"

  Lastepillide ostmine muusikategevusteks: -kõlaplaatide komplekt kohvris - kõlapulgad 20 tk - rütmimuna 9 tk Kokku 30 pilli.
  Erinevate muusikainstrumentide abil areneb laste loovus, tähelepanu ja empaatiavõime.

 • Projekti raames otsitakse ja katsetatakes kaasaegseid interaktiivseid lahendusi, et soodustada ja lihtsustada kohalike elanike, ettevõtete ning ühenduste aktiivsemat kaasa rääkimist linnakeskkonna arendamisel. Täpsemalt soovitakse tuua enam noori osalema kaasava eelarve protsessis, leida võimalusi ...

 • KIK-i sai esitatud projekt "Tartu Annelinna Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste loodusteadusliku praktikumi laagri korraldamine". Antud projket sai rahastuse. Bioloogia gümnaasiumi riiklikus õppekavas on teema "Keskkonnakaitse", mille õppesisu näeb ette s.h. järgmisi alateemasid "Liikide ...

 • 04.05.2016 - 31.12.2016 Üle Jõe tegevused 2016

  Ülekõe Akadeemia loengute ja retkede korraldamine 2016. aasta juunist novembrini.
  Soovime jätkata 2016. aasta märtsis alustaud Ülejõe Akadeemia loengute ja retkede korraldamist 2016. aasta juunist novembrini. Ülejõe Akadeemia alustas 2016. aasta kevadel Ülejõe ajaloolise piirkonna kultuuri, ...

 • Projekti raames on kavas rajada kergliiklustee liikumiseks suunal Kesklinn – Ülejõe – Kvissentali linnaosa (Jõgeva maantee), mille kogupikkus on 2,5 km. Tee ühtib linna piiril Tartu valla kergliiklusteega ja kulgeb kuni Lähte alevikuni.
  Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna ...

 • 02.05.2016 - 31.05.2017 Ilmatsalu tn kergliiklustee

  Projekti raames rajatakse kergliiklustee suunal Tartu Kesklinn - Baeri tn - Näituse tn - Ilmatsalu tn, kogupikkusega 3,1 km.
  Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse ...

 • 02.05.2016 - 30.09.2017 Mõisavahe kergliiklustee

  Projekti sisuks on kergliiklustee ehitamine suunal Tartu Kesklinn - Annelinn - Luunja vald, mille kogupikkus on hinnanguliselt 4 km.
  Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse ...

 • Kellamängu soetamine Tartu II Muusikakoolile
  - laiendada noorte võimalusi tegelda meelepärase huvialaga, seda nii löökpillide erialal õppides kui puhkpilliorkestris kaasa lüües; - laiendada erinevate löökpillide õppimise võimalusi Tartu linna ja selle lähiümbruse noortele; - mitmekesistada ...

 • 1. septembrist 2016 kuni 31. augustini 2017 tegutseb Lille majas Euroopa vabatahtliku teenistuse raames noor ungarlane Zsolt Bánhalmi, kes viib iganädalaselt lastele ja noortele läbi 1) kokaklubi, 2) ungari keele ja kultuuri klubi, 3) cajóni (kastikujuline trumm) tunde. Lisaks korraldab Zsolt ...

 • EV 100 "Igale lapsele oma pill"
  Laste muusikaõpetuses ning muudes muusika ja õppetegevustes vajalikud pillid

 • EV100 ühiskingituse projekt
  Laste muusikaõpetuses ja muusikaringides ning muudes muusiakja õppetegevustes vajalikud pillid

 • Tegemist EV100 ühiskingituse projektiga
  Laste muusikategevustes pärimusmuusika kasutamine Orffi pillidega. Lasteaias tegutseva muusikaringi ja õppetegevustes ansambliõppe ing orkestriõppe kaudu tuua lasteni eesti folkloorset muuusikat ja pille.

 • 27.04.2016 - 31.07.2016 Köögivilja-aiake

  Taimede ettekasvatamine, maa harimine, seemnete külvamine ja istutamine, taimede hooldamine (rohimine, kastmine), taimede kasvu jälgimine. Luunja aiandi külastamine.
  Tutvustada lastele taimekasvatust ja köögiviljamaa harimist

 • Lastekaitsepäev 2016 "Õues õppida on mõnus - Näoga mere poole" õpitoad koondavad enda alla erinevaid ennetustegevusi ja õpilasi arendavaid tegevusi ning merekultuuri edasikandvad ettevõtmisi ja sündmusi. 1. juunil toimuvad veeteemalised AHHAA Teadusteatri etendused ning Miksteatri etendus ...

 • Üleriigiline teatrifestival hariduslike erivajadustega lastele ja noortele. Toimub 14. korda.
  Populariseerida teatrikunsti erivajadustega laste ja nende õpetajate hulgas, kui arendavat ja atraktiivset hobi ja mõjusat korrektsioonivahendit. Luua erivajadustega lastele ja noortele soodsad ...

 • 05.04.2016 - 28.12.2016 XXII Lõuna- Eesti Meestelaulu Päev

  XXII Lõuna- Eesti Meestelaulu Päev toimub 26. novembril 2016 .a Tartu Ülikooli aulas. XXII Laulupäev on pühendatud Alo Ritsingu 80 sünnipäevale. Laulupäevale on oodatud kõik Lõuna- Eestis tegutsevad mees- ja noortemeeskoorid. Laulupäeval saavad laval kokku ligi 450 lauljat. Laulupäeva kunstiline ...

 • Tartu Kutsehariduskeskuse (Tartu KHK) üheks strateegiliseks sihiks on rahvusvahelistumine - 2018. aasta on Tartu KHK arengukava kohaselt rahvusvahelistumise teema-aasta ning 2015. aastal kinnitati Tartu KHK Rahvusvahelistumise strateegia aastani 2020. Strateegia toetab püüdlusi rahvusvahelistumise ...

 • Pikaajaliste töötute ja mitteaktiivsete (vähemalt 12 kuud tööturul eemal olnute) tööle asumise ja tööturul püsimise toetamine. Rakendatakse erinevaid tööturumeetmeid lähtuvalt isiku vajadustest (tööklubi, tugiisik, nõustamisteenused, tööpraktika, erialane täiendkoolitus). Tulemuseks on ...

 • 24.03.2016 - 01.02.2017 Vokaalansamblite päev "Ootuste aeg"

  Tiigi Seltsimaja korraldab 2. detsembril IV Tartu vokaalansamblite päeva. Vokaalansamblite kontsert annab võimaluse ansamblitel ennast esitleda ja teisi näha-kuulda. Osa võtma oodatakse Tartu linnas tegutsevaid vokaalansambleid järgmistes kategooriates: - noored (noormeeste-, neidude- ja ...

 • 21.03.2016 - 17.06.2016 Marjad meie lauale

  Projekt on osa programmist 2016-2017. a "Loodusega sõbraks läbi uurimise ja avastamise"
  Esimeseks eesmärgiks on lapsi viia lähemale põllumajandusele läbi erinevate näitlike tegevuste ja õppekäikude. Teiseks eesmärgiks on õpetada lastele tervislike toitumisharjumusi ja tervisliku toitumise ...

 • Jätkata olümpiamängude traditsiooni Karlova lasteaedades
  *Esinemis- ja võistlemiskogemus on lastes tekitanud positiivseid emotsioone ja julgust *Lapsi, lapsevanemaid ja Helika töötajaid seovad ühised tegevused - osavõtt olümpiamängudest *Lastel on teadmised “Ausa mängu” põhimõtetest

 • Lille Maja noortekeskus soovib projekt "Omanäoline Tartu - Lille Maja loomingulised tegevused läbi info- ja kommunikatsiooni tehnoloogia vahendite" soetada noortele kasutamiseks 13 tahvelarvuti (iPadi) ning projektori ja ekraani. Projekti käigus uuritakse läbi loominguliste tegevuste välja noorte ...

 • Arendada õpilastes jätkusuutliku majandamise oskusi rahvusvahelises koostöös
  Parandada õpilaste jätkusuutliku majandamise oskusi

 • Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine
  Hugo Treffneri Gümnaasiumis riigikaitseõpetuse raames õppekäigu ja õppelaagri läbiviimine

 • Puu- ja köögivilja tervislikuma kasutamisega seotud tegevused kaheteistkümnes Tartu linna lasteaias ja kümnes koolis: loovtööd, koolitused, talude külastused.
  Tervislike toitumisharjumuste tutvustamine puu- ja köögiviljade tervislikumaks kasutamiseks ning põllumajandusettevõtete külastamine ...

 • 01.03.2016 - 31.12.2017 Tartu Pepleri tn lasteaia rajamine

  Kohaliku omavalitsuse seadusest tulenev kohustus on tagada igale oma haldusterritooriumil elavale lapsele lasteaiakoht. Paraku Tartu linnas on lasteaiakohtade puudus ning Tartu linn ei ole suutnud kõikidele soovijatele lasteaiakohta tagada.

 • Kohaliku omavalitsuse seadusest tulenev kohustus on tagada igale oma haldusterritooriumil elavale lapsele lasteaiakoht. Paraku Tartu linnas on lasteaiakohtade puudus ning Tartu linn ei ole suutnud kõikidele soovijatele lasteaiakohta tagada.
  Projekti eesmärgiks on lasteaiakohtade puuduse ...

 • 01.03.2016 - 30.09.2016 HTG loodussuuna välipraktikumid 2016

  Hugo Treffneri Gümnaasiumi loodussuuna 10. ja 11. klassi bioloogia välipraktikumide läbiviimine, kus toimub eelnevalt teoreetilistes kursustes õpitu reaalne uurimine looduskeskkonnas (erinevad organismirühmad erinevates ökosüsteemides, nendevahelised seosed jne), välibioloogias levinud meetodite ...

 • 22.02.2016 - 31.07.2016 XI Tartumaa trallam

  Rahvusvahelise Pärimuspeo BALTICA 2016 raames pärimuspeo korraldamine Tartus
  Tartumaa trallami eesmärgiks on tutvustada avalikkusele Tartumaa rahvapärimust ja pärimuskultuuri viljelejaid, tutvustada neid omavahel ja tunnustada valdkonnaga suuremal või vähemal määral tegutsejaid. Soodustada ...

 • 05.02.2016 - 30.06.2017 Autokaalu soetamine jäätmejaama

  Jäätmejaamas toimub kaalumist vajavate jäätmete üleandmine selliselt, et jäätmed kaalutakse jäätmejaama hoones sees, kus asub kaal. Jäätmed laaditakse auto pealt maha, siis kaalutakse, siis laaditakse jäätmed autole tagasi ning sõidetakse konteineri juurde, mis asub platsil. Autokaalu paigaldamine ...

 • Linnakooli õpilastel on vähe võimalusi looduskeskkonnas viibimiseks ja looduse praktiliseks tundmaõppimiseks. Seeläbi on ka raskendatud elurikkuse vajalikkuse mõistmine. Loodusainete õpitulemuste ja üldpädevuste saavutamiseks vajaliku uurimusliku õppe läbiviimine jääb enamasti vaid klassiruumi ja ...

 • Kohalike omavalitsuste üheks põhiülesandeks on oma haldusterritooriumil elavatele lastele lapsehoiukoha tagamine. Paraku Tartu linnas on juba mõnda aega valitsenud puudus eriti 1,5 - 3 aasta vanuste laste hoiutingimustes. Käesolev projekt toetab kohalikke omavalitsusi lapsehoiuvõimaluste loomisel ...

 • Idapoolse ringtee 3. ehitusala projekteerimine ja ehitamine
  1) Projekti põhieesmärk on TEN-T võrgustiku teede omavaheline sidumine ohutuma ja kiirema ühendusega, vältides ülekoormatud kesklinna tänavaid ja sildu. 2) Projekti eesmärgiks on logistiliste kulude vähendamine, kesklinna ...

 • Tartu Linnamuuseum on Tartu linnavalitsuse hallatav munitsipaalmuuseum, mille põhitegevus on kultuuriloolise materjali kogumine, uurimine, säilitamine ja vahendamine. Muuseumil on rikkalik kollektsioon, mille ühe osa moodustab ligi 56 000 säilikust koosnev arheoloogiakogu. Arheoloogiakogu ...

 • 12.01.2016 - 30.10.2016 Bänd VS Bänd 2016

  Bänd VS Bänd 2016 toimub juba teist korda. Aasta 2015 noortebändide võistlus oli väga edukas. Osales palju noortebände ning finaalis andsime võimaluse 8 bändile, kellel oli võimalik esineda suurel laval professionaalse tehnika ja heliga. Üritus oli heaks hüppeks bändidele nagu Von Dorpat, Kirju ...

 • Käesoleva näituseprojektiga on kavas näidata inimtegevuse tulemusel tekkivate jäätmete ajaloolist perspektiivi, selgitada välja sihtrühma valikute põhjendused ning suunata näituse sihtrühma mõtlema oma käitumise tagajärgedele ning sellega seonduvatele valikutele.
  Näituse koostamine ...

 • Keskkonnamüra mõjutab paljusid inimesi ja on üks olulisimaid keskkonnaprobleeme. Müra võib avaldada inimesele mõju nii füsioloogiliselt kui psühholoogiliselt ning häirida põhitegevusi, nagu magamine, puhkamine, õppimine ja suhtlemine. Kuigi müra mõju inimeste tervisele on ammu teada, näitavad ...

 • Tartu Linnaraamatukogu Tammelinna harukogus toimuvad 2016. aasta esimesel poolaastal kord kuus (jaanuar - mai) viis kirjandus- ja muusikaõhtut, mille eesmärk on nii raamatukogu lugejatele kui ka laiemale publikule pakkuda võimalust osa saada üritustest, mis tutvustavad eesti kirjandust koos seda ...

 • Projekti raames rekonstrueeritakse Tartu lasteaia Kõrll köögiruumid.
  Projekti eesmärgiks on Tartu linnas pakutava lastehoiuteenuse kvaliteedi parandamine läbi Tartu lasteaia Krõll köögiruumide rekonstrueerimise.

 • 01.01.2016 - 31.08.2017 Loodusega sõbraks!

  Tartu Karlova Kooli keskkonnaprogrammid I ja II kooliastmele viiakse läbi eesmärgiga siduda ja kinnistada ainetunnis õpitu reaalse elu-, looduse- ja keskkonnateadlikkusega.
  Soovime pakkuda õpilastele aktiivõppe võimalusi erinevates õppekeskkondades. Seeläbi tõstame õpilaste teadlikkust looduse, ...

 • 01.01.2016 - 31.12.2016 Üle Jõe projekti välitööd

  Projekti käigus viiakse läbi antropoloogilised intervjuud Tartu ajaloolises Ülejõe piirkonnas koostöös Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna ja MTÜ-ga Rakendusliku Antropoloogia Keskus.
  Koguda kultuuriväärtuslikku teavet piirkonna ajaloo ja elanike kohta.

 • 01.01.2016 - 31.05.2017 OSIRYS

  Projekti eesmärk on välja töötada ja testida öko-innovatiivset ehituspaneeli. Paneel toodetakse looduslikest materjalidest ja see ei vaja täiendavat välisviimistlust. Paneel vastab ehitusnõuetele ja tagab hoone sisekliima. Suur looduslike materjalide kasutamise osakaal paneeli tootmisel vähendab ...

 • Anna Raukatsi 130. sünniaastapäevale pühendatud näitus (tööpealkiri: Anna Raudkats oma ajas ja tänases päevas.) 23. veebruar – 30. juuni 2016 Tartu Laulupeomuuseumis
  Muuseumi külastatavuse tõus, Eesti ja Tartu ajaloo tutvustamine

 • 01.01.2016 - 13.06.2016 Kutsekoolide suvepäevad 2016

  Kutseõppeasutuste suvepäevasid on korraldatud alates 2004. aastast. Lisaks kutsemeistrivõistlustele on suvepäevad koht, kus kohtuvad erinevate kutsekoolide õpilased. Ürituse kaudu arendatakse võrgustiku koostööd , suvepäevadel tunnevad õpilased ennast ühtse kutsekoolide perena, tugevnevad ...

 • Tartu Linnamuuseum on Tartu Linnavalitsuse hallatav munitsipaalmuuseum, mis on oma 60 tegevusaasta jooksul paistnud silma aktiivse kultuuriloo uurija, talletaja ja vahendajana. Muuseumi kogudes, mis kajastavad Tartu linna üldise ajaloo kõrval muu hulgas ka nõukogude-aegset vastupanuvõitlust, ...

 • Gümnaasiumi rahvatantsijatele esinemisriiete ost
  Esinemisriiete ost

 • Projekti käigus külastatakse Rootsi (Stockholm, Götebourg) sotsiaalhoolekande asutusi tutvumaks Rootsi sotsiaalhoolekande süsteemiga. Erilise tähelepanu all on pagulased ning alko- ja narkosõltlased. Samuti sotsiaalmajutus ja invatransport. Kogemusest lähtuvalt saame uut infot teadmaks mida vältida ...

 • Integreeritud sademeveesüsteemi kavandamine Tartus.
  Arendada Tartu linnas integreeritud sademevee süsteeme, mille tulemusel väheneb kanalisatsiooni suunatava sademevee hulk.

 • Tartu linnas, Raadi linnaosas asuvatel kinnistutel Puiestee 114, Kasarmu 3 ja Roosi 91 asuvad 5 kasutult seisvat sõjaväelennujaama hoonet, mis on täielikult amortiseerunud ning ei oma Tartu Linna jaoks funktsiooni. Projekti käigus lammutatakse nimetatud hooned ning lammutusjäätmed ...

 • 01.12.2015 - 31.08.2018 Targa linna klaster (Smart City)

  Projekti eesmärgiks on on targa linna toodete ja teenuste arendamisega seotud ettevõtete ja organisatsioonide võimekuse kasv, rahvusvahelistumine ja müügitulude kasv läbi targa klastri (Smart City klaster) arendamise perioodil 20152018, keskendudes linnaelu erinevaid valdkondi ...

 • 09.11.2015 - 28.02.2016 MHG Euroscola

  Euroscola on Euroopa Parlamendi noorteprogramm, mis on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-18 aastat. Euroscola toimub Euroopa Parlamendi hoonetes Strasbourgis Prantsusmaal, ürituse töökeelteks on inglise, saksa ja prantsuse keel.
  tutvuda Euroopa Parlemendi tööga ...

 • 03.11.2015 - 31.12.2015 Foorumteatri etendus: Minu head suhted

  Foorumteatri etendustega põhikoolides soovime teadvustada 6. - 7. klassi õpilastele, mis on kiusamine ja leida konfliktide lahendamiseks, kiusamise vähendamiseks erinevaid teid ja meetodeid. Soovime hoolitseda õpilaste vaimse tervise eest. Soovime, et õpilased teadvustavad, et nende head suhted on ...

 • Projekti eesmärgiks on rakendada ja parendada Euroopa keskmise suurusega linnades ja regioonides nutika spetsialiseerumise strateegiaid ning seeläbi parandada linnade majandusnäitajaid. Projekti oluliseks osas on partneritega rahvusvaheliste kogemuste vahetamine ja heade näidete ...

 • 28.10.2015 - 30.10.2015 Tour_de_Tartu

  Arendada välja orienteerumisrada Tartu linnas. Orienteerumisraja muudab atraktiivseks huvitava kujundusega punktides asuvad tahvlid, mis lisaks vajalike infokandjatena täidavad ka reklaami eesmärki. Samuti on iga tahvli peal anekdoot, mis motiveerib inimesi uusi punkte otsima. Samuti on raja juures ...

 • 19.10.2015 - 19.12.2015 Koorimuusika konverents - Tartu 2015

  6. novembril 2015 toimub Tartus üle mitmete aastate koorimuusika konverents. Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Tubina saali oodatakse valdkonna suunajaid, vedajaid ja vastutajaid, arutatakse dirigenditöö murekohti, kooriliikumise rahastamist ja tulevikuväljavaateid. Ennelõunal annavad ...

 • Jõululinn Tartu advendipühapäevadel toimuvad valguse muusika kontserdid Tartus, Raekoja platsil. Kontsertidel esinevad Tartu noorte ja täiskasvanute koorid, solistid ja laulustuudiod ja saateansambel. Kontserdid lavastatakse ja igal kontserdil on oma kunstiline vastutaja. Nagu pealkiri ütleb, ...

 • "Osale projektide tunnustamise konkursil “Ettevõtlik noor”! Projektide tunnustamise konkursile oodatakse projekte, mille tegevused on LÕPETATUD 31. august 2015.a. Oluliseks peame koostööolid, noortekeskused, noorteorganisatsioonid ja noortegrupid, kes on teinud või läbi viinud eelmise õppeaasta ...

 • Tartu käsitöökoda toimus Tiigi Seltsimajas 24. oktoobril. Hommikupoolikul oli 2015. teema-aasta "Loomast loodud" jätkukursused/õpitoad: Loomakujud traditsioonilises tikandis, Loomakujud vildis, Loomal olnud, nahkseks saanud ning Lambarasvast küünalde valmistamine. Loomalood oli käsitöö õpikoda ...

 • A. Russaku nim Noorte Pianistide konkurss 11.-12- dets 2015
  1) Lõuna – Eesti klaveriõpetuse taseme tõstmine ja ühtlustamine. 2) Anda õpilastele võimalus konkureerida vastavalt õpitud aastatele, st. omavahel konkureerivad näiteks 3. klassi õpilased, olenemata vanusest. Valdavalt on konkurssidel ...

 • Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toetuste programmi „Riskilapsed- ja noored“ raames viib Sotsiaalministeerium koostöös Tervise Arengu Instituudiga (TAI) läbi tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ pilootprojekti lapsevanematele. TAI otsib 6 kohalikku omavalitsust, kes ...

 • 15.09.2015 - 16.03.2016 Interactive Cities

  Projekti tegevusvaldkonnaks on digitaalne- ja sotsiaalmeedia, kasutaja loodud sisu ning kuidas seda edukalt rakendada kohaliku arengu hüvanguks ning omavalitsuse juhtimise kujundamisel. Projekti raames koostab juhtpartner URBACT programmi teise etappi põhitaotluse vastavalt osalevate linnade ...

 • Läti-Rootsi-Eesti ühisprojekt vanade elumajade energiasäästlikkuse ja restaureerimise teemal. Projekti partnerid on Kuldigast MTÜ Kultuuriprojektide koordineerimise keskus, Tartust Säästva Renoveerimise Infokeskus (SRIK Tartu Ühendus) ning Rootsist Europa Nostra Sweden. Rootsi osapoolt oodatakse ...

 • Projekti „Eestlased Siberis 1940-1960“ eesmärk luua funktsionaalne prototüüp lugude jutustamiseks interaktiivselt (digital storytelling) kasutades MuIS andmeid. Suurel osal Eesti peredel on suguvõsas mõni inimene saadetud Siberi vangilaagrisse või asumisele. Muuseumid omavad ainulaadset võimalust ...

 • 07.09.2015 - 15.12.2015 Teadlik kodanik on hea kodanik

  Viia Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis läbi kodanikunädal "Teadlik kodanik on hea kodanik", mis kulmineerub 26. novembril 2015 kodanikupäeva täistamisega, kus avatakse õpilaste koostöös koostatud kodanikuõiguste ja kohustuste ning inimõiguste püsiseinastend.
  Laiendada õpilaste teadmisi ...

 • X Taaderandi talisted on 2015. aastal kolmepäevased ja toimuvad Tiigi Seltsimajas. Lasterühmade rohkusest tingituna toimuvad lastepäevad kahel päeval, 26. ja 27. novembril. Koolinoorte päev on 28. novembril, kus osa tegevustest toimuvad samaaegselt erinevates ruumides. X Taaderandi talisted on ...

 • Projekti sihiks on arendada õpilaste huvi ja teadmisi teaduse ja tehnoloogia arengu mõjude suhtes eurooplaste elus kolmes suuremas valdkonnas: taastuvenergia allikas ja uued materjalid; kommunikatsioonivahendid; toit.
  Anda õpilastele uusi võimalusi nautida teadust, arendada oma suhtlusoskusi, ...

 • Koolidevaheline koostööprojekt
  Projekti temaatika hõlmab erinevaid prioriteete, näiteks ettevõtlik ellusuhtumine ja vastavate oskuste edendamine, osalejate põhi- ja üldoskuste arendamine uuenduslike õpimeetodite kaudu, digitaalne ja võõrkeelepädevus, õpetajate teadmiste ja oskuste (sh. ...

 • Kohalike omavalitsuste üheks põhiülesandeks on oma haldusterritooriumil elavatele lastele lapsehoiukoha tagamine. Paraku Tartu linnas on juba mõnda aega valitsenud puudus eriti 1,5 - 3 aasta vanuste laste hoiutingimustes. Käesolev projekt toetab kohalikke omavalitsusi lapsehoiuvõimaluste loomisel ...

 • Mitmekesiste looduse, ökoloogilise mitmekesisuse välipraktikate läbiviimine Tartu Tamme Gümnaasiumi loodusklasside (TTG, 10.-11.kl) gümnasistidele (http://www.tamme.tartu.ee/kool/).
  * Viia looduslaagrina läbi viis (5) mitmepäevast praktikat, kus õpilased analüüsivad ja õpivad tundma ...

 • 01.09.2015 - 31.08.2016 4500 km of culture and traditions

  Projektis osalevad 2 kooli – Tartu Raatuse Kool ja Hvaleyrarskóli Hafnarfjörðurist, Islandilt. Linnulennult asuvad need koolid teineteisest 4500 km kaugusel. Projekti üheks eesmärgiks on leida vastus küsimusele, kas sedavõrd suur kauguse vahe on võrreldav ka meie riikide ja rahvaste ...

 • Tegemist on keskkonnateadlikkuse projektiga.
  1) Läbi isikliku kogemuse looduslikus keskkonnas õpivad lapsed märkama ja hoolima loodusest. 2) Õppeprogramm "Saame pokudega sõbraks" toetab lasteaia õppekava rakendamist, milles õppe- ja kasvatustegevus juhindub Edgar Valteri pokukalendrist ...

 • 31.08.2015 - 29.02.2016 Arhitektuur kultuuri kandjana

  Käesoleva projekti elluviimine on kõigile osalejatele ja autoritele oluline, kuna projekti teema pakub igale osalejale sügavat isiklikku huvi. Vastavalt programmile „Euroopa noored“ annab see noortele võimaluse õppida tundma teisi kultuure ja avardada maailmavaadet. Lai silmaring on tänapäeva ...

 • Probleem, mida soovitakse lahendada, on ühtsete arusaamade puudumine ja vähene teadlikkus VÕTA ja ECVET-i põhimõtete koosrakendamise ja tõhususe mehhanismi osas. Senised projekti ECVET-Eesti raames teostatud uuringud on esile toonud, et kutseõppeasutuste ja sotsiaalsete partnerite hulgas on ...

 • Projekti raames külastatakse kahe Põhjamaa, Norra ja Soome tervisekeskuseid. Külastuse tulemusel omandatakse teadmisi tervisekeskuste planeerimisest, ehitusest, töökorraldusest, rahastamisest ja juhtimisest ning osutatavatest esmatasandi tervishoiu teenustest ja nende korraldusest. Rahvusvahelist ...