Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu seab energia- ja kliimakavas endale suured eesmärgid

Tartu Linnavalitsuse pressiteade

panoraam Foto: Tarmo Haud

1. september / Linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks ja avalikule väljapanekule suunamiseks Tartu linna energia- ja kliimakava "Tartu energia 2030" eelnõu.

Kava annab ülevaate energia tootmisest ja tarbimisest Tartu linnas ning selle mõjust keskkonnale ja kliimale ning seab eesmärgiks muuta energiakasutus linnas efektiivsemaks, suurendada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Olulisel kohal on ka kliimamuutustega kohanemise vajadus - vastupidavus ekstreemseteks ilmastikutingimusteks, linna rohevõrgustiku arendamine ja inimeste teadlikkuse tõstmine.
 
Kliimakava näeb ette saavutada Tartu linnas kliimaneutraalsus aastaks 2050. Teel kliimaneutraalsuse suunas on püstitatud vahe-eesmärk vähendada 2030. aastaks CO2 heidet 40 protsendi võrra võrreldes 2010. aastaga. Süsinikuemissioon on Tartu linnas viimase kümne aastaga suurenenud 31%, mis tuleneb peamiselt era- ja ärisektoris tarbitavast elektrienergiast ning kasvavast autokasutusest. Kliimakava kirjeldab erinevate valdkondade (kaugküte, elektrienergia, transport, elamusektor, jäätmemajandus jm) eesmärke ja tegevusi, mille abil mõju keskkonnale ja kliimale vähendada. 

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on kava edukas elluviimine võimalik üksnes siis, kui avalik sektor, erasektor ning elanikud ühiselt selle nimel pingutavad. "Energiakasutus on sektorist sõltumata osaks meie kõigi igapäevaelust ning kliimaneutraalsuse suunas liikumisel on oluline roll igal linlasel, ettevõttel ja asutusel. Seetõttu oleme välja pakkunud kogukondliku kokkuleppe idee, millega liitujad võtavad endale vabatahtlikult ülesandeks aidata kaasa kavas seatud eesmärkide täitmisele,“ rääkis Tamm.
 
Tartu linna energia- ja kliimakava on koostatud koostöös paljude tartlaste ja organisatsioonidega, linnavalitsuse strateegiliseks partneriks kava elluviimisel on Tartu Regiooni Energiaagentuur.
 
Kava koostamisel kasutatakse Euroopa Liidu poolt toetatud SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) metoodikat, kohandades seda Eesti ja Tartu oludele. Ühtset metoodikat kasutades tagatakse tulemuste võrreldavus teiste Euroopa linnadega. Energia- ja kliimakava on kehtiva säästva energiamajanduse tegevuskava edasiarendus, mis vaadates kaugemale tulevikku seab kõrgemad eesmärgid ning käsitleb ka kliimamuutuste mõjusid.
 
Sel nädalal arutatavad Tartu linna energia- ja kliimakava linnavolikogu komisjonid, 10. septembril on kava arutelu volikogu istungil. Tartlasi oodatakse linna energiakavaga tutvuma ja ettepanekuid tegema 21. septembrist kuni 23. oktoobrini Tartu linna kodulehel. Avaliku arutelu on kavas 11. novembril .
 

Lisainfo: abilinnapea Raimond Tamm, tel 7361 213, 515 4738.

Helle Tolmoff

avalike suhete osakond
kommunikatsioonispetsialist

Tel: 736 1336
Mob: 529 4297

Viimati muudetud 01.09.2020