Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Narva mnt 124 projekteerimistingimuste avatud menetlus

5. august 2022 / Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Narva mnt 124 korterelamu püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linnavolikogu 07.10.2021. a otsusega nr 373 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringuga on krundile määratud korterelamumaa juhtotstarve. Narva mnt 124 paikneb arhitektuuriüksuses KR5, mille maa-alad on hoonestatud või hoonestatavad korterelamutega. Võimalike uushoonete korruselisus määrata vastavalt naaberhoonetele. Kõrval krundil, Narva mnt 122 paiknev hoone on kahekorruseline, madala viilkatusega. Lähipiirkonna hooned on eriilmelised ja elamute kõrgus varieerub ühest korrusest kolme korruseni. Linnavalitsuse hinnangul on lähiala hoonestust ja piirkonna arenguperspektiivi arvestades sobilik krundile kolmekorruselise hoone kavandamine, kui kolmas korruse kavandatakse katusealuse korrusena.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni 22. augustini 2022.a (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@tartu.ee 8.08 – 22.08.2022 k.a. Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 05.08.2022