Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna territooriumil asuvate veekogude inventuur ja hoolduse rakenduskava perioodiks 2023 - 2027

Kokkuvõte Käesoleva töö eesmärgiks oli viia läbi Tartu linna territooriumil asuvate veekogude inventuur, mille käigus koondati veekogude kohta olemasolevat informatsiooni, viidi läbi paikvaatlused ning võeti ja analüüsiti veeproove. Töö tulemusena valmis Tartu linna veekogude rakenduskava, mille alusel omavalitsusel on võimalik planeerida veekogude heakorrastamisega seonduvaid kulusid. Üheks olulisemaks tööks veekogude hooldamisel ja heakorra tagamisel on niitmine. Käesolevas töös esitati soovitused nii vee- kui ka kaldataimestiku niitmiseks. Samuti toodi välja tööd, mida tuleks teha paisjärvede hooldamiseks. Rõhu paisjärve taastamisel ei näe käesoleva töö autorid perspektiivi, seetõttu esitati soovitused paisjärve maa-ala korrastamiseks. Lisaks tehti töös ettepanek jätta Supilinna tiik linnasiseseks märgalaks ja soodustada sealset liigirikkust. Osade veekogude korrastamine on pikemaaegsem töö kui rakenduskava periood ette näeb. Seepärast on nende puhul rakenduskavas välja toodud tööks veekogu korrastamise eelprojekti koostamine. Eelprojekti põhjal saadakse teada vajalike tööde mahud, ülejäänud etapid (ehitusprojekt, vajadusel KMH) jäävad juba järgmistesse perioodidesse.

Valdkond Looduskeskkond

Koostaja Hendrikson&Ko

Valmimisaeg 2022

Tagasi uurimuste lehele